cornerDubbel

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op uw vragen over Ecopower.

Aandelen

Het aantal aandelen van Ecopower is beperkt tot 20 per persoon; een totaalbedrag van 5000 euro. Dit voor een evenwichtige spreiding van het kapitaal en om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Als koppel kunt u dus maximaal 40 aandelen kopen. Let wel: dan gaat het om 20 aandelen op naam van de ene partner en 20 op naam van de andere.

Ja, u kunt aandelen bijkopen tot een maximum van twintig aandelen per aandeelhouder. Dit doet u via de aankooppagina of via MijnEcopower.

Koopt u aandelen voor iemand anders? Als wettelijke vertegenwoordiger kunt u aandelen voor uw kind (bij)kopen tijdens het aankoopproces. Hebt u nog aandelen op twee namen? Dan kunt u deze best overdragen op een van beide of uitsplitsen zodat u voor elk van beide aandelen kunt bijkopen.

Na het doorlopen van het inschrijvingsformulier en het afronden van het aankoopproces krijgt u een bevestigingsmail dat we uw aanvraag tot aankoop van aandelen goed ontvangen hebben. Zodra de betaling in orde is, krijgt u een e-mail van Ecopower met bevestiging van de goedkeuring van uw aankoop en een overzicht van uw aandelen bij Ecopower.

Sinds 1 januari 2021 werkt Ecopower met een nieuw registratiesysteem voor de aankoop van aandelen. Vroeger kregen coöperanten per aankoop een aandeelhoudersbewijs per post. Ecopower verstuurt geen papieren aandeelhoudersbewijzen meer. Na een aandelentransactie – aankoop of verkoop – krijgt u een ‘Overzicht Aandelen’ waarin u de huidige status van uw aandelen bij Ecopower en u al uw verschillende aandelentransacties terugvindt.

Elke contracthouder moet voor de stroomlevering een aandeel kunnen voorleggen.

Hebt u als contracthouder verschillende verbruiksadressen, bijvoorbeeld een woning en uw buitenverblijf? Dan is één aandeel voor deze verschillende adressen voldoende. De facturen komen op uw aandeelhoudersadres.

Een contract met btw-nummer en een contract zonder btw-nummer vraagt automatisch twee verschillende contracthouders, ook al is de naam op beide contracten dezelfde. In dit geval moet u zowel privé als voor uw onderneming een aandeel hebben.

De jaarlijkse algemene vergadering, elk jaar de laatste zaterdag van april om 10.00 uur, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het voorstel voor het dividend wordt gedaan door het bestuursorgaan op basis van de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar. Het maximum is 6% omdat Ecopower een NRC-erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij u dat schriftelijk anders aanvraagt.

De algemene vergadering beslist jaarlijks of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit.

Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die algemene vergadering, volgens deze formule: (x% van 250) * aantal dagen / 365.

Een voorbeeld: u hebt één aandeel (waarde 250 euro) en u was het hele jaar aandeelhouder. Bij een dividend van 4% bedraagt uw dividend 10 euro.
Nog een voorbeeld: u kocht uw aandeel op 20 oktober en bent op 31 december dus 73 dagen aandeelhouder, oftewel een vijfde deel van het jaar. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro.

Dit zijn bruto bedragen. Van het bruto bedrag wordt 30% roerende voorheffing afgehouden. Als uw bruto dividend 10 euro bedraagt ontvangt u dus 7 euro op uw rekening. De eerste schijf van dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, die kunt u recupereren via uw belastingaangifte.

Zie ook FAQ 'Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend?'.

Het aandeel wordt terugbetaald aan de erfgenamen. U bezorgt daarvoor deze documenten aan Ecopower:

 1. een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris) aan Ecopower.
 2. een document met daarin het rekeningnummer waarop Ecopower het aandeel moet terugstorten, ondertekend door alle erfgenamen.

De terugbetaling gebeurt, net zoals voor alle aandelen, eenmaal per jaar: twee maanden na de algemene vergadering over het boekjaar waarin u ons het overlijden meldde en de nodige documenten bezorgde.

Ja, in de statuten wordt bepaald dat een aandeel overgedragen kan worden. Dit kan de administratie vereenvoudigen voor bijvoorbeeld een koppel dat uit elkaar gaat en de elektriciteitsvoorzieningen op naam van een van beide partners wil zetten. Het officiële formulier om aandelen over te dragen kunt u opvragen bij de klantendienst.

Coöperanten die aandelen bezitten die geregistreerd zijn op twee namen (dit was mogelijk tot januari 2021), moedigen we aan om dit te wijzigen. Er zijn er twee mogelijkheden:

 • U verkoopt het aandeel terug aan Ecopower en koopt, indien gewenst, een of meerdere nieuwe aandelen op naam van één persoon via www.ecopower.be/ikdoemee.
 • U draagt het aandeel op twee namen over naar één persoon. Hiervoor vraagt u het officiële overdrachtsformulier op bij de klantendienst.

Ja, dat kan zeker. Bijvoorbeeld als duurzaam geboorte- verjaardags- of kerstcadeau. U moet wel rekening houden met een aantal specifieke regels die van toepassing zijn, zowel bij aankoop als bij verkoop van de aandelen.

Aandelen op naam van een minderjarige kopen

De aankoop van aandelen gebeurt door de wettelijke vertegenwoordiger. U volgt de gewone aankoopprocedure. U meldt aan of registreert u als wettelijk vertegenwoordiger met uw gegevens. Daarna kunt u kiezen voor 'Ik ben ouder of wettelijke voogd en koop een aandeel voor een minderjarige.'

U vult de gegevens van het kind in. Het is best altijd dezelfde wettelijke vertegenwoordiger die aandelen koopt of registreert.

Aandelen op naam van een minderjarige verkopen

Aandelen op naam van een minderjarige zijn geblokkeerd tot de dag van meerderjarigheid (18 jaar). Op dat moment kan de aandeelhouder er zelf over beschikken, rekening houdend met de algemene Ecopower-regels over de verkoop van aandelen.

Wilt u toch aandelen op naam van een minderjarige verkopen? De wet bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen daarvoor de machtiging van de vrederechter nodig hebben. De vrederechter waakt erover dat het kind gebaat is bij de verkoop. Bij uw aanvraag om het aandeel van een minderjarige te verkopen moet u altijd de nodige bewijsstukken van de vrederechter bezorgen aan Ecopower. Voor meer informatie neemt u contact op met het vredegerecht van uw woonplaats.

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

Een eventueel dividend krijgt u op het rekeningnummer waarvan u het aandeel aankocht of dat u opgaf toen u het aandeel kocht. U kunt uw huidig rekeningnummer voor uw dividend opvragen bij de klantendienst als u het niet meer weet. Als u dit wilt wijzigen, geeft u zelf het juiste rekeningnummer via e-mail (of per brief) door.

Als het aandeel is aangekocht van een gemeenschappelijke rekening en dus op twee namen staat, moet het persoonlijk e-mailadres van de andere aandeelhouder in kopie staan of moeten beide aandeelhouders een wijziging aan het rekeningnummer handtekenen. U kunt ook een aandeel op beide namen overdragen naar een van beide.

Iedereen kan een aandeel van Ecopower kopen. De inschrijving gebeurt door een aandeel aan te kopen via onze website. Hebt u een MijnEcopower-profiel? Meld u dan aan. Kent u Ecopower nog niet of hebt u geen MijnEcopower-profiel? Dan registreert u zich. MijnEcopower is onze digitale klantenzone. Daarna vult u de gevraagde gegevens in. We hebben die nodig om uw aandeel/aandelen goed te registreren. U krijgt een bevestigingsmail en zo gauw we de aankoop van uw aandeel verwerkt hebben, krijgt u via e-mail een overzicht van uw aandelen bij Ecopower.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie op de website en raadpleeg het informatiedocument. Hoeveel aandelen u kunt kopen, wanneer u uw aandelen kunt verkopen, hoe het dividend wordt berekend en of u roerende voorheffing moet betalen op uw dividend, vindt u terug in de rubriek aandelen.

Als burgercoöperatie werkt Ecopower transparant en democratisch, we zijn dus altijd bereikbaar voor uw vragen.

Ecopower levert alleen elektriciteit aan eigen coöperanten en aan de coöperanten van partnercoöperaties (REScoops) die ook lid zijn van REScoop Vlaanderen en die zelf elektriciteit produceren. Zo delen de Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie een leveranciersvergunning zodat zo veel mogelijk coöperanten de lokale elektriciteit van de projecten in hun buurt kunnen afnemen.

U kunt pas een contract invullen om klant voor groene burgerstroom te worden nadat u lid bent geworden van Ecopower of een van de partnercoöperaties voor de stroomlevering.

Ecopower deelt de leveranciersvergunning met volgende burgercoöperaties: BeauVent, Vlaskracht, Coopstroom, ZuidtrAnt, Volterra, Pajopower, Stroomvloed, Klimaan, Druifkracht, MegaWattPuur, Campina Energie, Bronsgroen, Noordlicht, ECoOB en Denderstroom.

Hoe u coöperant van Ecopower wordt, leest u hier
Lid worden van een van de partnercoöperaties kan via hun websites.
Meer ontdekken over alle energiecoöperaties in Vlaanderen kan op www.burgerenergie.be.

Voor het boekjaar 2022 werd er in 2023 geen dividend uitgekeerd. U krijgt in 2024 dan ook geen fiscaal attest van het inkomstenjaar 2023. 

Voor het boekjaar 2023 werd beslist om 4% dividend uit te kerenDe storting gebeurt in juni 2024, het attest wordt verstuurd voor de volgende belastingaangifte.Als er het jaar voordien een dividend werd uitgekeerd, stuurt Ecopower uiterlijk 30 april per e-mail een fiscaal attest. Ontving u geen fiscaal attest? Dat betekent dat we geen e-mailadres van u hebben. Bezorg ons uw e-mailadres via info@ecopower.be.

Dit attest houdt u bij als bijlage bij uw belastingaangifte waarin u de roerende voorheffing ingehouden op uw dividend kunt recupereren. Meer info hierover leest u in de veelgestelde vraag over de roerende voorheffing.

Bij de uitbetaling van dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. U kunt dit bedrag terugvorderen via uw belastingaangifte. Dit geldt enkel voor aandelen op naam van een particuliere persoon. Rechtspersonen vallen niet onder deze regeling.

Hoeveel roerende voorheffing is er vrijgesteld?

Een eerste schijf aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit gaat over al uw aandelen in bedrijven; coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld. Het precieze bedrag voor het afgelopen jaar vindt u op de website van de FOD Financiën.

Hoe kunt u de afgehouden roerende voorheffing terugvorderen?

U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden recupereren via uw personenbelasting. Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing in in de codes 1437/2437 in.

Het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing voor uw aandelen vindt u op het fiscaal attest dat u jaarlijks krijgt van Ecopower. Staan uw aandelen nog op twee namen en vult u een gemeenschappelijke aangifte in? Dan zet u de helft van het bedrag in vak 1437 en de andere helft in vak 2437.

Bezorgt Ecopower een fiscaal attest?

Ja, als er een dividend werd uitgekeerd het jaar ervoor stuurt Ecopower voor 30 april een fiscaal attest per e-mail. Geen attest gekregen? Neem even contact op, dan hebben wij geen correct e-mailadres van u.

Wat met aandelen op naam van een minderjarige?

Minderjarigen vullen geen belastingaangifte in. Terugvorderen van roerende voorheffing voor minderjarigen gebeurt via de aangifte van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige (één van de ouders in de meeste gevallen). Voor vragen daarover neemt u best contact op met de belastingdiensten.

Meer info en vragen?

U leest alle info op de website van de FOD Financiën. Nog vragen? Neem contact op met de FOD Financiën.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de investeringen, de jaarverslagen en de werking en waarden van Ecopower.

Een belegging in aandelen houdt altijd risico's in. Dat geldt ook voor aandelen van Ecopower. Uitgebreide informatie over Ecopower in het algemeen en de risico's in het bijzonder vindt u terug in het informatiedocument.

Met de statutenwijziging van Ecopower in april 2021 veranderde ook de termijn die in acht genomen wordt bij het opzeggen van een aandeel én het moment waarop de terugbetaling gebeurt.

Wilt u een aandeel opzeggen, dan is dit de procedure:

 1. U geeft de opzeg door aan Ecopower tussen 1 januari en 31 december van jaar X. Opgelet: dit kan ten vroegste in het tweede boekjaar na aankoop van het aandeel voor terugbetaling in het derde boekjaar.
 2. Ecopower registreert de opzeg in uw coöperantendossier.
 3. De algemene vergadering over jaar X gebeurt in april van het jaar X+1. Tijdens die algemene vergadering wordt de jaarrekening van jaar X goedgekeurd. In die context gebeurt er ook een wettelijk verplichte liquiditeitstest die analyseert of Ecopower financieel gezond blijft na het terugbetalen van alle opgezegde aandelen.
 4. De terugbetaling van de aandelen die werden opgezegd in jaar X gebeuren vervolgens in juni van jaar X+1


Goed om weten:

 • Er is slechts één terugbetaalmoment per jaar, in juni
 • Doet u uw opzeg tussen 1 januari en de algemene vergadering van dat jaar (eind april) gaat deze opzeg pas mee in de procedure het jaar erna.
 • Zo lang u klant bent moet u ook coöperant zijn. Verkoopt u uw enige of laatste aandeel? Zorg dan dat u geen klant meer bent op de dag van de algemene vergadering, anders wordt de opzeg van uw laatste aandeel niet in overweging genomen.


Een voorbeeldje ter verduidelijking:

Een coöperant kocht een aandeel in 2020. Dit aandeel kan ten vroegste in 2023 worden terugbetaald. De opzeg moet dan gebeuren tussen 1 januari en 31 december 2022. De terugbetaling gebeurt in juni 2023. Gebeurt de opzeg in het jaar 2023? Dan volgt de terugbetaling in juni 2024.


Meer uitleg? Zie artikel 16 van onze statuten.

Elektriciteitslevering

Betaalt u uw facturen nog met een overschrijving? Maak het uzelf en Ecopower administratief gemakkelijk en vraag hier een domiciliëring aan. Zo gebeuren uw betalingen altijd correct en op tijd.

Gaat u niet akkoord met de invordering van een bepaalde domiciliëring? Dan heeft u altijd acht weken tijd na de betaling om aan uw bank een terugbetaling te vragen. U moet hiervoor geen specifieke reden of bewijs voorleggen. De terugbetaling gebeurt onmiddellijk. Voer in dat geval de betaling manueel uit naar ons rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 of neem contact op met Ecopower.

Betwist u een betaling per domiciliëring pas na acht weken? Dan heeft u alsnog nog dertien maanden de tijd om bij uw bank een annulering van de betaling aan te vragen. In dit geval moet u wel een bewijs van Ecopower of van de rechtbank voorleggen dat de betwisting terecht is.

Klik hier voor het online formulier 'domiciliëring aanvragen / wijzigen'.

Vragen of klachten kunt u aan onze klantendienst voorleggen: per telefoon, e-mail, post of via het online contactformulier. U vindt alle contactgegevens terug op onze contactpagina.

De ombudsdienst gaat ervan uit, dat u eerst probeerde om met uw leverancier tot een vergelijk te komen. Pas als dat niet lukt, kunt u bij die dienst een klacht indienen. Alle informatie vindt u op www.ombudsmanenergie.be.

Neen. De kabels en uw meter blijven dezelfde. Ook aan de service bij bv. pannes verandert er niets. Alleen het bedrijf dat uw elektriciteit op het net zet en u facturen stuurt verandert.

Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee. Een verhuizing gebeurt in twee stappen:

1. Om de elektriciteitslevering op uw oude adres stop te zetten vult u het online verhuisformulier in.

2. Om een aansluiting aan te vragen op uw nieuwe adres, vult u online een nieuw contract in.

Als er in uw oude of nieuwe woning een overdracht van de meter plaatsvindt van de oude naar de nieuwe bewoner, vergeet dan niet om een energie-overnamedocument van de VREG in te vullen en beide partijen te laten ondertekenen.

Download hier het energieovernamedocument voor een overname zonder zonnepanelen.

Download hier het energieovernamedocument voor een overname met zonnepanelen.

De scan of foto van dit ondertekende document laadt u op in het verhuisformulier en/of het digitale contract. Bewaar ook het originele formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

Bij een stroompanne is het belangrijk om te weten waar de storing zich bevindt. Dat kunt u controleren op de website van Fluvius, de netbeheerder.

Als de storing zich voordoet op de installatie in huis, belt u naar uw elektricien. Alleen bij een panne op het net in de straat of aan uw elektriciteitsmeter, contacteert u Fluvius op het nummer 078 35 35 00. Opgelet: als Fluvius bij u thuis komt en de storing zit op uw eigen installatie, dan rekenen ze een verplaatsingsvergoeding aan.

De rol van de leverancier (Ecopower dus) is beperkt tot het injecteren van hernieuwbare elektriciteit in het net en de facturatie aan de klant.

U hoeft uw leverancier niet te verwittigen van uw overstap naar Ecopower, al is dat allicht wel beleefd. Ecopower stuurt een bericht voor de overschakeling en dat komt bij uw vorige leverancier terecht. Dit bericht volstaat als opzegging.

Een ingestuurd contract kan nog geannuleerd worden. Als u online een contract hebt geregistreerd en bevestigd, hebt u 14 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kunt u het contract kosteloos en zonder specifieke reden annuleren.

Als u beslist om uw contract te annuleren, laat u dat zo snel mogelijk weten. Wacht niet tot de overschakeling al gebeurd is, dan betaalt u onnodige administratieve kosten.

Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verbruikt momenteel zo'n 3500 kWh elektriciteit per jaar. Met de juiste energiemaatregelen kunt u uw verbruik en uw factuur doen dalen zonder aan comfort in te boeten.

Het gemiddelde verbruik van Ecopower-klanten ligt een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde: rond de 2000 kWh per jaar per huishouden. Dat is dankzij twee redenen: Ecopower-coöperanten springen bewuster met energie om en velen van hen wekken thuis zelf elektriciteit op met zonnepanelen.

Wilt u graag zelf uw verbruik op de voet volgen? Maak dan een gratis profiel aan op www.energieID.be en geef maandelijks uw meterstanden in. EnergieID giet de gegevens voor u in handige grafieken. U ziet meteen of uw inspanningen om te besparen ook lonen.

Ecopower levert geen gas en kan u niet meteen adviseren bij uw keuze. Zelf kiezen we op basis van de website van VREG , het algemeen investeringsbeleid van het bedrijf (zie www.mijngroenestroom.be) en de structuur van het leveranciersbedrijf.

Ecopower levert alleen in Vlaanderen elektriciteit. Dat heeft verschillende redenen. De hoeveelheid eigen groene elektriciteit is beperkt en we streven naar een goed evenwicht tussen productie en levering. Daarom beperken we de instroom van klanten, vroeger via een wachtlijst (die is intussen afgeschaft). Ook grotere bedrijven met een continu uitgelezen meter kunnen niet aansluiten bij Ecopower. Daarnaast gelden er in Brussel en Wallonië andere wetten en procedures, wat een ingrijpende systeemaanpassing zou betekenen. Tot slot is er de taal. Ecopower is op dit ogenblik niet klaar voor de omslag naar de volledig tweetalige werking die de levering in Brussel en/of Wallonië zou vereisen.

Het is mogelijk dat we op termijn in Brussel gaan leveren maar er zijn geen concrete plannen op dit moment. Er is geen intentie om ook in Wallonië te gaan leveren. Daarvoor verwijzen we graag door naar bevriende coöperatieve leveranciers die daar actief zijn.

Op de pagina 'Betalen per domiciliëring' kunt u eenvoudig een bestaande domiciliëring wijzigen of stopzetten.

Kiest u voor stopzetting van uw domiciliëring? Vergeet dan niet om uw stroomfacturen steeds correct en op tijd manueel te betalen op het rekeningnummer van Ecopower: BE07 0012 2805 5766.

Hieronder vindt u de procedure bij een nieuwe aansluiting. U vraagt aan uw netbeheerder een offerte voor de nieuwe aansluiting; zij hebben hiervoor een aantal gegevens nodig. Als u akkoord gaat met de offerte, stuurt u ze getekend naar de netbeheerder terug en betaalt u de factuur.

U krijgt een EAN-nummer. Dit nummer geeft u aan ons door via een digitaal contract. We hebben dit nodig om een 'move-in'-bericht te versturen aan de netbeheerder. Zo laten we hen weten dat u als klant een leverancier heeft gekozen. Zodra de netbeheerder dit ontvangt en u de factuur hebt betaald, kunt u een afspraak maken voor het openzetten van de werfkast.

Opgelet: een move-in-bericht kan pas uitgevoerd worden voor een datum die minstens twee werkdagen later valt. Houd er ook rekening mee dat de netbeheerder niet onmiddellijk kan komen, ze moeten de afspraak inplannen in de agenda. U moet coöperant zijn voor wij dit bericht versturen naar de netbeheerder.

Uw contract kan overgezet worden van uw onderneming naar uw privé-naam of van uw privé-naam naar uw onderneming. Wat moet u hiervoor doen?

 • U koopt een nieuw aandeel op de naam of onderneming waarnaar u het contract wilt overzetten.
 • Vul een nieuw contract in via www.ecopower.be/groene-stroom/aanvraag op de naam of onderneming waarnaar u het contract wilt overzetten.
 • Duid aan dat het een overname is en vul de overnamedatum en de meterstand(en) in.

Opgelet: een overname kan maar tot 30 dagen in het verleden verwerkt worden. Geef dus een recente/actuele overnamedatum.

Hebt u zonnepanelen? De overname betekent sowieso een afrekening die mogelijk verlies van productie meebrengt. In ons informatiedossier zonnepanelen leest u meer.

U kunt eenvoudig klant worden door het online contract in te vullen en daarna uw contract te bevestigen via de e-mail die we u sturen. Het online contract vindt u hier.

Opgelet, Ecopower levert alleen elektriciteit aan coöperanten. Op die manier investeert u mee in de productie van lokale, hernieuwbare energie die u vervolgens thuis kunt afnemen.

U wordt coöperant via door de aankoop van een of meerdere aandelen op www.ecopower.be/ikdoemee.

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

Ja, uiteraard. Voor elk kilowattuur dat geleverd wordt aan klanten, zetten wij ook een kilowattuur uit hernieuwbare energie op het net. Dat wordt nauwgezet bijgehouden. Via de evenwichtsverantwoordelijke levert Ecopower elke dag een energieboekhouding in bij Elia, de federale netbeheerder. Voor de klanten wordt er op basis van een theoretisch verbruiksprofiel een inschatting gemaakt van hun toekomstig verbruik. Ook van alle productie-installaties wordt er een vrij nauwkeurige prognose gemaakt. Tekorten worden bijgekocht op de elektriciteitsbeurs, overschotten worden daar verkocht. En elke maand leveren we bij de VREG, de regulator, 'garanties van oorsprong' in die bewijzen dat we groene elektriciteit leveren.

En als het niet waait en de zon niet schijnt? Onze windturbines en zonnepanelen kunnen ongeveer 70% van de tijd (op kwartierbasis) alle elektriciteit leveren van onze klanten. Zo'n 30% van de tijd gebruiken we andere elektriciteit die groen wordt via garanties van oorsprong. Daar tegenover staat dat we op andere momenten ervoor zorgen dat andere energiebronnen (zoals gas) kunnen beperkt worden dankzij de Ecopower-productie van groene stroom.

Even geleden geleden moesten we maar 15% van de tijd aankopen, maar door twee slechte windjaren, het noodgedwongen afbreken van drie windturbines en negen turbines waarvan Ecopower de stroom vroeger kocht en leverde maar nu niet meer, is dat evenwicht nu veranderd. We werken aan meer productie en meer flexibiliteit om het aandeel eigen energie te verhogen en zo zelfvoorzienend en onafhankelijk mogelijk te zijn.

Benieuwd naar de 'kleur' van de stroom die bij u thuis geleverd wordt? Neem uw EAN erbij en doe de Groencheck van de VREG.

Op 1 januari 2023 wordt het capaciteitstarief ingevoerd. Dat is de nieuwe manier van de netbeheerder om de kosten aan te rekenen die iedereen betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet.

Vanaf dan hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoeveel elektriciteit u tegelijk verbruikt in een kwartier. Uw elektrische auto opladen én een wasmachine draaien én de waterkoker opzetten op hetzelfde moment, levert een hoge verbruikspiek op. Met het nieuwe capaciteitstarief worden verbruikers aangemoedigd om hoge pieken te vermijden en verbruik te spreiden, zo vermijden we samen overbelasting van het elektriciteitsnet.

Iedereen betaalt via het capaciteitstarief een minimumbedrag voor het gebruik van het net.

Bekijk hier het filmpje van VREG ‘Hoe komen de nieuwe nettarieven tot stand’. We verwijzen ook graag naar de handige simulator voorzien door de VREG waar u kunt berekenen wat de invoering van het capaciteitstarief voor u betekent.

Voor mensen met een analoge meter is het capaciteitstarief een vast bedrag.

 • De analoge meter meet wel hoeveel u verbruikt, maar niet hoeveel u tegelijk verbruikt. Er kunnen dus geen pieken of maandpieken geregistreerd worden. Daarom betaalt u een vast bedrag, dat overeenkomt met de minimumbijdrage. Die komt overeen met een piek van 2,5 kW (hetzelfde als de minimumbijdrage bij de digitale meter).
 • Alle andere netkosten blijft u betalen op basis van uw verbruik (in kWh). U betaalt daarom een hoger nettarief per kWh dan iemand met een digitale meter.

Heeft u nog geen digitale meter? Dan kunt u er hier gratis een aanvragen vanaf 1 januari 2023.

Heeft u recht op het sociaal tarief? Dan gelden de nieuwe nettarieven, en dus het capaciteitstarief, niet. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh.

Informatie over het sociaal tarief leest u op deze pagina van de FOD Financiën.

Ecopower hanteerde een all-in-prijs omwille van de eenvoud die dit bood in de complexe samenstelling van de elektriciteitsfactuur. Ook beloonden we energiebesparing maximaal, omdat alle onderdelen in de prijs per verbruikte kWh vervat zaten. Door de invoering van het capaciteitstarief is er alweer een nieuwe component op de elektriciteitsfactuur die niet per kWh wordt berekend. Deze nieuwe nettarieven integreren in onze all-in-prijs per kWh is onmogelijk. Omdat tegelijk het verschil tussen dag- en nachttarief is afgeschaft bij de netbeheerder, is het voor Ecopower vrij eenvoudig om vanaf 1 januari 2023 de elektriciteitsprijs uit te splitsen in aparte componenten. Meer duiding bij elk onderdeel van de nieuwe afrekening leest u op onze nieuwe prijspagina. De exacte bedragen van al deze onderdelen vindt u in het prijsoverzicht.

Met het capaciteitstarief worden er ook vaste kosten ingevoerd voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat betekent niet dat uw inspanningen niet meer lonen. Enkele tips:

 • De meeste onderdelen van de factuur worden nog steeds aangerekend per verbruikte kWh. Elke kWh die u niet verbruikt, levert dus een besparing op.
 • Voor mensen met een digitale meter loont het nu ook om uw verbruik te spreiden. Zo vermijdt u hoge pieken en een hoger capaciteitstarief.
 • Het nieuwe systeem start vanaf januari. Omdat er in het begin geen gemiddelde over twaalf maanden berekend kan worden, weegt de piek van januari gedurende de eerste periode aanzienlijk door. Op een afrekening begin maart wordt immers het gemiddelde gebruik van januari en februari. Op een afrekening van mei het gemiddelde van januari tot april. Een uitzonderlijk piek in januari kunt u dus best vermijden.
 • De CaptarTool, een eenvoudig systeem om in te kunnen schatten welke impact het gebruik van verschillende elektrische apparaten heeft op uw verbruikspiek en dus op het capaciteitstarief. Het maakt de eerder abstracte concepten kWh en kW en piekverbruik en piekvermogen erg concreet (ontwikkeld door Tom Nijsen, geëngageerde energiecoöperant en bezieler van KermtStroomt).
 • Pas gedrag aan waar nodig maar wees realistisch zodat u het kunt volhouden (Energiedeskundige Kris Voorspools).

Dit is een vaste jaarlijkse kost. Lees meer hierover bij de VREG. Voor 2022 bedraagt die 13,95 euro per jaar exclusief btw.

De netbeheerder bepaalt de regels, Ecopower past ze toe. We maken de facturen op basis van de meterstanden die de netbeheerder doorgeeft.

De telwerken van dag- en nachttellers worden niet met elkaar verrekend worden. Overproductie door zonnepanelen geldt als nulverbruik. Wie zonnepanelen heeft en via het systeem van een terugdraaiende teller gebruik maakt van het net, betaalt hiervoor apart een prosumententarief. Wil je meer weten over zonnepanelen en de facturatie met een analoge of digitale meter? Lees dan het informatiedossier zonnepanelen.

Bijdrage Energiefonds

De Bijdrage Energiefonds is een vast bedrag per aansluiting en per maand. Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant vanaf 1 januari 2023 maandelijks 0 euro (tot en met 31 december 2022 was dat 0,45 euro per maand). Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 9,54 euro (vorige jaar was dat maandelijks 8,49 euro). De Bijdrage Energiefonds is vrijgesteld van btw.

Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.

Voor mensen met een digitale meter bepalen de maandpieken het capaciteitstarief.

 • De digitale meter registreert de hele dag door uw verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per kwartier. Dat is het ‘kwartiervermogen’ (in kW).
 • Uw maandpiek is het hoogste kwartiervermogen dat geregistreerd werd in een maand. In dat kwartier had u het meeste gelijktijdige verbruik en belastte u het net het meest.
 • Het gemiddelde van uw maandpieken van de afgelopen twaalf maanden is uw gemiddelde maandpiek.
 • Het capaciteitstarief wordt maandelijks bepaald op basis van die gemiddelde maandpiek. Voor de eerste afrekening in 2023 zal het gaan over het gemiddelde van de maandpieken vanaf januari 2023.
 • Is uw maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW? Dan wordt het minimum van 2,5 kW aangerekend. Zo betaalt iedereen sowieso een minimumbijdrage voor het gebruik van het net. Er is ook een maximumtarief, lees daarover meer bij de VREG.
 • Naast het capaciteitstarief betaalt u ook netkosten op basis van uw verbruik (in kWh). Die zijn lager dan de huidige netkosten per kWh.

Bekijk hier het filmpje van VREG dat uitlegt hoe het capaciteitstarief wordt berekend voor mensen met een digitale meter.  

De regering voorziet dat een professionele klant met overwegend niet-zakelijk verbruik vanaf 1 juli 2023 recht heeft op 6% btw op de elektriciteitsfactuur, net zoals particuliere klanten. Als uw elektriciteitscontract in aanmerking komt voor 6% btw, dan worden ook de accijnzen automatisch aangepast naar accijnzen voor niet-zakelijk verbruik.

Ecopower heeft geen zicht op de hoeveelheid niet-zakelijk verbruik in uw totaalverbruik, ook overheid of netbeheerder heeft die informatie niet. De verlaagde btw van 6% wordt niet automatisch toegepast, wel na expliciete vraag van de klant en een verklaring op eer.

U kunt het document per e-mail aanvragen bij onze klantendienst via info@ecopower.be

Hoe weet u of u als zakelijke klant in aanmerking komt voor de btw-regeling van 6% voor 'hoofdzakelijk niet-zakelijk verbruik'? We raden aan om dit te bespreken met uw boekhouder. 

Besparen, besparen, besparen en besparen! Zuinig omgaan met energie is de beste manier om uw factuur te verlagen. Elke inspanning telt, voor een lagere factuur en lagere temperaturen op aarde. Tips over energiebesparing - grondige renovaties én kleine ingrepen - leest u op www.ecopower.be/energiebesparing.

Er bestaan op de markt elektriciteitscontracten met een vaste en met een variabele prijs.

Bij contracten met een variabele prijs past de leverancier automatisch periodiek de prijs aan aan de marktprijs zonder dat de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. Ecopower werkt als alternatieve coöperatieve speler met een eigen model: de Ecopower-prijs voor Groene burgerstroom is deels vast en deels variabel.

Met het vaste gedeelte kunnen we, dankzij onze eigen coöperatieve productie van groene burgerstroom, meer zekerheid en stabiliteit bieden dan bij een volledig variabele prijs die louter de marktprijs volgt. De invoering van een variabel deel van de prijs biedt dan weer de mogelijkheid om mee te variëren met de marktprijs en de reële markttransactiekosten aan te rekenen. Alles over de prijs en de prijsformule leest u op www.ecopower.be/prijs.

Ecopower biedt vanaf september 2023 ook een tweede prijsformule: de Dynamische burgerstroom. Zoals de naam al verraadt is die dynamisch: de afrekening gebeurt aan een prijs die elk uur verandert volgens de prijs op de dagmarkt (EPEX day-ahead). Lees meer op deze pagina.

Op jaarbasis produceert Ecopower voldoende groene burgerstroom om aan de klanten te leveren. Maar het is de grote uitdaging om op élk moment over voldoende elektriciteit te beschikken om de klanten te beleveren. Op dit moment koopt Ecopower ongeveer 30% van de tijd aan op de markt.

Op heel wat andere momenten hebben we overschot, en verkopen we ook op de markt. Die verkoop gebeurt echter op momenten dat de prijs laag is, omdat er veel productie is uit zon en wind. Op de momenten dat we stroom aankopen, ligt de prijs veel hoger omdat het aanbod lager is.

De 50% vaste prijs biedt zo veel mogelijk stabiliteit, die Ecopower kan bieden dankzij de lokale hernieuwbare elektriciteit uit eigen productie. De 50% variabel zorgen ervoor dat we de risico’s van de sterk schommelende markt kunnen beperken en de reële marktkosten kunnen doorrekenen in de prijs per kWh.

Ecopower wilt geen winst maken op de stroomlevering, maar uiteraard ook geen verlies.

Waarom dan geen 70% vast en 30% variabel tarief? Dat lijkt logischer als Ecopower 30% van de tijd moet aankopen op de markt. Die 50% variabel wordt aangerekend aan de gemiddelde marktprijs. Als Ecopower kiest voor 30% variabel, zou die 30% afgerekend worden aan de maximale marktprijs. Financieel komt dat hetzelfde uit, maar de berekening is minder transparant.

Omwille van de hoge energieprijzen geeft de federale overheid financiële steun voor huishoudens: het 'basispakket energie'. Voor het gedeelte elektriciteit bedraagt de premie 61 euro per maand. De toekenning gebeurt voor bijna alle rechthebbenden automatisch. De premie voor gas wordt - als u daar recht op heeft - toegekend door uw aardgasleverancier, niet door Ecopower.

Op zoek naar details of meer info? Die vindt u op website van de FOD Economie.


Basispakket elektriciteit 1:

 • November en december 2022
 • 122 euro
 • Voor alle Ecopower-klanten met een residentieel energiecontract op 30 september 2022 hebben recht op de energiepremie. Ze geldt niet voor tweede verblijven, mensen met het sociaal tarief en niet-residentiële klanten.
 • Alle rechthebbenden kregen een afzonderlijke creditnota van Ecopower opgemaakt op datum 29 november. Het bedrag werd 25 dagen na opmaak van de creditnota uitbetaald.
 • Wie de premie niet automatisch kreeg en toch rechthebbend is, kan tot en met 30 april 2023 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie.


Basispakket elektriciteit 2:

 • Januari, februari en maart 2023
 • 183 euro
 • Voor alle Ecopower-klanten met een residentieel energiecontract op 31 december 2022 hebben recht op de energiepremie. Ze geldt niet voor tweede verblijven en niet-residentiële klanten. Wie op 1 januari 2023 het sociaal tarief genoot heeft ook geen recht op de premie.
 • Alle rechthebbenden krijgen een afzonderlijke creditnota van Ecopower opgemaakt op 28 februari 2023. Het bedrag wordt 25 dagen na opmaak van de creditnota uitbetaald, uiterlijk 25 maart dus.


Niet mee op uw gewone factuur, wel via een aparte creditnota.

In tegenstelling tot andere elektriciteitsleveranciers en de vermelding op de website van de FOD Economie, zet Ecopower de premie niet mee op de factuur. U krijgt hiervoor een afzonderlijke creditnota. Als u een openstaande en vervallen factuur heeft op het moment van de uitbetaling, wordt de premie hiermee verrekend. Heeft u geen schulden bij Ecopower dan ontvangt u het volledige bedrag.

Kunt u de steun van de overheid missen? Schenk uw premie aan de strijd tegen energiearmoede.

De energiesteun is een goede zaak. Steeds meer mensen hebben die immers echt nodig om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel kopen, de huur of de energiefactuur betalen. Er is echter een kanttekening: deze overheidsmaatregel is algemeen en rechtlijnig, iedereen krijgt dus dezelfde premie. Zo komt er veel geld terecht bij mensen die dit misschien niet nodig hebben. Kunt u de overheidssteun missen? Doe dan mee met onze campagne 'Wees warmhartig' en schenk uw premie aan de strijd tegen energiearmoede. U leest er hier alles over.


Eenvoudig uitgelegd levert Ecopower de stroom van de eigen coöperatieve installaties, de installaties van bevriende coöperaties en de zonnepanelen van de Ecopower-leden. Op jaarbasis zet Ecopower effectief voor elk kilowattuur dat geleverd wordt aan klanten ook een kilowattuur uit hernieuwbare energie op het net. Dat wordt nauwgezet bijgehouden en gecontroleerd. Via de evenwichtsverantwoordelijke levert Ecopower elke dag een energieboekhouding in bij Elia, de federale netbeheerder. Voor de klanten wordt er op basis van een theoretisch verbruiksprofiel een inschatting gemaakt van hun toekomstig verbruik. Ook van alle productie-installaties wordt er een vrij nauwkeurige prognose gemaakt. Tekorten worden bijgekocht op de elektriciteitsbeurs, overschotten worden daar verkocht. En elke maand leveren we bij de VREG, de regulator, 'garanties van oorsprong' in die bewijzen dat we groene elektriciteit leveren.

En als het niet waait en de zon niet schijnt? Onze windturbines en zonnepanelen kunnen ongeveer 70% van de tijd (op kwartierbasis) alle elektriciteit leveren van onze klanten. Zo'n 30% van de tijd gebruiken we andere elektriciteit die groen wordt via garanties van oorsprong. Daar tegenover staat dat we op andere momenten ervoor zorgen dat andere energiebronnen (zoals gas) kunnen beperkt worden dankzij de Ecopower-productie van groene stroom.

Even geleden geleden moesten we maar 15% van de tijd aankopen, maar door twee slechte windjaren, het noodgedwongen afbreken van drie windturbines en negen turbines waarvan Ecopower de stroom vroeger kocht en leverde maar nu niet meer, is dat evenwicht nu veranderd. We werken aan meer productie en meer flexibiliteit om het aandeel eigen energie te verhogen en zo zelfvoorzienend en onafhankelijk mogelijk te zijn.

Benieuwd naar de 'kleur' van de stroom die bij u thuis geleverd wordt? Neem uw EAN erbij en doe de Groencheck van de VREG.

Benieuwd naar de mix van alle stroom die Ecopower levert? Doe de herkomstvergelijker van de VREG.

Ecopower biedt twee contracten aan: het standaardcontract ‘Groene burgerstroom’ en het contract ‘Dynamische burgerstroom’.

 De prijs van Groene burgerstroom is half vast en half variabel. Op die manier bewaken we waar mogelijk de prijsstabiliteit en vangen we tegelijkertijd de soms erg variërende marktkosten op. Deze prijsformule is voor bijna alle Ecopower-klanten de meest geschikte. Alle informatie over de prijsformule en de verschillende prijscomponenten van de Groene burgerstroom leest u op deze prijspagina.

Sinds september 2023 biedt Ecopower ook een contract met een dynamische prijs aan. Dit kan interessant zijn voor klanten die thuis automatische sturing hebben voor een of meerdere grootverbruikers zoals een warmtepomp. Alle informatie over de prijsformule en de verschillende prijscomponenten van de Dynamische burgerstroom leest u op de pagina Dynamisch burgerstroom.

Een contract met een vaste prijs bieden we op dit moment niet aan.

De terugleververgoeding is de vergoeding die mensen met zonnepanelen en een digitale meter krijgen voor de stroom die ze injecteren. Die stroom wordt gedeeld met de andere coöperanten die ook klant zijn. We bepalen het bedrag zo dat we bij de geldende marktprijzen het evenwicht tussen de kosten en opbrengsten bewaken. 

De terugleververgoeding bij het contract 'Groene burgerstroom'  is lager dan de totale kosten voor afname van elektriciteit. Dat is zo omdat de terugleververgoeding enkel de prijs voor de elektriciteit bevat, zonder btw (voor particulieren), netkosten of heffingen. Bij afname betaalt u deze kosten voor de netbeheerder en de overheid bovenop de component 'elektriciteit'. Bovendien is elektriciteit over het algemeen minder waard op momenten met veel zon dan op momenten waarop mensen veel elektriciteit verbruiken. Daarom is ook de prijs voor de component ‘elektriciteit’ voor afname hoger dan de terugleververgoeding voor injectie.

Lees meer over de terugleververgoeding in het dossier zonnepanelen.


Coöperatieve, solidaire terugleververgoeding

Ecopower krijgt soms de opmerking een lage terugleververgoeding te geven in vergelijking met andere leveranciers. In het coöperatieve model delen we solidair de groene stroom die we samen produceren. Dat is zowel de stroom van de Ecopower-installaties als de stroom die de coöperanten met zonnepanelen injecteren. Hoe hoger de vergoeding die we geven voor injectie, hoe hoger ook de prijs die we moeten vragen aan onze afnemers. Het is net door een eerlijke maar niet overdreven prijs te hanteren voor injectie dat onze prijs stabieler kan blijven wanneer de markt woelig wordt. Ook van belang: onze terugleververgoeding voor injectie is een vaste prijs. De meeste andere leveranciers bieden een variabele prijs die hoog kan zijn omdat hun afnameprijs evenredig hoog is, maar die ook meteen mee zal dalen als de prijzen lager worden. En de prijzen zijn doorgaans lager op momenten waarop er veel zonneproductie is.

U kan bij Ecopower ook een dynamische prijs krijgen onder de naam Dynamische burgerstroom. Dat is een prijs per uur die de dag op voorhand beschikbaar is. Dit zorgt ervoor dat coöperanten op elk moment de werkelijke marktwaarde van de geïnjecteerde stroom krijgen. Let wel, de prijs voor de stroom die nog wordt afgenomen via Ecopower is dan ook helemaal op die beursprijzen gebaseerd. Dit is niet noodzakelijk voordelig, maar in sommige gevallen kan het interessant zijn. Bijvoorbeeld bij heel veel automatisch gestuurd verbruik.

Meer info over deze prijsformule vindt u hier.

Ook voor uw energieverbruik geldt: meten is weten. Inzicht krijgen in hoeveel u thuis verbruikt is de eerste stap om te begrijpen wat uw verbruikspatroon is, en om acties te formuleren om dat verbruik te verlagen. Dat is goed voor uw portemonnee, voor de planeet én voor onze coöperatie: als we met z’n allen minder verbruiken, komt meer ruimte vrij om nieuwe klanten de kans te geven om thuis te genieten van lokale, groene burgerstroom.

Wilt u graag zelf uw verbruik op de voet volgen? Maak dan een gratis profiel aan op www.energieID.be en geef maandelijks uw meterstanden in. Heeft u een digitale meter? Dan kunt u uw data via MijnFluvius automatisch laten doorstromen naar EnergieID. EnergieID giet de gegevens voor u in handige grafieken. U ziet meteen of uw inspanningen om te besparen ook lonen.

EnergieID heeft bijkomende toepassingen ontwikkeld in de nieuwe betalende premium-versie. Denk aan een handig dashboard, inzicht in uw maandelijks piekvermogen of inzicht in zelfverbruik en zelfvoorziening voor wie zonnepanelen heeft. Alle Ecopower-klanten hebben via MijnEcopower recht op gratis toegang tot deze uitgebreide versie. Volg hier het stappenplan om de integratie te koppelen.

Goed om weten in dit verhaal: EnergieID is een coöperatieve partner van Ecopower. Ze garanderen dat uw data veilig zijn en in geen geval worden doorverkocht of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wie nog een (oude) analoge meter heeft, heeft ofwel een enkelvoudige meter ofwel een tweevoudige (dag/nacht-) meter. Bij de digitale meters is het anders. Digitale meters hebben altijd vier telwerken (afname dag, afname nacht, injectie dag en injectie nacht). U kunt kiezen hoe uw digitale meter wordt ingesteld (geconfigureerd): enkelvoudig of tweevoudig. Fluvius zorgt ervoor dat uw keuze correct wordt ingesteld.

Omdat we al onze elektriciteit even veel waard vinden, is er geen verschil in prijs tussen dag en nacht. We hebben nooit te veel elektriciteit uit hernieuwbare energie. Er zuinig mee omspringen mag altijd.

Financieel maakt het dus geen verschil op de factuur of u nu tijdens de dag- of tijdens de nachturen stroom verbruikt – als u klant bent bij Ecopower. Maatschappelijk gezien maakt het wel een verschil dat u piekperiodes mijdt zodat u het net niet overbelast.  Piekperiodes zijn de zomermaanden juni-augustus tijdens de middaguren (als het warm is en de airco's volop draaien) en de wintermaanden november-februari 's namiddags (12.30 tot 14.30 uur) en in de vooravond (17.00 tot 19.30 uur).

Wie zonnepanelen heeft, verbruikt het best op momenten dat de zon schijnt. Zo vergroot u uw zelfconsumptie (gelijktijdige productie en afname).  Deze stroom heeft de grootste waarde want u betaalt voor deze stroom geen netkosten omdat u hem onmiddellijk verbruikt en niet op het net zet.

Klanten met een digitale meter kunnen vanaf 1 januari 2024 kiezen voor een maandelijkse afrekening. Het aanvragen gebeurt via dit online formulier of per e-mail gericht aan info@ecopower.be (met vermelding van het contractnummer).

Wanneer u kiest voor een maandelijkse afrekening, krijgt u geen voorschotten meer (met jaarlijks een afrekening), maar elke maand een afrekening van uw reële afname (en eventueel injectie) van de afgelopen maand.

Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Als u de maandkosten graag zo gelijk mogelijk heeft, dan blijft u best bij het systeem met voorschotten en een jaarafrekening. Heeft u graag elke maand de afrekening van uw reële afname (en eventueel injectie), dan kiest u best voor een afrekening per maand. Hou er rekening mee dat maandafrekeningen erg kunnen verschillen afhankelijk van het seizoen.

De Ecopower-prijs voor groene burgerstroom is voor de helft vast en de helft variabel. Het vaste gedeelte is gebaseerd op de reële kosten voor de productie en de werking. Sinds 1 januari 2024 is het vaste gedeelte 0,17 euro per kWh. Lees alles over de prijsformule voor Groene burgerstroom op de prijspagina.

Als deze vaste prijscomponent wijzigt, kondigt Ecopower dat steeds twee maanden op voorhand aan zoals bepaald in onze algemene voorwaarden.

Lees ook de veelgestelde vraag 'Waarom en wanneer verandert de prijs bij Ecopower'.

Ecopower voorziet een terugleververgoeding voor prosumenten met een digitale meter.

 • Tot 31 oktober 2022: 0,064 euro per kWh
 • Van 1 november 2022 tot 30 april 2023: 0,20 euro per kWh
 • Van 1 mei 2023 tot 31 december 2023: 0,11 euro per kWh
 • Vanaf 1 januari 2024: 0,075 euro per kWh

Voor particulieren wordt er geen btw bijgerekend, voor ondernemingen wel (21%).

Als particulier moet u niets ondernemen om de terugleververgoeding te krijgen. Iedereen die klant is bij Ecopower en zonnepanelen en een digitale meter heeft, krijgt automatisch de terugleververgoeding op basis van de gegeven die we krijgen van netbeheerder Fluvius.

Lees meer over de coöperatieve visie op de terugleververgoeding in deze uitgebreide veelgestelde vraag. Daarin leggen we uit waarom het prijsverschil tussen afname en injectie groot is en waarom andere leveranciers soms een hogere terugleververgoeding hebben.

Bij de prijsformule 'Dynamische burgerstroom' is ook de terugleververgoeding dynamisch. Lees meer op deze pagina.

Particuliere klanten betalen 6% btw. Zakelijke klanten betalen 21% btw*. De terugleververgoeding voor particuliere klanten is vrijgesteld van btw, voor zakelijke klanten bedraagt de btw op de terugleververgoeding 21%. De Bijdrage Energiefonds is voor alle klanten vrijgesteld van btw.

Deze informatie staat ook bovenaan vermeld op de tariefkaarten. Een overzicht van alle tariefkaarten vindt u hier.

*Zakelijke klanten met 'hoofdzakelijk niet-zakelijk verbruik' betalen ook 6% btw. Meer info vindt u hier.

Vanaf 1 januari 2024 rekenen we de kosten door die Ecopower maakt voor de klanten met zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter. Het ‘forfait terugdraaiende meter’ bedraagt 42 euro per kVA omvormervermogen per jaar (excl. btw). Dit forfait wordt niet aangerekend aan beschermde klanten, dat zijn klanten die genieten van het sociaal tarief.

De kosten zijn een gevolg van het prijsverschil tussen de injectie en de afname. Wanneer mensen stroom injecteren zijn de marktprijzen doorgaans laag omdat er een groot aanbod zonnestroom is. Wanneer ze afnemen is de stroom duurder door de grotere vraag en een lager aanbod. De analoge meter draait terug en bekijkt de netto stroomafname op jaarbasis, zonder rekening te houden met het moment van injectie of afname. Zo worden de reële kosten niet gereflecteerd in de factuur. Tot eind 2023 werden die kosten gespreid over alle Belgische afnemers. Vanaf 2024 is dat niet meer het geval en rekenen we de kosten door. Deze logische evolutie verwachten we ook bij andere leveranciers.

Krijgt u graag meer uitleg of heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u het webinar van 22 november herbekijken en de vele vragen en antwoorden nalezen in dit blogartikel op onze website.

Op de website van de VREG kunt u een onafhankelijke vergelijking maken tussen de verschillende leveranciers via de V-test

Uw jaarfactuur bij Ecopower kunt u simuleren met onze prijssimulator. Die gebruikt dezelfde methodologie als de V-test en wordt maandelijks aangepast met de best mogelijke inschatting van de gemiddelde prijs voor de volgende 12 maanden.

Let op: zo'n simulatie van een jaarfactuur geeft enkel een indicatie. Exacte voorspellingen en nauwkeurig vergelijken is lastig omdat er alleen nog variabele contracten bestaan. Dat zijn contracten waarbij de prijs niet op voorhand vastligt, maar afhankelijk is van de prijsevolutie op de markt. 

Weet in elk geval dat u qua prijs goed zit bij Ecopower. We beloven niet dat we altijd de goedkoopste zijn. Als het moet stijgt de prijs, als het kan daalt hij. We blijven leveren aan kostprijs en communiceren zoals altijd in alle transparantie over prijswijzigingen en de bijhorende motivatie.

Alle elektriciteit die Ecopower levert, wordt gewonnen uit hernieuwbare-energiebronnen. Ecopower investeert uitsluitend in projecten met hernieuwbare energie. Ook in 2023 kreeg Ecopower van Greenpeace weer de maximumscore van 20/20.

Ook andere leveranciers hebben groene stroom. Dat vinden we overigens een heel goede zaak. Ze moeten natuurlijk wel 100% groene stroom blijven leveren. Kijk dus na of het percentage niet afneemt na enkele maanden en of aan de VREG wel de juiste bewijzen worden voorgelegd. 

Een grondige analyse van alle leveranciers, de stroom die ze leveren en hun investeringsbeleid vindt u in het jaarlijkse stroomklassement van de leveranciers bij Greenpeace.

Voor uw persoonlijke EAN-code nakijken welke stroom u precies geleverd krijgt, kan met de groencheck van VREG.

Het sociaal tarief voor elektriciteit helpt kwetsbare gezinnen om hun energiefactuur te betalen. Wie er allemaal recht heeft op dit tarief en wat het tarief inhoudt, leest u op de website van het ministerie voor Economie via deze link. Het sociaal tarief is gelijk in heel België, ongeacht uw leverancier. Meer uitleg en de tarieven voor elk kwartaal vindt u op deze webpagina van de CREG.

Een vaak voorkomend misverstand: het is niet omdat u een verhoogde tegemoetkoming krijgt van het ziekenfonds dat u automatisch recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit. Dat was een tijdelijke maatregel in de periode van 01.02.2022 tot 30.06.2023. Na 30.06.2023 geeft het recht op verhoogde tegemoetkoming dus geen recht meer op sociaal tarief voor energie.

U kunt zelf nagaan of uw recht op sociaal tarief automatisch wordt toegekend via deze website. Dit recht wordt jaarlijks aangepast. In 95% van de gevallen krijgt Ecopower automatisch melding van dit recht en hoeft u zelf niets te doen. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit niet en dan moet u ons een attest per e-mail of post bezorgen. Verhuist u of verandert u van leverancier? Hou er dan rekening mee dat het tot vijf maanden kan duren voor Ecopower de officiële, automatische melding krijgt.

Opgelet: als u kiest voor energiedelen vervalt het recht op sociaal tarief

Ecopower levert stroom van de eigen productie-installaties, van de installaties van bevriende coöperaties en van de klanten die thuis zonnepanelen hebben. Dat beperkt de invloed van de markt op onze prijs. Toch zijn we niet volledig onafhankelijk en zelfvoorzienend; soms hebben we overschot en soms hebben we tekort. Om op élk moment voldoende stroom te kunnen leveren aan onze klanten, koopt Ecopower ook aan op de markt. Die stroom is doorgaans duurder dan de eigen productie, al kent de energiemarkt sterke schommelingen.

De prijs bij Ecopower is voor de helft vaste en voor de helft variabel. Meer details op www.ecopower.be/prijsformule. Dankzij het vaste gedeelte bieden stabiliteit en houden we een deel van de prijs zelf onder controle. Het variabele deel beschermt de coöperatie voor de onvoorspelbare grillen van de energiemarkt.

Wanneer verandert het vaste gedeelte?
Als de productie- of werkingskosten van Ecopower dalen of stijgen, wordt dit doorgerekend in het vaste gedeelte van de prijs voor groene burgerstroom. Een wijziging van dit gedeelte wordt, zoals bepaald in de algemene voorwaarden, steeds twee maanden op voorhand aangekondigd.

Wanneer verandert het variabele gedeelte?
Maandelijks. Dit gedeelte volgt immers de gemiddelde marktprijs (het gewogen gemiddelde van de uurprijzen van een hele maand).

De prijs voor de energiecomponent van uw totaalfactuur verandert dus maandelijks. Meer details over de prijs en de gebruikte prijsformule vindt u op onze prijspagina. Da prijzen van de afgelopen periodes vindt u in de tariefkaarten bovenaan de prijspagina.

Wat u als coöperant en klant zeker moet weten:

 • Ecopower handelt steeds in het belang van de leden en bewaakt daarbij de gezondheid van de coöperatie op lange termijn.
 • Ecopower biedt steeds een zo laag mogelijke prijs. We leveren aan kostprijs, dat betekent dat we steeds proberen om de reële productie- en werkingskosten en de kosten voor markttransacties door te rekenen, zonder daar winst of verlies op te maken. We beloven niet dat we de goedkoopste zijn, wel dat we een correcte, transparante en zo stabiel mogelijke prijs vragen voor de groene burgerstroom die we met elkaar delen binnen onze energiegemeenschap.
 • Ecopower maakt een zo goed mogelijke inschatting van de prijzen maar we hebben geen glazen bol die vertelt wat de energiemarkt zal doen in de nabije toekomst.
 • Blijkt dat we de prijs op basis van onze voorspellingen een beetje te hoog hebben gezet en maakt Ecopower winst? Dan komt die ten goede aan de coöperanten en de coöperatie dankzij nieuwe investeringen, het aanvullen van de reserves en het uitkeren van een mogelijk dividend.

Omdat Ecopower uit de leveranciersactiviteiten geen bijkomende winst moeten halen, bieden we steeds een eerlijke en gemiddeld gunstige prijs. Onze doelgroep zijn niet de klanten die steeds de allergoedkoopste elektriciteit willen en frequent van leverancier veranderen. Wel burgers die een langetermijnrelatie aangaan met hun coöperatie en bewust kiezen voor lokale, hernieuwbare en coöperatieve stroom tegen een eerlijke en transparante prijs.

Ecopower biedt steeds een zo laag mogelijke prijs. We delen de stroom aan kostprijs, dat betekent dat we steeds proberen om de reële productie- en werkingskosten en de kosten voor markttransacties door te rekenen, zonder daar winst of verlies op te maken. We beloven niet dat we de goedkoopste zijn, wel dat we een eerlijke, transparante en zo stabiel mogelijke prijs aanrekenen.

Als Ecopower-klant weet u alvast zeker dat u niet te veel betaalt voor uw elektriciteit. We hebben geen glazen bol maar sturen wel steeds bij wanneer mogelijk of nodig. Is het nodig, dan stijgt de prijs. Is het mogelijk, dan daalt hij. Veranderen de marktomstandigheden en blijkt onze prijs te hoog? Dan zorgen we uiteraard voor een prijsdaling of passen we de prijsformule aan in het voordeel van de leden. En maakt Ecopower voldoende winst? Dan komt die ten goede aan de coöperanten en de coöperatie dankzij nieuwe investeringen, het aanvullen van de reserves en het uitkeren van een mogelijk dividend.

Wilt u graag vergelijken met andere leveranciers? Ecopower publiceert telkens in het begin van de maand de best mogelijke inschatting van de prijs het komende jaar, ook de prijssimulator rekent met deze cijfers. We gebruiken dezelfde methodologie als de VREG voor de V-test.

Wilt u graag een dynamische prijs die van uur tot uur de marktprijs volgt? Dat kan, sinds september 2023 bieden we ook de prijsformule 'Dynamische burgerstroom' aan.

Pellets (groene warmte)

Pellets in bulk worden geleverd bij mensen die een silo hebben om ze in op te slaan. Meestal gaat het om mensen die een pelletketel voor centrale verwarming hebben. De pellets worden dan automatisch van de silo naar de ketel gevoerd. Er bestaan ook silo’s met een handbediende klep, waaruit de gebruiker dan pellets in een emmer kan laten lopen. De pellets in bulk worden geleverd met een blaaswagen en worden in de silo ingeblazen. Gewoon storten op uw garagevloer kunnen we dus niet. U bestelt hier pellets in bulk.

Op de website van ENplus staat een Engelstalige handleiding met richtlijnen voor de juiste opslag van pellets. Zowel voor een aangekochte als een zelfgebouwde silo houdt u het best rekening met onderstaande punten.

 • Om het werk van de chauffeur bij het inblazen te vergemakkelijken, zijn de aansluitingen vlot bereikbaar en niet hoger dan 1,8 m boven de grond. De locatie moet ook veilig bereikbaar zijn dus niet via een ladder of dak en niet in de hoogte. Hoe korter de afstand tussen de silowagen en de aansluiting, hoe beter. Een afstand van 20 m is nog aanvaardbaar, langere afstanden verhogen de schade aan de pellets en dus het aandeel kleine deeltjes en stof in de silo.
 • Normaal zijn er twee aansluitingen: een om de pellets in te blazen en een om stof uit de silo af te zuigen. Die laatste zorgt voor een lichte onderdruk in de silo tijdens het inblazen van de pellets en evacueert op die manier het stof dat zich vormt. Dit wordt dan met een filterzak uitgefilterd. Zo wordt er vermeden dat er stof vrijkomt in de ruimte waar de opslag zich bevindt. Bij silo’s uit geweven doek wordt de afzuiging soms weggelaten, omdat de lucht door het doek geblazen wordt en het stof zo wordt tegengehouden.
  Als er inblaas en afzuiging is, voorzie dan een duidelijke aanduiding op de aansluitflenzen, zodat de chauffeur weet welke leiding hij op welke koppeling moet aansluiten.
 • Alle leidingen (inblaas en afzuiging) hebben een diameter van 100 mm en aansluitingen ‘Storz Type A (100 mm)’. Dit is een normale koppeling.
 • Vermijd zo veel mogelijk bochten in de inblaasleiding. Zijn er toch bochten nodig, kies dan voor twee bochten van 45° in plaats van een van 90°. Als een bocht van 90° onvermijdelijk is, moet de inwendige straal minimaal 200 mm zijn.
 • De inblaas moet eindigen met een stuk rechte leiding van minstens 30 cm zodat de pellets mooi recht in de silo geblazen worden.
 • Voorzie in de ruimte, tegenover de inblaas, een dempingsmat (rubber of EPBM, op voldoende afstand van de wand …) die voorkomt dat de pellets tegen de wand botsen.
 • De ruimte moet droog zijn; dus geef aandacht aan het risico op waterindringing door vloer/muur of condensatie van waterdamp tegen koude oppervlakken. Er mag geen elektrische installatie in de ruimte staan, dit geeft risico op brand en stofexplosie.
 • Stof hoopt zich op in de silo en kan op een zeker moment – meestal na een nieuwe levering als de silo vrijwel volledig leeg was – een storing in de aanvoer geven. Aangeraden is om de silo om de twee jaar volledig stofvrij te maken. Let op: altijd de silo eerst goed verluchten voor betreding, want er kan CO vrijkomen bij de opslag van pellets.

Door gebruik te maken van een pelletkachel zorgt u voor een optimale verbranding – en zo ook voor een minimale uitstoot van schadelijke stoffen – en geniet u van alle comfort: automatische voeding en sturing, weinig as en weinig onderhoud. Voor een hoog rendement en een veilige werking verbrandt u dus pellets in een pelletkachel.

In principe kunt u pellets verbranden in een hout-, steenkool-, of speksteenkachel maar we raden dit sterk af. De verbranding gebeurt niet optimaal en het risico op ontploffing is groter.

Fijn dat u interesse hebt in verwarming door houtpellets. Ecopower heeft niet de positie noch de expertise om u te adviseren bij de aankoop van een pelletkachel of –ketel. Op het internet vindt u fora waar gebruikers hun ervaringen met verschillende merken en leveranciers delen. Een pelletkachel biedt een aantal voordelen in vergelijking met andere soorten kachels, zoals speksteenkachels of houtkachels.

Certificaat

gecertificeerd volgens de kwaliteit ENplus A1

Afmetingen

diameter 6 mm, lengte tussen 3,15 en 40 mm

Verpakking

verpakt in zakken van 15 kg, 65 zakken per pallet (975 kg pellets)

Verbrandingswaarde

ongeveer 5 kWh/kg (18 GJ per pallet (1000 kg)

Grondstof

100% naaldhout, ontschorst, afkomstig uit bossen binnen een straal van 150 km rond de fabriek in Ham (Limburg)

Vochtgehalte

maximaal 10%

Asgehalte

maximaal 0,7%

Stofgehalte

maximaal 0,5% voor pellets in zakken, maximaal 1% voor losse pellets

Stortgewicht

minimaal 600 kg/m3

Verbrandingswaarde

minimaal 4,6 kWh/kg; normaal 4,9 tot 5 kWh/kg

Identificatienummer producent

BE 005

Pellets bestelt u eenvoudig per pallet in de webshop. Het bestelproces wijst zichzelf uit.

Goed om weten: Ecopower-coöperanten, REScoop-leden en leden van EBEM krijgen korting in de webshop. De korting wordt zichtbaar nadat u bent ingelogd in uw MijnEcopower-profiel en wordt automatisch toegekend in uw winkelmandje.

Hebt u nog geen MijnEcopower, dan wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om een profiel aan te maken. Zorg dat u de juiste gegevens doorgeeft om problemen met kortingen te vermijden!

Alle details over de verkoop en de levering staan beschreven in de algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig voor u bestelt. Beknopte praktische info vindt u op de productpagina's 'pellets in zakjes' en 'pellets in bulk'. Ecopower-pellets in bulk worden enkel geleverd in Vlaanderen. Pellets in zakjes leveren we in heel België.

Als u niet thuis bent bij levering en de transportfirma moet opnieuw langskomen, wordt er 50 euro aangerekend.

Ecopower aanvaardt jammer genoeg geen ecocheques omdat onze pellets geen FSC-label dragen. Onze pellets zijn uiteraard duurzaam, gecertificeerd volgens de kwaliteit ENplus A1 én afkomstig uit bossen binnen een straal van 150 km rond de fabriek in Ham (Limburg), lokaal dus. Meer informatie over onze pellets leest u in dit dossier.

Ecopower-coöperanten, REScoop-leden en leden van EBEM krijgen korting in de webshop. De korting wordt zichtbaar nadat u bent ingelogd in uw MijnEcopower-profiel en wordt automatisch toegekend in uw winkelmandje.

Om uw korting te krijgen bij uw webshop-bestelling, moet u tijdens het bestelproces in uw MijnEcopower-profiel het luik 'Lidmaatschap Ecopower en partnerorganisaties' correct invullen.

Het plastic beschermt de pellets tegen vocht. Het gaat namelijk om een samengeperst product dat opzwelt en uit elkaar valt bij contact met water. Het gebruikte materiaal is HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen), een sterke en doorzichtige waterafstotende plasticsoort. Ecopower kiest bewust voor dit materiaal omdat het veilig en uitstekend recycleerbaar is. Het materiaal bestaat uit koolstof en waterstof, dus bij eventuele verbranding van HDPE komen er geen schadelijke chemische stoffen vrij.


Microperforatie

De pelletzakken hebben een microperforatie bovenaan. Die zorgt ervoor dat de lucht uit de zak kan ontsnappen. Anders zou het moeilijk zijn om de zakken stabiel te stapelen en zouden de zakken door de druk bij het stapelen ook kunnen scheuren. Deze kleine gaatjes geven geen probleem wat vocht betreft, behalve als er echt waterdruppels op de zak vallen of er over lopen. Stockeer ze dus op een droge plaats.

Eventuele roetvorming op de ruit en in de kachel of aanslag in de schouw, heeft in het grootste deel van de gevallen te maken met de instellingen en het onderhoud van de pelletkachel. Uw installateur kan de kachel bijregelen om een goede verbranding te garanderen.

Bij een goede verbranding hebt u geen aanslag en houdt u mooie witte as over. Omdat onze pellets goed droog zijn (maximaal 10% vocht) en heel weinig schors bevatten, is de kans groter dat de verbranding goed zal zijn. Niet alleen de roetvorming lost zich zo op, u zult ook minder verbruiken en er zitten minder schadelijke stoffen in de rook.

Onze keuze om met Europalletten te werken sluit aan bij onze visie op duurzaamheid. Deze herbruikbare palletten bieden meer garantie op een efficiënt gebruik van grondstoffen, in tegenstelling tot wegwerp.

Bij Ecopower betaalt u een waarborg voor de Europallet. U krijgt het bedrag terug wanneer u de pallet in goede staat teruggeeft aan de transporteur bij uw volgende bestelling.

Ecopower produceert en verkoopt helaas geen houtbriketten meer. De fabriek focust op het vervaardigen van ons hoofdproduct voor groene warmte: houtpellets in zakken en houtpellets in bulk. De vraag naar pellets is zodanig gestegen dat we de bijlijn voor het maken van briketten voorlopig stopzetten.

We sluiten niet uit dat er in de toekomst opnieuw briketten gemaakt worden als de productiecapaciteit en de marktomstandigheden dat zouden toelaten. In dat geval brengen we u graag op de hoogte via de nieuwsbrief ‘groene warmte’. Inschrijven kan op www.ecopower.be/nieuwsbrief.

Ecopower volgt voor de productie van zijn pellets de ENplus-kwaliteitsnorm. Volgens deze norm mag er maximaal 0,5% stof in een zak pellets zitten. Een zak Ecopower-pellets bevat ongeveer 20g stof, dat is 0,13%. Deze hoeveelheid is nauwelijks zichtbaar en mag geen problemen geven in een pelletkachel of -ketel.

Wat kunt u doen als uw kachel hier toch gevoelig aan is? U zet de zak rechtop en schudt er voorzichtig mee. Zo zakt het stof naar de onderkant van de zak. Vervolgens kunt u de zak gecontroleerd in de kachel leeggieten, tot u aan het onderste deel met het stof komt. Dat giet u uiteraard niet in de kachel, maar kunt u eventueel uitzeven om de laatste pellets te recupereren.

Pelletkachel en speksteenkachel

Een gewone pelletkachel kan geprogrammeerd worden: uitschakeling als iedereen uit huis is en inschakeling een half uur voor de eerste bewoner terug arriveert. Zo is het verbruik van pellets optimaal afgestemd op het gebruik van de woning.

Bij een houtkachel is dat minder handig: door de grote blokken hout duurt het een tijd voor de verbranding optimaal verloopt. Pellets daarentegen zijn klein en geven dus snel een goede verbranding.

Door het gebruik van speksteen spreid je de warmteafgifte wel meer in de tijd, maar verhoogt het rendement niet.

Houtkachel en pelletkachel

Een belangrijk verschil zit in het rendement. De moderne houtkachels halen tot 85% rendement, de pelletskachels meer dan 90%. Dat is ook een reden waarom de pelletkachels ecologisch gezien interessanter zijn: een hoger rendement geeft een lagere uitstoot.

De brandstof van een pelletkachel is genormeerd en heeft karakteristieken, die binnen bepaalde grenzen moeten liggen. Daardoor kunnen pelletkachels automatisch werken, wat een garantie is voor een goede werking en ook meer comfort biedt. Bij een houtkachel is het de taak van de eigenaar om de brandstof goed te kiezen en de kachel te sturen om een ecologische werking te garanderen. De pelletkachel is dus ook op dat vlak een betere keuze, zowel ecologisch als wat betreft comfort.

Houtkachel en speksteenkachel

De houtkachel heeft standaard maar een beperkte massa en geeft zijn warmte snel af. Dat leidt ertoe dat mensen soms de luchttoevoer verminderen om de kachel zachter en langer te laten branden. Maar ecologisch gezien heb je hoge temperaturen nodig om een volledige verbranding te krijgen.

In de speksteen- en tegelkachels is extra massa aangebracht. Die neemt de hitte van het vuur op en geeft ze geleidelijk terug af. De verbranding kan op hoge temperatuur gebeuren terwijl de warmte toch op lagere temperatuur en over langere tijd vrijkomt. Ecologisch een pluspunt want er is een betere verbranding en de kamer geraakt toch niet oververhit. Het betekent wel dat zo’n kachel de ruimte over langere duur op een aangename temperatuur houdt, wat niet altijd nodig is als er niemand aanwezig is.

Ecopower-pellets in zakken worden geleverd op Europalletten. Bij de plaatsing van uw bestelling betaalde u tot 22 april een waarborg. Vanaf 23 april niet meer. Deze wijziging werd doorgevoerd omdat de pelletfebriek werd stilgelegd en we in de toekomst niet kunnen garanderen dat mensen nog nieuwe bestellingen kunnen plaatsen en zo hun waarborg terug kunnen krijgen.

Als u een bestelling plaats op dit moment kunt u bij de levering uiteraard wel uw lege pallet van een vorige bestelling – in goede staat – mee teruggeven en krijgt u de waarborg terug. De transporteur noteert dit op de leveringsbon en bezorgt deze aan ons. Ecopower maakt dan een creditnota voor de teruggave van uw consignatie.

Lege palletten kunt u alleen terug meegeven bij levering van een nieuwe bestelling. Terugbetaling van de waarborg is niet mogelijk zonder nieuwe bestelling. We hebben geen adressen waar u Europalletten kunt binnenbrengen. De waarborg is geen vastgelegd bedrag in België wat dit moeilijk maakt.

Zonnepanelen

Als u iets wijzigt aan uw zonnepaneel-installatie of als die wordt verwijderd, moet u dat melden bij de netbeheerder Fluvius. Fluvius wijzigt op basis van de nieuwe situatie de aanrekening van het prosumententarief. Als Ecopower de wijzingen doorkrijgt via Fluvius, passen we de facturatie aan.

We werken bij Ecopower voornamelijk met installateurs voor grotere zonnepaneelinstallaties, dit is niet een op een vertaalbaar naar woningen.

Kijk eens of een burgercoöperatie in uw buurt een coöperatief aanbod voorziet. Steden en gemeenten organiseren ook regelmatig groepsaankopen voor o.a. zonnepanelen. Nog steeds op zoek? Op de Zonnekaart vindt u na het ingeven van uw adres een overzicht van alle installateurs van zonnepanelen en zonneboilers met een certificaat van bekwaamheid.

Om te kijken of een installateur uit uw buurt een goede keuze is voor de plaatsing van uw PV-installatie, is het handig om een aantal zaken te controleren:

  • Ga na of uw aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via www.checkinhoudingsplicht.be, de gemeenschappelijke site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de FOD Financiën.
  • Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd. De referenties van een bedrijf geven vaak een goed beeld van de firma. Net als goede ervaringen van vrienden, buren, collega’s …
  • Verschillende installateurs hebben certificaten van bekwaamheid: www.energiesparen.be/installateur en www.rescert.be/nl/lists (voor installateurs biomassaketels, fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, ondiepe geothermische systemen, thermische zonne-energiesystemen, warmtepompen). Niet alle installateurs van zonnepanelen vragen dit certificaat aan.

We raden u aan om bij een paar installateurs een offerte te vragen, zo kunt u het aanbod vergelijken. Bekijk vooraf wat de mogelijk uit te voeren werken zijn. Ga in de offertes die u ontvangt na of de installateur alle mogelijke kosten in kaart brengt.

Tot slot: Als de prijs té mooi is om waar te zijn, klopt er iets niet in de kwaliteit van de materialen of de afwerking.

Het prosumententarief is de kost voor netbeheerder Fluvius voor het gebruik van het elektriciteitsnet ‘als batterij’. Op deze manier is het mogelijk voor verbruikers met zonnepanelen en een analoge meter om hun afname en injectie op jaarbasis te laten verrekenen volgens het systeem van de terugdraaiende teller. Het tarief verschilt per netgebied. De berekening gebeurt op basis van het geïnstalleerd vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen en wordt een-op-een doorgerekend.

Vanaf 1 juli 2022 verandert de manier waarop dat prosumententarief wordt aangerekend. Het prosumententarief wordt dan over het jaar verdeeld volgens het normaal aantal uren zonneschijn per maand. Op uw factuur vindt u vanaf dan ook voor elke maand een aparte regel. Deze berekeningswijze zal weinig verschil maken voor de nettarieven die u jaarlijks betaalt en heeft dus weinig impact op uw jaarafrekening. De verdeling per maand en een rekenvoorbeeld vindt u terug op de website van de VREG.

Meer informatie over zonnepanelen en de analoge/digitale meter vindt u in dit dossier.

Zonnepanelen zijn altijd een goed idee. U verlaagt uw energiefactuur en draagt bij aan meer lokale productie van hernieuwbare energie. 

Vraagt u zich af of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Een eerste zicht krijgt u door uw adres in te tikken op de Zonnekaart van de Vlaamse overheid. De website biedt meteen ook een schatting in het te verwachten rendement, aankoopprijs, terugverdientijd en te verwachten besparing op uw elektriciteitsfactuur. Hoeveel zonnepanelen mogelijk zijn en wat de impact daarvan is op uw verbruik, is voor elke situatie anders. De stabiliteit, oriëntatie en grootte van uw dak, of er schaduw valt, en ook hoeveel elektriciteit en op welke momenten u deze verbruikt bepalen hoeveel zonnepanelen u best kunt plaatsen.

Meer over zonnepanelen (zowel tips voor de installatie als info over de facturatie) de leest u in ons infodossier zonnepanelen.

We raden dit artikel van studentencoöperatie CORE aan als u twijfelt over de rendabiliteit van een nieuwe installatie.

Ecopower investeert niet in coöperatieve zonnepanelen op particuliere daken. Heeft u een groot dak (bijvoorbeeld van uw bedrijf, woonzorgcentrum, school, vereniging of openbare instelling) ter beschikking en wilt u bekijken of Ecopower hier een coöperatieve zonne-installatie kan plaatsen? Laat het ons weten via www.ecopower.be/zonopuwdak.

De terugleververgoeding is de vergoeding die mensen met zonnepanelen en een digitale meter krijgen voor de stroom die ze injecteren. Die stroom wordt gedeeld met de andere coöperanten die ook klant zijn. We bepalen het bedrag zo dat we bij de geldende marktprijzen het evenwicht tussen de kosten en opbrengsten bewaken. 

De terugleververgoeding bij het contract 'Groene burgerstroom'  is lager dan de totale kosten voor afname van elektriciteit. Dat is zo omdat de terugleververgoeding enkel de prijs voor de elektriciteit bevat, zonder btw (voor particulieren), netkosten of heffingen. Bij afname betaalt u deze kosten voor de netbeheerder en de overheid bovenop de component 'elektriciteit'. Bovendien is elektriciteit over het algemeen minder waard op momenten met veel zon dan op momenten waarop mensen veel elektriciteit verbruiken. Daarom is ook de prijs voor de component ‘elektriciteit’ voor afname hoger dan de terugleververgoeding voor injectie.

Lees meer over de terugleververgoeding in het dossier zonnepanelen.


Coöperatieve, solidaire terugleververgoeding

Ecopower krijgt soms de opmerking een lage terugleververgoeding te geven in vergelijking met andere leveranciers. In het coöperatieve model delen we solidair de groene stroom die we samen produceren. Dat is zowel de stroom van de Ecopower-installaties als de stroom die de coöperanten met zonnepanelen injecteren. Hoe hoger de vergoeding die we geven voor injectie, hoe hoger ook de prijs die we moeten vragen aan onze afnemers. Het is net door een eerlijke maar niet overdreven prijs te hanteren voor injectie dat onze prijs stabieler kan blijven wanneer de markt woelig wordt. Ook van belang: onze terugleververgoeding voor injectie is een vaste prijs. De meeste andere leveranciers bieden een variabele prijs die hoog kan zijn omdat hun afnameprijs evenredig hoog is, maar die ook meteen mee zal dalen als de prijzen lager worden. En de prijzen zijn doorgaans lager op momenten waarop er veel zonneproductie is.

U kan bij Ecopower ook een dynamische prijs krijgen onder de naam Dynamische burgerstroom. Dat is een prijs per uur die de dag op voorhand beschikbaar is. Dit zorgt ervoor dat coöperanten op elk moment de werkelijke marktwaarde van de geïnjecteerde stroom krijgen. Let wel, de prijs voor de stroom die nog wordt afgenomen via Ecopower is dan ook helemaal op die beursprijzen gebaseerd. Dit is niet noodzakelijk voordelig, maar in sommige gevallen kan het interessant zijn. Bijvoorbeeld bij heel veel automatisch gestuurd verbruik.

Meer info over deze prijsformule vindt u hier.

Ecopower voorziet een terugleververgoeding voor prosumenten met een digitale meter.

 • Tot 31 oktober 2022: 0,064 euro per kWh
 • Van 1 november 2022 tot 30 april 2023: 0,20 euro per kWh
 • Van 1 mei 2023 tot 31 december 2023: 0,11 euro per kWh
 • Vanaf 1 januari 2024: 0,075 euro per kWh

Voor particulieren wordt er geen btw bijgerekend, voor ondernemingen wel (21%).

Als particulier moet u niets ondernemen om de terugleververgoeding te krijgen. Iedereen die klant is bij Ecopower en zonnepanelen en een digitale meter heeft, krijgt automatisch de terugleververgoeding op basis van de gegeven die we krijgen van netbeheerder Fluvius.

Lees meer over de coöperatieve visie op de terugleververgoeding in deze uitgebreide veelgestelde vraag. Daarin leggen we uit waarom het prijsverschil tussen afname en injectie groot is en waarom andere leveranciers soms een hogere terugleververgoeding hebben.

Bij de prijsformule 'Dynamische burgerstroom' is ook de terugleververgoeding dynamisch. Lees meer op deze pagina.

Vanaf 1 januari 2024 rekenen we de kosten door die Ecopower maakt voor de klanten met zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter. Het ‘forfait terugdraaiende meter’ bedraagt 42 euro per kVA omvormervermogen per jaar (excl. btw). Dit forfait wordt niet aangerekend aan beschermde klanten, dat zijn klanten die genieten van het sociaal tarief.

De kosten zijn een gevolg van het prijsverschil tussen de injectie en de afname. Wanneer mensen stroom injecteren zijn de marktprijzen doorgaans laag omdat er een groot aanbod zonnestroom is. Wanneer ze afnemen is de stroom duurder door de grotere vraag en een lager aanbod. De analoge meter draait terug en bekijkt de netto stroomafname op jaarbasis, zonder rekening te houden met het moment van injectie of afname. Zo worden de reële kosten niet gereflecteerd in de factuur. Tot eind 2023 werden die kosten gespreid over alle Belgische afnemers. Vanaf 2024 is dat niet meer het geval en rekenen we de kosten door. Deze logische evolutie verwachten we ook bij andere leveranciers.

Krijgt u graag meer uitleg of heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u het webinar van 22 november herbekijken en de vele vragen en antwoorden nalezen in dit blogartikel op onze website.

MijnEcopower

MijnEcopower is de digitale klantenzone voor Ecopower-klanten. U kunt er de belangrijkste gegevens raadplegen over uw elektriciteitsaansluitingen (groene stroom) en uw webshopbestellingen (groene warmte). Bij groene stroom vindt u ook uw elektriciteitsfacturen van de voorbije twee jaar in PDF formaat en de betaalstatus ervan.

U kunt aanmelden via de aanmeldpagina met de juiste combinatie van uw Ecopower-ID of uw e-mailadres dat bij Ecopower geregistreerd is en het wachtwoord dat u zelf gekozen hebt bij de activatie van uw MijnEcopower-profiel.

  U stuurt vanaf uw huidige e-mailadres een e-mail naar info@ecopower.be met de vraag om uw nieuwe e-mailadres te registreren.

  OPGELET: deze wijziging geldt voor uw klantcommunicatie met Ecopower (e-mails, digitale facturen) en om aan te melden in MijnEcopower. Uw wachtwoord wijzigt niet. Krijgt u ook de nieuwsbrieven van Ecopower graag op uw nieuwe e-mailadres? Dan kunt u inschrijven op deze pagina of via uw nieuwsbriefvoorkeuren in MijnEcopower.

  Nee, alleen uw e-mailadres om aan te melden wijzigt. U behoudt hetzelfde wachtwoord.

  U kunt een nieuw wachtwoord instellen door op de aanmeldpagina te klikken op 'wachtwoord vergeten'. Vul het e-mailadres in dat bij Ecopower gekend is. Vervolgens krijgt u per e-mail een link om een wachtwoord aan te maken of te wijzigen. Weet u niet welk e-mailadres we van u hebben? Neem eventueel contact op met de klantendienst.

  Neem contact op met de klantendienst op het telefoonnummer 03 287 37 79 of via info@ecopower.be.

  We hebben ervoor gekozen in MijnEcopower enkel informatie over groene stroom en groene warmte op te nemen. Nuttige informatie die klanten regelmatig willen of moeten raadplegen. Denk aan achterstallige betalingen, gegevens over uw elektriciteitsaansluiting die u nodig heeft voor een verhuizing, facturen voor uw boekhouding, ... Gegevens over aandelen zijn veel complexer en het gaat ook over gevoeligere financiële informatie. Vergelijk het met informatie over beleggingen. Er zijn op dit moment geen plannen om de informatie over aandelen in de toekomst via MijnEcopower toegankelijk te maken.

  Dat kan eenvoudig door op de aanmeldpagina van MijnEcopower te klikken op 'wachtwoord vergeten?'. U krijgt dan een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord te kiezen.

  Uw Ecopower-ID is uw unieke identificatienummer bij Ecopower. U vindt uw Ecopower-ID vanaf februari 2021 terug op alle Ecopower-facturen of u kunt uw ID hier opvragen met het e-mailadres dat we van u kennen.

  Bent u al klant of coöperant van Ecopower maar hebt u nog geen MijnEcopower? Registreer u dan op deze pagina met uw Ecopower-ID en het e-mailadres dat we van u hebben.

  Om een aandeel/aandelen te kopen, moet u aanmelden bij uw MijnEcopower-profiel. Bent u nog geen coöperant of hebt u nog geen profiel, dan wordt er automatisch een MijnEcopower-profiel aangemaakt tijdens de aankoopprocedure.

  Ook om houtpellets te bestellen in de webshop moet u inloggen in uw MijnEcopower-profiel. Hier geldt hetzelfde principe: tijdens het bestelproces wordt er automatisch een profiel aangemaakt als u voor de eerste keer bestelt of nog geen profiel hebt.

  Nee, dat kan niet. U kunt wijzigingen altijd doorgeven per e-mail aan info@ecopower.be. 

  Voor sommige zaken is er een digitaal formulier op de website, bv. een domiciliëring aanvragen of wijzigen, een verhuizing doorgeven, een nieuw contract aanvragen of maandelijkse afrekeningsfacturen aanvragen

  Wat kan wél via MijnEcopower? Uw communicatievoorkeuren wijzigen voor het ontvangen van ons ledenmagazine PowerPost (van papier naar digitaal of andersom). U leest hier hoe

  De PowerPost is het ledenblad van Ecopower. Alle coöperanten ontvangen hem drie keer per jaar. Alle officiële communicatie zoals de uitnodiging en het verslag van de algemene vergadering verloopt via de PowerPost. 

  Wie vanaf 2021 coöperant werd, ontvangt de PowerPost standaard per e-mail. Wilt u toch de papieren versie in uw brievenbus, dan kunt u dit zelf aanvragen in uw MijnEcopower door bij uw communicatievoorkeuren 'per post' te kiezen. 

  Wie vóór 2021 coöperant werd, ontvangt de PowerPost standaard per post. Liever overstappen naar de digitale versie (een goede keuze, want zo sparen we samen papier, inkt en centen)? Dan kunt u dat eveneens aanpassen in uw MijnEcopower door bij uw communicatievoorkeuren 'per e-mail' te kiezen.

   Geen toegang tot MijnEcopower? Dan kunt u terecht bij de Ecopower klantendienst per e-mail via info@ecopower.be of op het nummer 03 287 37 79 (elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur).

  Het bedrag van uw voorschotfacturen wordt automatisch aangepast na een afrekening.

  Verder wordt uw voorschot in overleg aangepast als er een wijziging is in uw werkelijke verbruikssituatie (leegstand, zonnepanelen, scheiding, ...). Is dat het geval? Neem dan contact op en bezorg uw motivatie aan de klantendienst. U kunt het voorschot niet zelf aanpassen via MijnEcopower.

  Elk betaalde voorschotfactuur wordt verrekend (in mindering gebracht) in een afrekening. Ecopower probeert met uw voorschotbedrag zo dicht mogelijk de realiteit te benaderen zodat u bij de afrekening niet voor verrassingen komt te staan en veel moet opleggen.

  Hoe wordt uw voorschotfactuur berekend? Dat leest u hier.

  Overige

  Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee. Een verhuizing gebeurt in twee stappen:

  1. Om de elektriciteitslevering op uw oude adres stop te zetten vult u het online verhuisformulier in.

  2. Om een aansluiting aan te vragen op uw nieuwe adres, vult u online een nieuw contract in.

  Als er in uw oude of nieuwe woning een overdracht van de meter plaatsvindt van de oude naar de nieuwe bewoner, vergeet dan niet om een energie-overnamedocument van de VREG in te vullen en beide partijen te laten ondertekenen.

  Download hier het energieovernamedocument voor een overname zonder zonnepanelen.

  Download hier het energieovernamedocument voor een overname met zonnepanelen.

  De scan of foto van dit ondertekende document laadt u op in het verhuisformulier en/of het digitale contract. Bewaar ook het originele formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

  Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

  Er komen heel wat vragen van mensen die een kleine windturbine willen zetten om – al dan niet gedeeltelijk – in hun eigen energieverbruik te voorzien.

  Vooraleer u investeert in productie, kunt u beter eerst in uw verbruik snoeien: energie besparen blijft het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk is het aantrekkelijk, zo'n kleine windturbine waarmee u aan huis elektriciteit produceert. Al zijn er enkele bedenkingen.

  • Het vergunningstraject is afhankelijk van de lokale overheid en is niet altijd eenvoudig. Voor middelgrote windturbines is het mogelijk even moeilijk als voor een grote windturbine. Er is natuurlijk ook een effect op de omgeving (geluid, uitzicht).
  • Windturbines hebben bewegende onderdelen. Dat betekent dat ze ook deskundig en regelmatig onderhoud vergen.
  • Over de rendabiliteit zijn er vragen. De wind waait het snelst hoog in de lucht; de rotor van een grote windturbine staat op 100 meter of hoger, de 'kleintjes' staan op zo'n 15 m hoogte. En hoe dieper in het binnenland, hoe minder wind. Gemiddeld is er vlak boven de huizen een windsnelheid van 4 m/s. Op de grafieken van de producenten van kleine windturbines is dat omgezet een bijna verwaarloosbare jaarproductie. De meeste kleine windturbines produceren maar echt goed als er gemiddeld 8 m/s is. Niet echt realistisch in Vlaanderen. Onze grote windturbines hebben op 100 m ashoogte nauwelijks 6 m/s gemiddeld. De prijs per kWh van een kleine windturbine is hoger dan de prijs per kWh voor zonnepanelen.
  • En ten slotte: coöperanten van Ecopower hébben al windturbines: ze zijn mede-eigenaar van het hele productiepark van hun coöperatie.

  Uw Ecopower-ID is uw unieke identificatienummer bij Ecopower. U vindt uw Ecopower-ID vanaf februari 2021 terug op alle Ecopower-facturen of u kunt uw ID hier opvragen met het e-mailadres dat we van u kennen.

  Facturatie

  Dit verschilt van het type meter dat u heeft: een analoge meter of een digitale meter

  Gebruikers van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen bij alle leveranciers het prosumententarief. Dit is er sinds 1 juli 2015. De distributienetbeheerders vragen een vergoeding aan wie met een terugdraaiende meter gebruik maakt van het net. De aanrekening gebeurt via de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten dit innen en doorstorten. Ecopower ook. Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt doorgerekend, u vindt de tarieven op onze pagina 'Prijs'.

  Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld.

  Consulteer ook de website van energieregulator VREG.

  Meer informatie over zonnepanelen en de analoge/digitale meter vindt u in dit dossier.

  Wie klant is bij Ecopower voor groene burgerstroom krijgt voorschotfacturen en afrekeningen. U vindt uw persoonlijke facturatiegegevens en uw facturen terug in MijnEcopower.

  Meer uitleg over uw factuur? Op deze pagina staan twee voorbeelden (een tussentijdse factuur en een afrekening) met meer uitleg bij de verschillende elementen.

  Op 1 januari 2023 wordt het capaciteitstarief ingevoerd. Dat is de nieuwe manier van de netbeheerder om de kosten aan te rekenen die iedereen betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet.

  Vanaf dan hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoeveel elektriciteit u tegelijk verbruikt in een kwartier. Uw elektrische auto opladen én een wasmachine draaien én de waterkoker opzetten op hetzelfde moment, levert een hoge verbruikspiek op. Met het nieuwe capaciteitstarief worden verbruikers aangemoedigd om hoge pieken te vermijden en verbruik te spreiden, zo vermijden we samen overbelasting van het elektriciteitsnet.

  Iedereen betaalt via het capaciteitstarief een minimumbedrag voor het gebruik van het net.

  Bekijk hier het filmpje van VREG ‘Hoe komen de nieuwe nettarieven tot stand’. We verwijzen ook graag naar de handige simulator voorzien door de VREG waar u kunt berekenen wat de invoering van het capaciteitstarief voor u betekent.

  Ecopower hanteerde een all-in-prijs omwille van de eenvoud die dit bood in de complexe samenstelling van de elektriciteitsfactuur. Ook beloonden we energiebesparing maximaal, omdat alle onderdelen in de prijs per verbruikte kWh vervat zaten. Door de invoering van het capaciteitstarief is er alweer een nieuwe component op de elektriciteitsfactuur die niet per kWh wordt berekend. Deze nieuwe nettarieven integreren in onze all-in-prijs per kWh is onmogelijk. Omdat tegelijk het verschil tussen dag- en nachttarief is afgeschaft bij de netbeheerder, is het voor Ecopower vrij eenvoudig om vanaf 1 januari 2023 de elektriciteitsprijs uit te splitsen in aparte componenten. Meer duiding bij elk onderdeel van de nieuwe afrekening leest u op onze nieuwe prijspagina. De exacte bedragen van al deze onderdelen vindt u in het prijsoverzicht.

  Met het capaciteitstarief worden er ook vaste kosten ingevoerd voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat betekent niet dat uw inspanningen niet meer lonen. Enkele tips:

  • De meeste onderdelen van de factuur worden nog steeds aangerekend per verbruikte kWh. Elke kWh die u niet verbruikt, levert dus een besparing op.
  • Voor mensen met een digitale meter loont het nu ook om uw verbruik te spreiden. Zo vermijdt u hoge pieken en een hoger capaciteitstarief.
  • Het nieuwe systeem start vanaf januari. Omdat er in het begin geen gemiddelde over twaalf maanden berekend kan worden, weegt de piek van januari gedurende de eerste periode aanzienlijk door. Op een afrekening begin maart wordt immers het gemiddelde gebruik van januari en februari. Op een afrekening van mei het gemiddelde van januari tot april. Een uitzonderlijk piek in januari kunt u dus best vermijden.
  • De CaptarTool, een eenvoudig systeem om in te kunnen schatten welke impact het gebruik van verschillende elektrische apparaten heeft op uw verbruikspiek en dus op het capaciteitstarief. Het maakt de eerder abstracte concepten kWh en kW en piekverbruik en piekvermogen erg concreet (ontwikkeld door Tom Nijsen, geëngageerde energiecoöperant en bezieler van KermtStroomt).
  • Pas gedrag aan waar nodig maar wees realistisch zodat u het kunt volhouden (Energiedeskundige Kris Voorspools).

  Dit is een vaste jaarlijkse kost. Lees meer hierover bij de VREG. Voor 2022 bedraagt die 13,95 euro per jaar exclusief btw.

  Het prosumententarief is de kost voor netbeheerder Fluvius voor het gebruik van het elektriciteitsnet ‘als batterij’. Op deze manier is het mogelijk voor verbruikers met zonnepanelen en een analoge meter om hun afname en injectie op jaarbasis te laten verrekenen volgens het systeem van de terugdraaiende teller. Het tarief verschilt per netgebied. De berekening gebeurt op basis van het geïnstalleerd vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen en wordt een-op-een doorgerekend.

  Vanaf 1 juli 2022 verandert de manier waarop dat prosumententarief wordt aangerekend. Het prosumententarief wordt dan over het jaar verdeeld volgens het normaal aantal uren zonneschijn per maand. Op uw factuur vindt u vanaf dan ook voor elke maand een aparte regel. Deze berekeningswijze zal weinig verschil maken voor de nettarieven die u jaarlijks betaalt en heeft dus weinig impact op uw jaarafrekening. De verdeling per maand en een rekenvoorbeeld vindt u terug op de website van de VREG.

  Meer informatie over zonnepanelen en de analoge/digitale meter vindt u in dit dossier.

  Bijdrage Energiefonds

  De Bijdrage Energiefonds is een vast bedrag per aansluiting en per maand. Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant vanaf 1 januari 2023 maandelijks 0 euro (tot en met 31 december 2022 was dat 0,45 euro per maand). Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 9,54 euro (vorige jaar was dat maandelijks 8,49 euro). De Bijdrage Energiefonds is vrijgesteld van btw.

  Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

  Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

  Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.

  De regering voorziet dat een professionele klant met overwegend niet-zakelijk verbruik vanaf 1 juli 2023 recht heeft op 6% btw op de elektriciteitsfactuur, net zoals particuliere klanten. Als uw elektriciteitscontract in aanmerking komt voor 6% btw, dan worden ook de accijnzen automatisch aangepast naar accijnzen voor niet-zakelijk verbruik.

  Ecopower heeft geen zicht op de hoeveelheid niet-zakelijk verbruik in uw totaalverbruik, ook overheid of netbeheerder heeft die informatie niet. De verlaagde btw van 6% wordt niet automatisch toegepast, wel na expliciete vraag van de klant en een verklaring op eer.

  U kunt het document per e-mail aanvragen bij onze klantendienst via info@ecopower.be

  Hoe weet u of u als zakelijke klant in aanmerking komt voor de btw-regeling van 6% voor 'hoofdzakelijk niet-zakelijk verbruik'? We raden aan om dit te bespreken met uw boekhouder. 

  Besparen, besparen, besparen en besparen! Zuinig omgaan met energie is de beste manier om uw factuur te verlagen. Elke inspanning telt, voor een lagere factuur en lagere temperaturen op aarde. Tips over energiebesparing - grondige renovaties én kleine ingrepen - leest u op www.ecopower.be/energiebesparing.

  Er bestaan op de markt elektriciteitscontracten met een vaste en met een variabele prijs.

  Bij contracten met een variabele prijs past de leverancier automatisch periodiek de prijs aan aan de marktprijs zonder dat de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. Ecopower werkt als alternatieve coöperatieve speler met een eigen model: de Ecopower-prijs voor Groene burgerstroom is deels vast en deels variabel.

  Met het vaste gedeelte kunnen we, dankzij onze eigen coöperatieve productie van groene burgerstroom, meer zekerheid en stabiliteit bieden dan bij een volledig variabele prijs die louter de marktprijs volgt. De invoering van een variabel deel van de prijs biedt dan weer de mogelijkheid om mee te variëren met de marktprijs en de reële markttransactiekosten aan te rekenen. Alles over de prijs en de prijsformule leest u op www.ecopower.be/prijs.

  Ecopower biedt vanaf september 2023 ook een tweede prijsformule: de Dynamische burgerstroom. Zoals de naam al verraadt is die dynamisch: de afrekening gebeurt aan een prijs die elk uur verandert volgens de prijs op de dagmarkt (EPEX day-ahead). Lees meer op deze pagina.

  U kunt bij Ecopower kiezen voor een maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse voorschotfactuur. Na een afrekening wordt het bedrag van uw voorschotfacturen opnieuw berekend. De berekening gebeurt op basis van twee elementen:

  1. Uw verwachte jaarafname. Die data krijgen we door van netbeheerder Fluvius. Heeft u zonnepanelen en een digitale meter? Dan krijgen we van Fluvius ook uw verwachte jaarinjectie door en wordt die meegerekend op uw voorschotfacturen.
  2. De verwachte prijs het komende jaar. Die inschatting maakt Ecopower zelf op basis van alle beschikbare gegevens.

  Niet te veel, niet te weinig, het blijft een inschatting. Een deels variabele prijs maakt het inschatten van voorschotfacturen en afrekeningen lastiger. Ecopower probeert altijd om een zo correct mogelijk bedrag aan te rekenen via de voorschotten. Zo vermijden we dat u te veel betaalt maar ook dat u voor onaangename verrassingen komt te staan bij de jaarafrekening.

  Kunt u het bedrag op uw voorschotfactuur (laten) aanpassen? Het antwoord op die vraag leest u hier.

  Hoe wordt een afrekening berekend? Niet met de verwachte afname- en injectiedata en de geschatte prijzen, wel met de reële gegevens die op het moment van uw afrekening definitief gekend zijn. Lees er meer over in de veelgestelde vraag 'Hoe berekent Ecopower mijn afrekening'.


  Op de website van Ecopower staat een prijssimulator voor het contract Groene burgerstroom. Die werkt steeds met de best mogelijke inschatting van de gemiddelde prijs voor het komende jaar. We zorgen maandelijks voor een update. Ondanks die inspanningen geeft de prijssimulator slechts een indicatie van uw jaarfactuur, volgens onze best mogelijke inschatting.

  Voor die inschatting gebruiken we dezelfde methodologie als de VREG voor de V-test. Dat betekent dat u kunt vergelijken met andere leveranciers door het resultaat van onze prijssimulator naast de resultaten van de V-test te leggen. Vul exact dezelfde gegevens in en vink enkel 'elektriciteit' aan in de V-test, geen gas.

  De werkelijke prijs, die maandelijks wisselt omdat de variabele helft gebaseerd is op de marktprijs van die maand, weten we telkens pas aan het einde van de maand. Deze cijfers worden telkens in het begin van de volgende maand aangevuld in ons prijsoverzicht.

  Weet in elk geval dat u qua prijs goed zit bij Ecopower. We blijven ook in het nieuwe systeem leveren aan kostprijs en zullen zoals altijd in alle transparantie blijven communiceren over prijswijzigingen en de bijhorende motivatie.

  Omwille van de hoge energieprijzen geeft de federale overheid financiële steun voor huishoudens: het 'basispakket energie'. Voor het gedeelte elektriciteit bedraagt de premie 61 euro per maand. De toekenning gebeurt voor bijna alle rechthebbenden automatisch. De premie voor gas wordt - als u daar recht op heeft - toegekend door uw aardgasleverancier, niet door Ecopower.

  Op zoek naar details of meer info? Die vindt u op website van de FOD Economie.


  Basispakket elektriciteit 1:

  • November en december 2022
  • 122 euro
  • Voor alle Ecopower-klanten met een residentieel energiecontract op 30 september 2022 hebben recht op de energiepremie. Ze geldt niet voor tweede verblijven, mensen met het sociaal tarief en niet-residentiële klanten.
  • Alle rechthebbenden kregen een afzonderlijke creditnota van Ecopower opgemaakt op datum 29 november. Het bedrag werd 25 dagen na opmaak van de creditnota uitbetaald.
  • Wie de premie niet automatisch kreeg en toch rechthebbend is, kan tot en met 30 april 2023 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie.


  Basispakket elektriciteit 2:

  • Januari, februari en maart 2023
  • 183 euro
  • Voor alle Ecopower-klanten met een residentieel energiecontract op 31 december 2022 hebben recht op de energiepremie. Ze geldt niet voor tweede verblijven en niet-residentiële klanten. Wie op 1 januari 2023 het sociaal tarief genoot heeft ook geen recht op de premie.
  • Alle rechthebbenden krijgen een afzonderlijke creditnota van Ecopower opgemaakt op 28 februari 2023. Het bedrag wordt 25 dagen na opmaak van de creditnota uitbetaald, uiterlijk 25 maart dus.


  Niet mee op uw gewone factuur, wel via een aparte creditnota.

  In tegenstelling tot andere elektriciteitsleveranciers en de vermelding op de website van de FOD Economie, zet Ecopower de premie niet mee op de factuur. U krijgt hiervoor een afzonderlijke creditnota. Als u een openstaande en vervallen factuur heeft op het moment van de uitbetaling, wordt de premie hiermee verrekend. Heeft u geen schulden bij Ecopower dan ontvangt u het volledige bedrag.

  Kunt u de steun van de overheid missen? Schenk uw premie aan de strijd tegen energiearmoede.

  De energiesteun is een goede zaak. Steeds meer mensen hebben die immers echt nodig om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel kopen, de huur of de energiefactuur betalen. Er is echter een kanttekening: deze overheidsmaatregel is algemeen en rechtlijnig, iedereen krijgt dus dezelfde premie. Zo komt er veel geld terecht bij mensen die dit misschien niet nodig hebben. Kunt u de overheidssteun missen? Doe dan mee met onze campagne 'Wees warmhartig' en schenk uw premie aan de strijd tegen energiearmoede. U leest er hier alles over.


  Ecopower biedt twee contracten aan: het standaardcontract ‘Groene burgerstroom’ en het contract ‘Dynamische burgerstroom’.

   De prijs van Groene burgerstroom is half vast en half variabel. Op die manier bewaken we waar mogelijk de prijsstabiliteit en vangen we tegelijkertijd de soms erg variërende marktkosten op. Deze prijsformule is voor bijna alle Ecopower-klanten de meest geschikte. Alle informatie over de prijsformule en de verschillende prijscomponenten van de Groene burgerstroom leest u op deze prijspagina.

  Sinds september 2023 biedt Ecopower ook een contract met een dynamische prijs aan. Dit kan interessant zijn voor klanten die thuis automatische sturing hebben voor een of meerdere grootverbruikers zoals een warmtepomp. Alle informatie over de prijsformule en de verschillende prijscomponenten van de Dynamische burgerstroom leest u op de pagina Dynamisch burgerstroom.

  Een contract met een vaste prijs bieden we op dit moment niet aan.

  De terugleververgoeding is de vergoeding die mensen met zonnepanelen en een digitale meter krijgen voor de stroom die ze injecteren. Die stroom wordt gedeeld met de andere coöperanten die ook klant zijn. We bepalen het bedrag zo dat we bij de geldende marktprijzen het evenwicht tussen de kosten en opbrengsten bewaken. 

  De terugleververgoeding bij het contract 'Groene burgerstroom'  is lager dan de totale kosten voor afname van elektriciteit. Dat is zo omdat de terugleververgoeding enkel de prijs voor de elektriciteit bevat, zonder btw (voor particulieren), netkosten of heffingen. Bij afname betaalt u deze kosten voor de netbeheerder en de overheid bovenop de component 'elektriciteit'. Bovendien is elektriciteit over het algemeen minder waard op momenten met veel zon dan op momenten waarop mensen veel elektriciteit verbruiken. Daarom is ook de prijs voor de component ‘elektriciteit’ voor afname hoger dan de terugleververgoeding voor injectie.

  Lees meer over de terugleververgoeding in het dossier zonnepanelen.


  Coöperatieve, solidaire terugleververgoeding

  Ecopower krijgt soms de opmerking een lage terugleververgoeding te geven in vergelijking met andere leveranciers. In het coöperatieve model delen we solidair de groene stroom die we samen produceren. Dat is zowel de stroom van de Ecopower-installaties als de stroom die de coöperanten met zonnepanelen injecteren. Hoe hoger de vergoeding die we geven voor injectie, hoe hoger ook de prijs die we moeten vragen aan onze afnemers. Het is net door een eerlijke maar niet overdreven prijs te hanteren voor injectie dat onze prijs stabieler kan blijven wanneer de markt woelig wordt. Ook van belang: onze terugleververgoeding voor injectie is een vaste prijs. De meeste andere leveranciers bieden een variabele prijs die hoog kan zijn omdat hun afnameprijs evenredig hoog is, maar die ook meteen mee zal dalen als de prijzen lager worden. En de prijzen zijn doorgaans lager op momenten waarop er veel zonneproductie is.

  U kan bij Ecopower ook een dynamische prijs krijgen onder de naam Dynamische burgerstroom. Dat is een prijs per uur die de dag op voorhand beschikbaar is. Dit zorgt ervoor dat coöperanten op elk moment de werkelijke marktwaarde van de geïnjecteerde stroom krijgen. Let wel, de prijs voor de stroom die nog wordt afgenomen via Ecopower is dan ook helemaal op die beursprijzen gebaseerd. Dit is niet noodzakelijk voordelig, maar in sommige gevallen kan het interessant zijn. Bijvoorbeeld bij heel veel automatisch gestuurd verbruik.

  Meer info over deze prijsformule vindt u hier.

  Voor een afrekening krijgt Ecopower uw verbruiksdata (en voor mensen met zonnepanelen en een digitale meter ook uw injectiedata) door van netbeheerder Fluvius. Meestal gaat het over het verbruik in één jaar.

  Dat verbruik wordt verdeeld over 12 maanden volgens een theoretisch verbruiksprofiel, ook als u een digitale meter heeft. Dat profiel is voor alle huishoudelijke klanten hetzelfde en wordt door alle leveranciers gebruikt. Op onderstaande grafiek ziet u de toegewezen hoeveelheid verbruik aan elke maand; wat meer in de wintermaanden en wat minder in de zomer.

  Het aan elke maand toegewezen verbruik wordt bij Ecopower afgerekend aan de prijs voor die maand. Die maandprijzen verschijnen in het prijsoverzicht zodra ze zeker zijn, telkens in het begin van de volgende maand dus. Dit is een gevolg van het prijssysteem voor groene burgerstroom bij Ecopower: dat werkt volgens een gedeeltelijk vaste en gedeeltelijk variabele prijs. Lees er meer over op onze prijspagina.

  Een afrekening die loopt tot 5 december 2023 kunnen we pas maken in januari 2024, omdat we dan pas de prijs voor de maand december weten. In bepaalde gevallen kan het dus een beetje langer duren voor u uw afrekening krijgt.


  Maand
         % van uw jaarafname
         toebedeeld aan deze maand
         % van uw jaarinjectie
         toebedeeld aan deze maand*
  Januari   10,762
  Februari     9,365
  Maart   9,388
  April

     7,81

  12
  Mei

     7,41

  14
  Juni

     6,83

  14
  Juli

     6,75

  14
  Augustus  

     6,80

  12
  September  

     6,99

  9
  Oktober  

     8,24

  5
  November     9,193
  December     10,472


  Tabel: het % van uw jaarafname van elektriciteit en van uw jaarinjectie dat wordt toegewezen aan elke maand

  * Afgeronde cijfers. Ook is er een minimaal verschil tussen de verschillende netgebieden.  Grafiek: een gewoon huishoudelijk verbruiksprofiel dat elektriciteitsleveranciers gebruiken om uw jaarfactuur op te maken en dat uw verbruik verdeeld over 12 maanden. Het verbruiksprofiel is voor alle Vlaamse huishoudens hetzelfde.


  Nog goed om weten in deze context:

  • Heeft u een digitale meter, dan kan u kiezen voor een maandelijkse afrekening in plaats van voorschotten en een jaarafrekening. Meer info vindt u hier.
  • Ecopower maakt geen afrekeningen op vraag. U krijgt steeds een afrekening wanneer Fluvius de meterstanden heeft opgenomen en doorgegeven aan Ecopower. Voor de afname toegewezen aan de maanden voor 1 november 2022 (datum van de invoering van de deels vaste, deels variabele prijs) wordt op uw afrekening de vorige, volledig vaste prijs toegepast. Voor de maanden vanaf november wordt de maandprijs voor die maand toegepast. Alle prijzen vindt u in de tariefkaarten op de prijspagina.

    Klanten met een digitale meter kunnen vanaf 1 januari 2024 kiezen voor een maandelijkse afrekening. Het aanvragen gebeurt via dit online formulier of per e-mail gericht aan info@ecopower.be (met vermelding van het contractnummer).

    Wanneer u kiest voor een maandelijkse afrekening, krijgt u geen voorschotten meer (met jaarlijks een afrekening), maar elke maand een afrekening van uw reële afname (en eventueel injectie) van de afgelopen maand.

    Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Als u de maandkosten graag zo gelijk mogelijk heeft, dan blijft u best bij het systeem met voorschotten en een jaarafrekening. Heeft u graag elke maand de afrekening van uw reële afname (en eventueel injectie), dan kiest u best voor een afrekening per maand. Hou er rekening mee dat maandafrekeningen erg kunnen verschillen afhankelijk van het seizoen.

    De Ecopower-prijs voor groene burgerstroom is voor de helft vast en de helft variabel. Het vaste gedeelte is gebaseerd op de reële kosten voor de productie en de werking. Sinds 1 januari 2024 is het vaste gedeelte 0,17 euro per kWh. Lees alles over de prijsformule voor Groene burgerstroom op de prijspagina.

    Als deze vaste prijscomponent wijzigt, kondigt Ecopower dat steeds twee maanden op voorhand aan zoals bepaald in onze algemene voorwaarden.

    Lees ook de veelgestelde vraag 'Waarom en wanneer verandert de prijs bij Ecopower'.

    Ecopower voorziet een terugleververgoeding voor prosumenten met een digitale meter.

    • Tot 31 oktober 2022: 0,064 euro per kWh
    • Van 1 november 2022 tot 30 april 2023: 0,20 euro per kWh
    • Van 1 mei 2023 tot 31 december 2023: 0,11 euro per kWh
    • Vanaf 1 januari 2024: 0,075 euro per kWh

    Voor particulieren wordt er geen btw bijgerekend, voor ondernemingen wel (21%).

    Als particulier moet u niets ondernemen om de terugleververgoeding te krijgen. Iedereen die klant is bij Ecopower en zonnepanelen en een digitale meter heeft, krijgt automatisch de terugleververgoeding op basis van de gegeven die we krijgen van netbeheerder Fluvius.

    Lees meer over de coöperatieve visie op de terugleververgoeding in deze uitgebreide veelgestelde vraag. Daarin leggen we uit waarom het prijsverschil tussen afname en injectie groot is en waarom andere leveranciers soms een hogere terugleververgoeding hebben.

    Bij de prijsformule 'Dynamische burgerstroom' is ook de terugleververgoeding dynamisch. Lees meer op deze pagina.

    Particuliere klanten betalen 6% btw. Zakelijke klanten betalen 21% btw*. De terugleververgoeding voor particuliere klanten is vrijgesteld van btw, voor zakelijke klanten bedraagt de btw op de terugleververgoeding 21%. De Bijdrage Energiefonds is voor alle klanten vrijgesteld van btw.

    Deze informatie staat ook bovenaan vermeld op de tariefkaarten. Een overzicht van alle tariefkaarten vindt u hier.

    *Zakelijke klanten met 'hoofdzakelijk niet-zakelijk verbruik' betalen ook 6% btw. Meer info vindt u hier.

    Het bedrag van uw voorschotfacturen wordt automatisch aangepast na een afrekening.

    Verder wordt uw voorschot in overleg aangepast als er een wijziging is in uw werkelijke verbruikssituatie (leegstand, zonnepanelen, scheiding, ...). Is dat het geval? Neem dan contact op en bezorg uw motivatie aan de klantendienst. U kunt het voorschot niet zelf aanpassen via MijnEcopower.

    Elk betaalde voorschotfactuur wordt verrekend (in mindering gebracht) in een afrekening. Ecopower probeert met uw voorschotbedrag zo dicht mogelijk de realiteit te benaderen zodat u bij de afrekening niet voor verrassingen komt te staan en veel moet opleggen.

    Hoe wordt uw voorschotfactuur berekend? Dat leest u hier.

    Vanaf 1 januari 2024 rekenen we de kosten door die Ecopower maakt voor de klanten met zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter. Het ‘forfait terugdraaiende meter’ bedraagt 42 euro per kVA omvormervermogen per jaar (excl. btw). Dit forfait wordt niet aangerekend aan beschermde klanten, dat zijn klanten die genieten van het sociaal tarief.

    De kosten zijn een gevolg van het prijsverschil tussen de injectie en de afname. Wanneer mensen stroom injecteren zijn de marktprijzen doorgaans laag omdat er een groot aanbod zonnestroom is. Wanneer ze afnemen is de stroom duurder door de grotere vraag en een lager aanbod. De analoge meter draait terug en bekijkt de netto stroomafname op jaarbasis, zonder rekening te houden met het moment van injectie of afname. Zo worden de reële kosten niet gereflecteerd in de factuur. Tot eind 2023 werden die kosten gespreid over alle Belgische afnemers. Vanaf 2024 is dat niet meer het geval en rekenen we de kosten door. Deze logische evolutie verwachten we ook bij andere leveranciers.

    Krijgt u graag meer uitleg of heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u het webinar van 22 november herbekijken en de vele vragen en antwoorden nalezen in dit blogartikel op onze website.

    Energiedelen

    Als burgercoöperatie benadert Ecopower energie op een collectieve manier. De 70.000 coöperanten vormen een energiegemeenschap waarin ze samen energie produceren, delen en besparen. Voor de productie van onze groene burgerstroom ontwikkelt Ecopower windprojecten en grotere zonne-installaties op scholen, woonzorgcentra, kantoor- of gemeentegebouwen, bedrijven, ….

    Investeert Ecopower in zonnepanelen op het dak van ons appartementsgebouw?

    Nee, Ecopower investeert niet in zonnepanelen op privéwoningen of appartementsgebouwen, tenzij het over uitzonderlijk grote installaties gaat. Uiteraard is Ecopower wel voorstander van collectieve zonnepanelen op gedeelde daken, dit is zinvol voor de energietransitie en voor een duurzamere wereld.

    Wat is ‘energiedelen in een appartementsgebouw’?

    Sinds 2022 is er nieuwe Vlaamse regelgeving rond energiedelen, waardoor de geproduceerde stroom van een collectieve installaties op het dak van een appartementsgebouw of andere gedeelde gebouwen gedeeld kan worden met de bewoners. Vroeger kon die alleen gebruikt worden voor het verbruik in de gemeenschappelijke delen. Via een vaste verdeelsleutel kan die nu ook verdeeld worden over de verschillende appartementen in het gebouw. De regeling is verbonden aan een aantal voorwaarden die maken dat het voordeel op de factuur eerder beperkt zal blijven. We zetten de voorwaarden, de financiële gevolgen en mogelijke alternatieven hieronder op een rijtje.

    Als u toch aan de slag wilt met energiedelen in een collectief gebouw, zijn er verschillende voorwaarden:

    • De algemene vergadering van de VME moet met een toereikende meerderheid akkoord gaan met het energiedelen. Voor beslissingen die investeringen of werken betreffen, is dat meestal een twee derde meerderheid.
    • Er moet een beheerder aangeduid worden, bijvoorbeeld de syndicus van de VME.
    • Het energiedelen moet gemeld worden aan Fluvius.
    • Alle deelnemers moeten een eigen digitale meter hebben die Fluvius op kwartierbasis uitleest.

    De financiële gevolgen van energiedelen op appartementsgebouwen hangen af van situatie tot situatie. Wij gaan ervan uit dat de besparing op de elektriciteitsfactuur in de meeste gevallen eerder beperkt zal blijven, en dat om volgende redenen:

    • Bij energiedelen wordt enkel de kost van het onderdeel elektriciteit verrekend. U moet nog steeds alle nettarieven en heffingen betalen, ook wanneer de stroom het gebouw niet verlaat. Enkel de stroom zelf kan gedeeld worden, en die zou u ook gewoon aan uw leverancier kunnen verkopen.
    • Voor het deel van de stroom dat u deelt binnen het gebouw, ontvangt u geen terugleververgoeding (de vergoeding voor injectie op het net).
    • Ecopower kan energiedelen op kwartierbasis niet factureren aan onze normale prijsformule (half vast half variabel) voor groene burgerstroom. Klanten die voor het nieuwe energiedelen kiezen, rekenen we af volgens een dynamische prijs die verschilt van uur tot uur. Die prijs zal gemiddeld net hoger zijn op momenten dat er geen energie te delen is omdat er geen of weinig productie is. Of dit financieel voordelig is, verschilt geval per geval.
    • Energiedelen brengt voor Ecopower reële kosten met zich mee. Die kosten worden doorgerekend aan de delers.

    Is het interessant om zonder energiedelen toch zonnepanelen te leggen op een gedeeld gebouw? Ja, zelf opgewekte zonnestroom via een collectieve investering heeft ook zonder energiedelen zin:

    • Door deze zelf geproduceerde stroom te gebruiken voor de gemeenschappelijke delen, verlaagt de gedeelde energiefactuur van de VME. Dit is interessant, zeker bij hoge elektriciteitsprijzen.
    • De VME ontvangt een terugleververgoeding voor het overschot van de zonnestroom die ze injecteert in het elektriciteitsnet. Dit brengt geen bijkomende administratie, kosten of andere contracten met zich mee, en levert een vergelijkbaar resultaat op.

    Beide effecten helpen bij het terugverdienen van de investering. Eens de installatie is afbetaald, draagt ze bij aan een spaarpotje voor de VME.

    Meer informatie over energiedelen in appartementsgebouwen leest u op deze webpagina van Fluvius.

    Voor een overzicht van de mogelijke subsidies voor zonnepanelen kunt u terecht op www.energiesparen.be/subsidies.

    Sinds eind januari 2023 kan het nieuwe energiedelen via Fluvius ook toegepast worden in energiegemeenschappen van burgers en in hernieuwbare-energiegemeenschappen. Zowel burgers als lokale overheden, kmo’s en grote ondernemingen kunnen op deze manier de stroom die op de ene locatie wordt geproduceerd verbruiken op een andere locatie via een verdeelsleutel, op voorwaarde dit niet hun belangrijkste commerciële of professionele activiteit is. Belangrijk: een energiegemeenschap is niet zomaar een groep burgers, maar een rechtspersoon (een vennootschap of een vereniging).

    Net als voor het Fluvius-energiedelen in appartementsgebouwen of persoon-aan-persoon verkoop, moeten deelnemers aan een Fluvius-energiegemeenschap voldoen aan een aantal voorwaarden: alle partijen moeten aangesloten zijn op het elektriciteitsnet en een digitale meter hebben die Fluvius op kwartierbasis uitleest. De energiegemeenschap moet aangemeld zijn bij de VREG. De deelnemers kiezen zelf bij welke energieleverancier zij aansluiten.

    Het idee om samen te investeren in hernieuwbare energie en de opbrengst te delen onder de leden brengt Ecopower met veel enthousiasme en succes al geruime tijd in de praktijk. Als coöperatieve producent en leverancier zijn we immers de facto een energiegemeenschap. Die telt intussen meer dan 70.000 leden. Als burgercoöperatie zijn we steeds op zoek naar een duurzaam voordeel voor onze leden, de maatschappij en de planeet. Daarop enten we onze werking en keuzes. Die voordelen zien we niet in het model van de Fluvius-energiegemeenschappen.

    Fluvius-energiedelen levert in de meeste gevallen weinig tot geen financieel voordeel op:

    • De via Fluvius-energiedelen ontvangen elektriciteit heeft enkel gevolgen voor de energiecomponent van de factuur. Alle netkosten en heffingen worden volledig betaald door de ontvanger van de stroom.
    • De producent injecteert de stroom gratis in de energiegemeenschap waarna die administratief verdeeld wordt volgens de verdeelsleutel van Fluvius. De producent krijgt hier geen terugleververgoeding voor.
    • Zodra u kiest voor energiedelen, worden uw verbruik en injectie met de digitale meter per kwartier gemeten. Daarmee schakelt u voor de facturatie over op een dynamische prijs die verschilt van uur tot uur in plaats van de gewone prijsformule (half vast en half variabel). Bij uurprijzen is het zo dat die hoger zijn op de momenten dat er minder energieproductie is en er dus ook geen energie te delen valt. Op de momenten dat er wel veel zonneproductie is en er energie gedeeld kan worden, is de prijs doorgaans laag en het financiële voordeel beperkt.
    • Energiedelen brengt voor Ecopower reële kosten met zich mee. Die kosten worden doorgerekend aan de delers.

    Tenslotte vraagt het oprichten van een specifieke juridische entiteit, het beheren van aansluitingen en opzetten van verdeelsleutels veel administratie, tijd en dus geld. Een inspanning die louter dient om gratis kilowatturen te verschuiven tussen de deelnemers van de Fluvius-energiegemeenschap. Tijd die bij Ecopower nuttiger gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe projecten waarvan we de stroom inbrengen in onze energiegemeenschap zonder bijkomende administratie.

    Ecopower zal het ontstaan van nieuwe energiegemeenschappen niet actief faciliteren. We denken dat – zoals de regeling rond energiedelen nu is uitgewerkt – onze leden, de maatschappij en de planeet beter varen bij ons bestaande coöperatieve model van collectief en solidair energiedelen. Daarin delen we de groene burgerstroom van de coöperatieve installaties én van onze coöperanten met zonnepanelen. Deze collectieve aanpak zorgt voor meer productie en een betere spreiding ervan, wat een veel groter stabiliserend effect creëert, risico’s spreidt en de mogelijk biedt om ook solidariteit en de sociale kant van een energiegemeenschap uit te bouwen.

    Wordt u toch lid van een Fluvius-energiegemeenschap en wilt u Ecopower als leverancier behouden, dan past Ecopower dit uiteraard wel toe zoals wettelijk vastgelegd. We vragen uw toestemming om uw contracten (afname en injectie) over te zetten naar een dynamische prijs: Dynamische burgerstroom. Na uw goedkeuring brengen we de nodige administratie in orde en maken we uw afrekeningen op een correcte manier met toepassing van het energiedelen binnen een Fluvius-energiegemeenschap.

    Meer info over energiegemeenschappen volgens het Fluvius-model vindt u op deze webpagina van VREG en deze webpagina van Fluvius.

    Sinds juli 2022 is het toegelaten om de stroom die iemand thuis zelf produceert en niet zelf verbruikt, aan een andere afnemer te verkopen. Gratis wegschenken mag ook. Van persoon-aan-persoon dus, ook peer-to-peer genoemd. Beide partijen moeten hiervoor aangesloten zijn op het elektriciteitsnet en moeten een digitale meter hebben die Fluvius op kwartierbasis uitleest. De twee partijen behouden hun eigen elektriciteitsaansluiting en -meter en kiezen zelf bij welke energieleverancier zij aansluiten.

    Zowel burgers als lokale overheden, kmo’s en grote ondernemingen kunnen op deze manier aan elkaar energie verkopen of schenken, op voorwaarde dat dit niet hun belangrijkste commerciële of professionele activiteit is.

    Persoon-aan-persoonverkoop kan leuk zijn voor een individu, omdat iemand bijvoorbeeld graag de stroom van de zonnepanelen thuis deelt met een familielid dat elders woont. Ook vinden mensen het fijn om in een tweede verblijf gebruik te maken van de overtollige stroom geproduceerd door de zonnepanelen op het dak thuis.

    Ecopower ziet hierin echter geen meerwaarde voor de energietransitie of voor de coöperatie. Integendeel, het nieuwe energiedelen betekent veel bijkomende administratie om iets te realiseren dat standaard vervat zit in ons model. Als burgercoöperatie benadert Ecopower energie op een collectieve manier. De 70.000 coöperanten vormen een energiegemeenschap waarin alle leden samen energie produceren, delen en bespaart. Als u voor zowel uw woning met zonnepanelen thuis als voor uw tweede verblijf bent aangesloten bij Ecopower, dan doet u de facto aan energiedelen met uzelf via de coöperatie. Als u zonnepanelen heeft en uw nichtje niet, maar beide zijn lid van Ecopower, dan wordt ook voor die partijen al aan coöperatief energiedelen gedaan.

    Bovendien denken we dat persoon-aan-persoonverkoop in de meeste gevallen weinig tot geen financieel voordeel zal opleveren. We zetten de redenen daarvoor kort op een rijtje:

    • De persoon-aan-persoon gekochte of gratis gekregen elektriciteit heeft enkel betrekking op de energiecomponent van de factuur. Alle netkosten en heffingen blijft de ontvanger volledig betalen.
    • Voor de stroom die persoon-aan-persoon wordt verkocht of geschonken, krijgt de producent geen terugleververgoeding meer (de vergoeding voor injectie op het net). U kunt voor hetzelfde kilowattuur immers niet twee keer vergoed worden. U verkoopt óf aan de coöperatie voor collectief energiedelen, óf aan andere partij voor individueel energiedelen.
    • De overheid geeft geen specifieke voordelen voor persoon-aan-persoonverkoop, zoals subsidies of kortingen.
    • Zodra u kiest voor persoon-aan-persoonverkoop, worden uw verbruik en injectie met de digitale meter per kwartier gemeten. Daarmee schakelt u voor de facturatie over op een dynamische prijs die verschilt van uur tot uur in plaats van de gewone prijsformule (half vast en half variabel). Bij uurprijzen is het zo dat die hoger zijn op de momenten dat er minder energieproductie is en er dus ook geen energie te delen valt. Op de momenten dat er wel veel zonneproductie is en er energie gedeeld kan worden, is de prijs doorgaans laag en het financiële voordeel beperkt.
    • Energiedelen brengt voor Ecopower reële kosten met zich mee. Die kosten worden doorgerekend aan de delers.
    • Het verbruik maximaliseren op momenten dat energie verkocht wordt via persoon-aan-persoonverkoop, kan bij de ontvanger tot een verbruikspiek leiden die het capaciteitstarief verhoogt. Meer over de werkwijze van het capaciteitstarief leest u hier.

    Tenslotte is energiedelen precies wat wij als coöperatie doen door te investeren in hernieuwbare energie waar alle coöperanten samen eigenaar van zijn. De groene burgerstroom die via Ecopower gedeeld wordt met alle leden die ook klant zijn, is afkomstig van de coöperatieve installaties én van onze coöperanten met zonnepanelen. Deze collectieve aanpak zorgt voor meer productie en een betere spreiding ervan, waardoor we alle klanten van solidaire groene burgerstroom kunnen voorzien. Ook die coöperanten die – om praktische of financiële redenen – zelf geen zonnepanelen kunnen leggen en toevallig niemand kennen die persoonlijk wil energiedelen met hen. 

    Ecopower gaat dus niet aan de slag met individueel energiedelen via persoon-aan-persoonverkoop. We zetten onze tijd en energie daar in waar ze het meest oplevert voor onze leden en voor de planeet: in het coöperatieve model van collectief en solidair energiedelen.

    Kiest u als coöperant ondanks dit betoog toch voor persoon-aan-persoonverkoop, dan past Ecopower dit uiteraard wel toe zoals wettelijk vastgelegd. Voor de deelnemende aansluiting(en) - zowel injectie als afname - moeten de deelnemers een contract afsluiten voor Dynamische burgerstroom. Bij verwerking van uw contract Dynamische burgerstroom doet Ecopower dan de aanvraag bij Fluvius om uw meter te configureren naar SMR3 (het uitlezen en afrekenen per kwartierwaarden).

    Capaciteitstarief

    Op 1 januari 2023 wordt het capaciteitstarief ingevoerd. Dat is de nieuwe manier van de netbeheerder om de kosten aan te rekenen die iedereen betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet.

    Vanaf dan hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoeveel elektriciteit u tegelijk verbruikt in een kwartier. Uw elektrische auto opladen én een wasmachine draaien én de waterkoker opzetten op hetzelfde moment, levert een hoge verbruikspiek op. Met het nieuwe capaciteitstarief worden verbruikers aangemoedigd om hoge pieken te vermijden en verbruik te spreiden, zo vermijden we samen overbelasting van het elektriciteitsnet.

    Iedereen betaalt via het capaciteitstarief een minimumbedrag voor het gebruik van het net.

    Bekijk hier het filmpje van VREG ‘Hoe komen de nieuwe nettarieven tot stand’. We verwijzen ook graag naar de handige simulator voorzien door de VREG waar u kunt berekenen wat de invoering van het capaciteitstarief voor u betekent.

    Voor mensen met een analoge meter is het capaciteitstarief een vast bedrag.

    • De analoge meter meet wel hoeveel u verbruikt, maar niet hoeveel u tegelijk verbruikt. Er kunnen dus geen pieken of maandpieken geregistreerd worden. Daarom betaalt u een vast bedrag, dat overeenkomt met de minimumbijdrage. Die komt overeen met een piek van 2,5 kW (hetzelfde als de minimumbijdrage bij de digitale meter).
    • Alle andere netkosten blijft u betalen op basis van uw verbruik (in kWh). U betaalt daarom een hoger nettarief per kWh dan iemand met een digitale meter.

    Heeft u nog geen digitale meter? Dan kunt u er hier gratis een aanvragen vanaf 1 januari 2023.

    Heeft u recht op het sociaal tarief? Dan gelden de nieuwe nettarieven, en dus het capaciteitstarief, niet. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh.

    Informatie over het sociaal tarief leest u op deze pagina van de FOD Financiën.

    Ecopower hanteerde een all-in-prijs omwille van de eenvoud die dit bood in de complexe samenstelling van de elektriciteitsfactuur. Ook beloonden we energiebesparing maximaal, omdat alle onderdelen in de prijs per verbruikte kWh vervat zaten. Door de invoering van het capaciteitstarief is er alweer een nieuwe component op de elektriciteitsfactuur die niet per kWh wordt berekend. Deze nieuwe nettarieven integreren in onze all-in-prijs per kWh is onmogelijk. Omdat tegelijk het verschil tussen dag- en nachttarief is afgeschaft bij de netbeheerder, is het voor Ecopower vrij eenvoudig om vanaf 1 januari 2023 de elektriciteitsprijs uit te splitsen in aparte componenten. Meer duiding bij elk onderdeel van de nieuwe afrekening leest u op onze nieuwe prijspagina. De exacte bedragen van al deze onderdelen vindt u in het prijsoverzicht.

    Met het capaciteitstarief worden er ook vaste kosten ingevoerd voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Dat betekent niet dat uw inspanningen niet meer lonen. Enkele tips:

    • De meeste onderdelen van de factuur worden nog steeds aangerekend per verbruikte kWh. Elke kWh die u niet verbruikt, levert dus een besparing op.
    • Voor mensen met een digitale meter loont het nu ook om uw verbruik te spreiden. Zo vermijdt u hoge pieken en een hoger capaciteitstarief.
    • Het nieuwe systeem start vanaf januari. Omdat er in het begin geen gemiddelde over twaalf maanden berekend kan worden, weegt de piek van januari gedurende de eerste periode aanzienlijk door. Op een afrekening begin maart wordt immers het gemiddelde gebruik van januari en februari. Op een afrekening van mei het gemiddelde van januari tot april. Een uitzonderlijk piek in januari kunt u dus best vermijden.
    • De CaptarTool, een eenvoudig systeem om in te kunnen schatten welke impact het gebruik van verschillende elektrische apparaten heeft op uw verbruikspiek en dus op het capaciteitstarief. Het maakt de eerder abstracte concepten kWh en kW en piekverbruik en piekvermogen erg concreet (ontwikkeld door Tom Nijsen, geëngageerde energiecoöperant en bezieler van KermtStroomt).
    • Pas gedrag aan waar nodig maar wees realistisch zodat u het kunt volhouden (Energiedeskundige Kris Voorspools).

    Voor mensen met een digitale meter bepalen de maandpieken het capaciteitstarief.

    • De digitale meter registreert de hele dag door uw verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per kwartier. Dat is het ‘kwartiervermogen’ (in kW).
    • Uw maandpiek is het hoogste kwartiervermogen dat geregistreerd werd in een maand. In dat kwartier had u het meeste gelijktijdige verbruik en belastte u het net het meest.
    • Het gemiddelde van uw maandpieken van de afgelopen twaalf maanden is uw gemiddelde maandpiek.
    • Het capaciteitstarief wordt maandelijks bepaald op basis van die gemiddelde maandpiek. Voor de eerste afrekening in 2023 zal het gaan over het gemiddelde van de maandpieken vanaf januari 2023.
    • Is uw maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW? Dan wordt het minimum van 2,5 kW aangerekend. Zo betaalt iedereen sowieso een minimumbijdrage voor het gebruik van het net. Er is ook een maximumtarief, lees daarover meer bij de VREG.
    • Naast het capaciteitstarief betaalt u ook netkosten op basis van uw verbruik (in kWh). Die zijn lager dan de huidige netkosten per kWh.

    Bekijk hier het filmpje van VREG dat uitlegt hoe het capaciteitstarief wordt berekend voor mensen met een digitale meter.  

    Niet gevonden wat u zocht?

    Contacteer ons