Statuten en intern reglement

De buitengewone algemene vergadering van 19 april 2021 keurde de nieuwe statuten van Ecopower erkende cv goed. U vindt ze op deze pagina: klik op de + om het artikel uit de statuten te lezen, in de tekst onder de blokjes leest u steeds de belangrijkste info in niet-juridische taal. Helemaal onderaan de pagina leest u het intern reglement.

Beide documenten zijn ook beschikbaar als pdf:

cornerDubbel
cornerDubbel

STATUTEN ECOPOWER ERKENDE CV

A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – VOORWERP – FINALITEIT

Artikel 1. RECHTSVORM EN NAAM

Artikel 2. ZETEL

Artikel 3. DOEL

Artikel 4. VOORWERP

Artikel 5. COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

B. INBRENG - UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Artikel 6. INBRENG EN AANDELEN

Artikel 7 COÖPERANTEN

C. EFFECTEN

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COÖPERANTEN

Artikel 10. OBLIGATIES

Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 12. EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

Artikel 13. AANDELENREGISTER

Artikel 14. UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

Artikel 15. UITSLUITING VAN COÖPERANTEN

Artikel 16. TERUGBETALING VAN AANDELEN

Artikel 17. INNING TEGENWAARDE AANDELEN

Artikel 18. RECHTEN VAN DE COÖPERANTEN

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 19. BESTUURSORGAAN

Artikel 20. WERKING BESTUURSORGAAN

Artikel 21. OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

Artikel 22. BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

Artikel 23. DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

Artikel 25. CONTROLE

Artikel 25bis. CONTROLERENDE COÖPERANTEN

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

Artikel 27. OPROEPING

Artikel 28. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

Artikel 30. VOLMACHTEN

Artikel 31. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Artikel 32. STEMRECHTEN

Artikel 33. NOTULEN

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34. BOEKJAAR

Artikel 35. JAARVERSLAG EN CONTROLE

Artikel 36. WINSTVERDELING

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37. VEREFFENING

Artikel 38. SLOTAFREKENING

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39. COMMUNICATIE DOOR DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

Artikel 40. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 41. TOEPASSELIJK RECHT

EXTRA: INTERN REGLEMENTA. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – VOORWERP – FINALITEIT

De vennootschap neemt de vorm aan van een erkende coöperatieve vennootschap en wordt afgekort als erkende cv. Zij draagt de naam «Ecopower».

De woorden ‘erkende coöperatieve vennootschap’ of de afkorting ‘erkende cv’ moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de coöperatieve vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Ecopower is een coöperatieve vennootschap, dat wordt afgekort als cv. Ook zijn we als coöperatie erkend door de NRC (Nationale Raad van de Coöperatie van de FOD Economie). We zijn dus een ‘erkende cv’.

De zetel van de coöperatieve vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de coöperatieve vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover deze verplaatsing het taalregime van de coöperatieve vennootschap niet verandert. Elke zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De coöperatieve vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen en kantoren en bijkantoren oprichten in België of in het buitenland.

De website van de coöperatieve vennootschap is www.ecopower.be, het e-mailadres info@ecopower.be.

Onverminderd wat er staat in artikel 39 van deze statuten, is elke communicatie tussen een coöperant, een bestuurslid of, in voorkomend geval, de commissaris, en de coöperatieve vennootschap via dit e-mailadres geldig.

De zetel van Ecopower is in Berchem, maar dat staat niet in de statuten. Dat geeft meer vrijheid in het geval van een zetelverplaatsing. Het e-mailadres en de website worden vermeld in de statuten, waardoor ze officieel zijn. De statuten voorzien ook de mogelijkheid om digitaal te communiceren en vergaderen voor zowel algemene vergadering als bestuursorgaan.

De coöperatieve vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang bij te dragen tot de realisatie van een koolstofneutrale samenleving en een rechtvaardige energietransitie door (1) de financiering en realisatie van een duurzame energievoorziening op basis van hernieuwbare energie en (2) de promotie van rationeel energiegebruik.

De coöperatieve vennootschap heeft daarnaast tot doel aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen door:

 • het leveren van duurzame energie;
 • het verenigen en informeren van haar coöperanten en de burger in het algemeen over thema’s die aansluiten bij het doel en voorwerp van de coöperatieve vennootschap.

Het doel van Ecopower? Investeren in hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik promoten. Ook voorziet Ecopower in de behoeften van de coöperanten door energie te leveren en coöperanten te verenigen en informeren. Zo werken we aan de realisatie van een koolstofneutrale samenleving en een rechtvaardige energietransitie.

De coöperatieve vennootschap kan, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, onder meer volgende activiteiten uitoefenen:

 • het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van duurzame energie;
 • het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor hernieuwbare energie;
 • het promoten van duurzame energie;
 • het bevorderen van rationeel energiegebruik en het delen van informatie hierover met haar coöperanten;
 • het aanbieden van energiediensten;
 • het behartigen van sociale aspecten in haar werking.

Ter ondersteuning van haar activiteiten  kan de coöperatieve vennootschap:

 • samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
 • zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
 • optreden als bestuurslid, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
 • alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of handelingen die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van dien aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

'Voorwerp' is een juridische term voor de activiteiten die Ecopower uitvoert om het doel te bereiken. Wat doet Ecopower dan? Investeren in, informeren over en sensibiliseren voor duurzame energie, met aandacht voor mens en maatschappij. Dit doen we zelf, maar ook via samenwerkingen.

De coöperatieve vennootschap streeft naar het realiseren van sociale, ecologische en economische meerwaarde voor haar leden en voor de gemeenschap.

De coöperatieve vennootschap onderschrijft de internationaal erkende principes van het coöperatief ondernemen (ICA) en laat zich in haar handelen leiden door deze principes.

Zo staat de coöperatieve vennootschap zonder enige vorm van discriminatie open voor iedereen die aan de toetredingsvoorwaarden voldoet en wordt zij democratisch bestuurd door haar coöperanten (één stem per coöperant). Voor de coöperatieve vennootschap zijn autonomie en onafhankelijkheid belangrijk. De coöperatieve vennootschap streeft het eigenaarschap van productiemiddelen na en stelt deze in de mate van het mogelijke ten dienste van de gebruikers en coöperanten. De coöperatieve vennootschap beoogt de constructieve samenwerking met andere coöperatieve vennootschappen die gelijkaardige waarden en principes onderschrijven en beschouwt kwaliteitsvolle informatieverstrekking als een van haar kerntaken.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden worden verder uitgewerkt in een intern reglement dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt.

De coöperatieve finaliteit betekent dat Ecopower streeft naar het realiseren van sociale, ecologische en economische meerwaarde voor de coöperanten en de gemeenschap. Onze coöperatieve doelstelling is gelinkt aan de internationale coöperatieve principes en waarden die een leidraad vormen voor Ecopower in de interne en externe werking. Ze staan verder omschreven in het intern reglement.


B. INBRENG - UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Elke coöperant doet een inbreng in de coöperatieve vennootschap en verkrijgt daarvoor aandelen.

Als vergoeding voor de inbreng worden aandelen uitgegeven aan een uitgifteprijs van 250 euro per aandeel.

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, in nieuw uit te geven aandelen door coöperanten of kandidaat-coöperanten die voldoen aan de vereisten om coöperant te worden, vereist geen statutenwijziging.

Onverminderd het bepaalde in artikel 32 van deze statuten over het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

Op de zetel van de vennootschap wordt zoals wettelijk bepaald een (elektronisch) aandelenregister op naam gehouden.

Er wordt geen statutair onbeschikbaar vermogen aangelegd.

Elk aandeel van Ecopower is en blijft 250 euro waard. Alle aandelen worden geregistreerd in een aandelenregister. Er wordt geen statutair onbeschikbaar vermogen aangelegd. Dat betekent dat de reserve die Ecopower aanlegt, beschikbaar is voor de vennootschap.

7.1 Aanvaarding van nieuwe coöperanten

De hoedanigheid van coöperant is beperkt tot de natuurlijke of rechtspersonen (publieke of private) die:

 1. bij de oprichting zijn toegetreden tot de coöperatieve vennootschap en hebben ingeschreven op ten minste één aandeel;
 2. na de oprichting door het bestuursorgaan als aandeelhouder worden aanvaard.

Kandidaat-coöperanten moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet worden aanvaard door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van coöperanten weigeren als zij niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of als ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de coöperatieve vennootschap. Een weigering wordt altijd gemotiveerd.

7.2 Hoedanigheidsvoorwaarden

Elke kandidaat-coöperant aanvaardt de bepalingen in de statuten net als die in het intern reglement. Ook aanvaardt elke kandidaat-coöperant alle bepalingen in bijkomende formele documenten zoals het privacybeleid van de coöperatieve vennootschap of een door de coöperatieve vennootschap onderschreven charter of engagementsverklaring.

De te volgen procedure om een aanvraag te aanvaarden of te weigeren, staat uitgewerkt in het intern reglement.

In geen enkel geval zal de toetreding van een coöperant geweigerd worden omwille van speculatieve redenen.

De vaststelling van de aanvaarding van een coöperant gebeurt door een inschrijving in het aandelenregister conform de wettelijke bepalingen ter zake.

7.3. Aanvang

De hoedanigheid van coöperant en alle daaraan verbonden voordelen en rechten en plichten worden van kracht na de storting conform artikel 7.5 van deze statuten.

7.4. Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de gewone algemene vergadering verslag uit over de kandidaturen voor toetreding en eventueel de beslissingen tot weigering daarvan, ontvangen in de periode vanaf de vorige vergadering. In het geval van een weigering licht het bestuursorgaan in het verslag ook zijn motieven toe.

7.5. Volstorting van de inbrengen

De aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort voor minstens het vereiste minimumbedrag zoals bepaald door het bestuursorgaan in het intern reglement.

De modaliteiten voor een gedeeltelijke volstorting van de aandelen worden uitgewerkt in het intern reglement. Het bestuursorgaan kan te allen tijde vragen om de inbreng van de aandelen te volstorten.

Een coöperant moet minstens één aandeel bezitten. Het bestuursorgaan aanvaardt de kandidaat-coöperanten volgens een aantal 'hoedanigheidsvoorwaarden'. Elke coöperant verklaart zich, door het kopen van een aandeel, akkoord met de statuten, het intern reglement, het privacybeleid, en eventuele andere charters of engagementen. Bijvoorbeeld het REScoop.eu charter of het Ecopower-lidmaatschap van de Statiegeldalliantie.

Het bestuursorgaan kan coöperanten weigeren. Deze beslissing kan niet zomaar en wordt altijd gemotiveerd. Op de algemene vergadering brengt het bestuursorgaan verslag uit over de toetredingen en geeft toelichting bij eventuele weigeringen.

Het bestuursorgaan kan een regeling uitwerken waarbij aandelen in schijven betaald worden. Verdere toelichting staat in het intern reglement.


C. EFFECTEN

Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ten opzichte van de coöperatieve vennootschap zijn ze ondeelbaar.

Het bestuursorgaan heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid van een aandeel, de rechten eraan verbonden op te schorten tot er één van de mede-eigenaars wordt aangewezen als de enige eigenaar ten opzichte van de coöperatieve vennootschap.

Is het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan heeft de vruchtgebruiker het stemrecht.

De aansprakelijkheid van de coöperanten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

Het bestuursorgaan kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de uitgifte vast en regelt de werking van de algemene vergadering van de obligatiehouders.

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.

Aandelen kunnen overgedragen worden onder coöperanten en aan derden op voorwaarde dat het bestuursorgaan de overdracht goedkeurt. Aan derden kunnen de aandelen enkel worden overgedragen als zij voldoen aan de statutaire vereisten om coöperant te worden.

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-overnemer weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

De procedure om aandelen over te dragen wordt vastgelegd in het intern reglement.

De goedkeuring van een overdracht blijkt uit de inschrijving ervan in het aandelenregister.

Elk aandeel staat op naam van één coöperant en is niet deelbaar. Als een aandeel op twee namen staat, kan het bestuursorgaan vragen om één persoon als enige eigenaar aan te duiden.

Het bestuursorgaan kan beslissen om obligaties uit te geven.

Aandelen zijn overdraagbaar, mits toestemming van het bestuursorgaan. De procedure hiervoor staat in het intern reglement en verloopt via een formulier dat u kunt opvragen bij de klantendienst.

Een coöperant houdt op deel uit te maken van de coöperatieve vennootschap door:

 1. de uittreding uit coöperatieve vennootschap conform artikel 14;
 2. de uitsluiting zoals bepaald in artikel 15;
 3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring;
 4. het niet meer voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden bepaald in artikel 7.2.

De coöperatieve vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) aandelenregister bij conform de wettelijke bepalingen ter zake en conform haar privacybeleid.

De inschrijvingen gebeuren door het bestuursorgaan op grond van bewijskrachtige stukken of documenten. Zij gebeuren in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een aandelenoverzicht bezorgd aan de coöperanten. Deze overzichten kunnen niet worden gebruikt als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

Coöperanten kunnen de coöperatieve vennootschap verzoeken om hun aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een coöperant die wil uittreden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van aandelen, moet dit schriftelijk doen per brief of e-mail of via andere daarvoor ter beschikking gestelde middelen.

De uittreding of gedeeltelijke terugname kan niet geweigerd worden, met dien verstande evenwel dat:

 1. dergelijke uittreding of terugname pas met ingang van het derde boekjaar na het moment van intreden of na aankoop van het aandeel is toegelaten;
 2. de uittreding of terugname pas uitwerking heeft bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding wordt gevraagd.

Het bestuursorgaan brengt op de gewone algemene vergadering verslag uit over de verzoeken tot uittreding en terugname gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal verzoeken, de vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat het aandelenregister wordt bijgewerkt.

Het bestuursorgaan kan een coöperant uitsluiten

 • die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden in artikel 7.2 voldoet;
 • die de missie, visie en waarden van de coöperatieve vennootschap niet aanvaardt en/of handelingen stelt die hiermee of met de belangen van de coöperatieve vennootschap in strijd zijn;
 • die niet de nodige informatie verschaft om de vennootschap toe te laten haar verplichtingen ten aanzien van de coöperant na te komen.

Het bestuursorgaan beslist over de uitsluiting met een 3/4e meerderheid.

Coöperanten van wie de uitsluiting wordt gevraagd, worden uitgenodigd om hun opmerkingen schriftelijk te bezorgen aan het bestuursorgaan. De termijn hiervoor is maximaal een maand na de mededeling met het gemotiveerde voorstel van het bestuursorgaan tot uitsluiting. Coöperanten die hierom vragen in de schriftelijke opmerkingen worden gehoord door het bestuursorgaan.

Elke beslissing tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt in het aandelenregister opgenomen. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien (15) dagen aan de uitgesloten coöperant verstuurd overeenkomstig artikel 39.

De uittredende, uitgesloten of terugnemende coöperant heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de coöperant uittreedt.

Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactiefwaarde te overschrijden van de aandelen zoals die blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van het jaar waarin de uittreding wordt gevraagd. De terugnemende, uittredende of uitgesloten coöperant kan ten opzichte van de coöperatieve vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen uiterlijk twee (2) maanden plaatsvinden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd. De betaling gebeurt in geld in voorkomend geval pro rata liberationis en alleen als de scheidende coöperant voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de coöperatieve vennootschap.

Conform de wettelijke bepalingen ter zake kan de uitkering slechts gebeuren nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan zal desgevallend beslissen de uitbetaling te schorsen.

Deze beslissing wordt ten aanzien van de coöperant gemotiveerd. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt dan uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de coöperanten. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een coöperant hebben de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van de aandelen overeenkomstig artikel 16.

De coöperanten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een coöperant kunnen in geen geval de vereffening van de coöperatieve vennootschap eisen noch zegels laten leggen op het vermogen van de coöperatieve vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Alle coöperanten worden ingeschreven in het aandelenregister. Ze krijgen na inschrijving per e-mail een aandelenoverzicht.

Wanneer is iemand niet langer coöperant? Als die zelf beslist om uit te treden door alle aandelen te verkopen of als die door het bestuursorgaan uitgesloten wordt om specifiek bepaalde redenen.

Als een coöperant zelf beslist om aandelen te verkopen verloopt dat volgends deze regels:

 • Aandelen staan vast tot het derde boekjaar na de aankoop ervan.
 • Na drie jaar kunnen aandelen op elk moment opgezegd worden.
 • De opzeg wordt pas officieel nadat de algemene vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd van het boekjaar waarin de uittreding werd aangevraagd. Ook voert het bestuursorgaan een door de wetgever verplichte liquiditeitstest uit. Zo is er garantie dat Ecopower door het totale aantal opgezegde aandelen geen financieel risico loopt.
 • De terugbetaling gebeurt uiterlijk twee maanden na de algemene vergadering.

Er is jaarlijks slechts een moment waarop aandelen worden terugbetaald. Dit gebeurt zonder uitzondering in juni, twee maanden na de algemene vergadering.

Een voorbeeldje: een coöperant kocht een aandeel in 2019 of vroeger. Als de coöperant dat aandeel wilt verkopen, kan in 2021 de opzeg geven voor dit aandeel. Na de goedkeuring van de jaarrekening 2021 door algemene vergadering van 2022 én na de wettelijk verplichtte liquiditeitstest krijgt de coöperant in juni 2022 (twee maanden na de algemene vergadering) het bedrag van het aandeel terug.

Terugbetaling van aandelen gebeurt zoals nu aan dezelfde waarde als de aankoop (250 euro). Ecopower kan nooit meer terugbetalen dan de 'nettoactiefwaarde'. Dat is het eigen vermogen waarover Ecopower beschikt en komt overeen met alle activa minus voorzieningen en schulden.

Coöperanten die niet langer aan de voorwaarden voldoen om coöperant te zijn – zoals elders opgenomen in de statuten – of die aan Ecopower niet de noodzakelijke informatie geven om de verplichtingen als burgercoöperatie te kunnen nakomen, kunnen om deze reden uitgesloten worden.

Overlijdt een coöperant of gaat een onderneming die coöperant is failliet? Dan hebben de erfgenamen of schuldeisers recht op de terugbetaling van de aandelen. Meer daarover leest u bij de veelgestelde vragen.


D. BESTUUR – CONTROLE

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De coöperatieve vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal twaalf (12) bestuursleden, al dan niet coöperanten, natuurlijke of rechtspersonen (publiek of privaat).

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan doet een oproeping voor kandidaten volgens de procedure in het intern reglement.

De bestuursleden handelen als een college. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering voor telkens een periode van zes (6) jaar en dit volgens de modaliteiten bepaald in artikel 31.

De bestuursleden kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten.

Bestuursledenkunnen herbenoemd worden, met dien verstande dat het mandaat van een bestuurslid maximaal drie aaneensluitende periodes van zes (6) jaar kan bestrijken, gevolgd door een periode van minimaal zes (6) jaar zonder bestuursmandaat. Na zulke periode van minimaal zes (6) jaar kan een bestuurslid opnieuw benoemd en herbenoemd worden volgens dezelfde cyclus.

19.2 Bezoldiging bestuursleden

Het mandaat van de bestuursleden is in principe niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Als de bestuursleden een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

19.3 Benoeming bestuursleden

De benoeming van een bestuurslid treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat die het mandaat weigert op te nemen.

Als een rechtspersoon tot bestuurslid wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof de vertegenwoordiger deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

19.4 Ontslag bestuursleden

De algemene vergadering kan een bestuurslid op elk ogenblik ontslaan met een gewone meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen.

Bestuursleden kunnen hun mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra het bestuurslid dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving van het ontslag. Op verzoek van de coöperatieve vennootschap blijft het bestuurslid in functie totdat deze redelijkerwijze in de vervanging kan voorzien. Het bestuurslid kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuursleden kiezen onder de bestuursleden een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door het oudste aanwezige bestuurslid.

Het bestuursorgaan vergadert minstens één (1) keer per kwartaal of vaker als het belang van de coöperatieve vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen als twee bestuursleden daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op de administratieve zetel van de coöperatieve vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behalve in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, gebeuren de oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering.

Als gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform de toepasselijke regelgeving beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimale duur van twaalf maanden te vrijwaren.

20.2 Verloop

De vergadering kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en als de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuursleden kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen te allen tijde worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuursleden.

Een bestuurslid kan zich laten vervangen door per brief of elektronisch de opdracht hiertoe te geven aan een ander bestuurslid, dat ook voor het vervangen bestuurslid mag stemmen. Deze volmachten worden uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter bekendgemaakt. Elke volmachthouder kan maar één bestuurslid vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Als dat niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurslid vraagt om een geheime stemming of als het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

20.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuursleden.

Als een plaats van bestuurslid vacant wordt, mogen de overblijvende bestuursleden een voorlopig vervangend lid benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Het nieuwe bestuurslid doet het mandaat uit van de persoon die wordt vervangen.

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft drie tot twaalf bestuursleden, één daarvan is de voorzitter. Leden van het bestuursorgaan kunnen maximaal drie aansluitende periodes van zes jaar bestuurder zijn. Na een periode van zes jaar zonder bestuursmandaat kan een nieuwe cyclus starten.

Het bestuursorgaan doet de oproep voor kandidaten en draagt die voor aan de algemene vergadering, die de bestuursleden verkiest met gewone meerderheid van stemmen.

Het mandaat van bestuursleden is onbetaald. Voor specifieke opdrachten kan een vergoeding worden bepaald door de algemene vergadering.

Ook een bedrijf of organisatie kan in het bestuursorgaan zitten, vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon.

Het bestuursorgaan vergadert één keer per kwartaal of meer als dat nodig is. Minstens de helft van de bestuursleden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Om beslissingen te nemen streeft het bestuursorgaan naar consensus. Als dat niet lukt wordt er beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Stopt een bestuurslid tijdens het mandaat van zes jaar? Dan mogen de andere leden een vervangen lid benoemen. Over die benoeming wordt gestemd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alles te doen wat nodig is om de doelstellingen van Ecopower te bereiken. Alle bevoegdheden die niet specifiek zijn voorbehouden voor de algemene vergadering, behoren tot het bestuursorgaan.

1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan een algemene coördinator of aan één of meerdere gedelegeerde bestuursleden. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

2. Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden de coöperatieve vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

  Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

  Het bestuursorgaan kan vergoedingen voor de toegekende delegaties bepalen. Als dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan is artikel 19.2 van de statuten van toepassing en bepaalt de algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen.

  De coöperatieve vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

  • hetzij door minstens twee bestuursleden;
  • hetzij door de voorzitter van het bestuursorgaan;
  • hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

  De coöperatieve vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachthouders.

  De controle op de coöperatieve vennootschap, de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, gebeurt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

  Als een commissaris moet worden aangesteld, wordt deze benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

  Benoemt de algemene vergadering geen commissaris, dan heeft iedere coöperant individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Een coöperant kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. Dit gebeurt op kosten van de coöperatieve vennootschap als het bestuursorgaan hiermee instemt. In alle andere gevallen worden de kosten gedragen door de coöperant.

  Op verzoek van één of meer coöperanten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10%) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de coöperatieve vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, als er aanwijzingen zijn dat de belangen van de coöperatieve vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

  De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om een college bestaande uit maximaal vijf controlerende coöperanten te benoemen.

  Het mandaat van de controlerende coöperanten is niet bezoldigd en bedraagt drie jaar. Ze zijn herkiesbaar voor maximaal drie opeenvolgende termijnen. Als een plaats van controlerend coöperant in die periode vacant wordt, mogen de overblijvende leden van het college een voorlopige vervanger benoemen die het mandaat uitdoet van de persoon die wordt vervangen.

  De controlerende coöperanten kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ze dragen geen andere verantwoordelijkheden dan diegene die voortvloeien uit hun hoedanigheid als coöperant, ten aanzien van de buitenwereld, noch ten aanzien van de vennootschap.

  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur delegeren aan een algemeen coördinator of een gedelegeerd bestuurslid. Voor bepaalde bevoegdheden kan het bestuursorgaan ook volmachten geven.

  Het delegeren van bevoegdheden of geven van volmachten staat duidelijk genoteerd in het verslag van het bestuursorgaan. 

  Als Ecopower akten ondertekent, gebeurt dit of door de voorzittter van het bestuursorgaan, of door twee bestuursleden of door de personen die instaan voor het dagelijks bestuur.

  De financiële toestand en de jaarrekening van Ecopower worden gecontroleerd door een commissaris. Die wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar. Als er een groep coöperanten - die samen meer dan 10% van de aandelen bezitten - samen menen dat Ecopower in gevaar dreigt te komen, kunnen ze aan de ondernemingsrechtbank vragen om de boeken en rekeningen na te kijken.

  De algemene vergadering kan een college van maximaal vijf controlerende coöperanten benoemen. Alle coöperanten kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Het mandaat is onbezoldigd en duurt drie jaar. Het aantal termijnen is beperkt tot drie.


  E. ALGEMENE VERGADERING

  De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle coöperanten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

  Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

  De ‘gewone algemene vergadering’ vergadert minstens één (1) keer per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuursleden en/of de commissaris(sen).

  De algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand april om 10.00 uur.

  De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of per gewone brief. De oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de coöperanten.

  De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan gebeuren op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer coöperanten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken coöperanten voorgestelde agendapunten.

  De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de coöperatieve vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

  Ongeacht de wijze van deelname aan de algemene vergadering, moet een coöperant voldoen aan de hierna vermelde voorwaarden om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen:

  • houder zijn van minstens een (1) aandeel op naam dat als zodanig ingeschreven is in het aandelenregister; of de wettelijke vertegenwoordiger zijn van een minderjarige coöperant;
  • voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden die desgevallend opgelegd werden door het bestuursorgaan in de oproeping;
  • zich niet bevinden in de situatie waarbij de rechten verbonden aan de aandelen van de coöperant geschorst zijn. Als echter alleen de stemrechten geschorst zijn, mag de coöperant nog altijd deelnemen aan de algemene vergadering, weliswaar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

  Coöperanten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De modaliteiten hiervan worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de oproeping.

  De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Als deze afwezig of verlet is, gebeurt dat door het oudste aanwezige bestuurslid. De voorzitter wijst de secretaris aan. De secretaris hoeft geen coöperant te zijn.

  De vergadering wijst onder de aanwezigen de stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

  Een coöperant mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één (1) andere coöperant laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige coöperant kan volmachthouder zijn van maximaal één (1) andere coöperant.

  De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

  Behalve bij uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige coöperanten of aandelen.

  Behalve bij de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller noch noemer.

  De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping.

  Als de vergadering zich moet uitspreken over een wijziging in de statuten en/of de ontbinding van de coöperatieve vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste tien (10) procent van de coöperanten aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

  Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Deze vergadering gaat geldig door ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde coöperanten.

  Een beslissing tot wijziging van de statuten inclusief het wijzigen van het doel, voorwerp, finaliteit en waarden van de coöperatieve vennootschap of tot de ontbinding van de coöperatieve vennootschap, is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Onthoudingen worden daarbij in de teller, noch in de noemer meegerekend.

  31.3 Voorafgaandelijke stemming

  Als het bestuursorgaan in de oproeping in die mogelijkheid heeft voorzien, kunnen coöperanten hun stem voorafgaandelijk aan de algemene vergadering uitbrengen.

  Dergelijke stemming gebeurt op de wijze bepaald door het bestuursorgaan en moet binnen de termijn bepaald in de oproeping in het bezit zijn van de vennootschap.

  Elke coöperant heeft recht op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat de coöperant bezit.

  De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige coöperanten die dat wensen.

  De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk), het gedelegeerd bestuurslid (afzonderlijk) of twee bestuursleden (gezamenlijk) ondertekend.

  De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de laatste zaterdag van april om 10.00 uur en vertegenwoordigt alle coöperanten. De beslissingen van de algemene vergadering zijn ook bindend voor de coöperanten die niet aanwezig waren of die tegen stemden.

  De jaarlijks gewone algemene vergadering spreekt zich uit over:

  • de jaarrekening van het voorbije boekjaar
  • het te bestemmen resultaat
  • het jaarverslag
  • de kwijting aan de bestuursleden en/of de commissaris(sen).

  De uitnodiging met agenda voor de algemene vergadering gebeurt per post of per e-mail uiterlijk vijftien dagen op voorhand.

  Het bestuursorgaan, de commissaris of een groep coöperanten die samen 10% van de aandelen bezitten kunnen ook oproepen voor een buitengewone algemene vergadering.

  Enkel coöperanten of wettelijke vertegenwoordigers van coöperanten hebben toegang tot en stemrecht op de algemene vergaderingen.

  Als dit zo voorzien wordt bij de uitnodiging, kunnen coöperanten ook digitaal deelnemen aan de algemene vergadering en/of op voorhand schriftelijk stemmen.

  Tenzij anders bepaald door de wet of de statuten moet er geen minimaal aantal coöperanten aanwezig zijn om geldig te vergaderen. Over alle agendapunten wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

  Ook voor bijvoorbeeld een statutenwijziging kan een buitengewone algemene vergadering worden georganiseerd. Voor een wijziging van de statuten of de ontbinding van de coöperatie is er wel een quorum: 10% van de aandeelhouders. Dat wil zeggen dat 10% van de aandeelhouders aanwezig is of vooraf een schriftelijke stem heeft uitgebracht. Het is een hele uitdaging om zo veel coöperanten te activeren, maar dat is beter dan het vroeger onrealistisch quorum (50% van het kapitaal) waarbij er in de praktijk altijd een tweede vergadering nodig was. Er blijft een drie vierde meerderheid nodig voor een wijziging van de statuten of een ontbinding.

  En ons belangrijkste democratisch principe blijft: elke coöperant heeft precies één stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen.


  F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

  Het maatschappelijk boekjaar volgt het kalenderjaar en begint op een januari en eindigt op eenendertig december.

  Na elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

  Het bestuursorgaan brengt ook ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatieve vennootschap en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of de vorming van coöperanten.

  Dit verslag bevat ook de informatie over de uittredingen conform artikel 14. Uiterlijk eén (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

  Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met daarbij de diverse verslagen van de bestuursleden en de commissarissen ter inzage van de coöperanten digitaal beschikbaar gesteld.

  Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij het volgende gerespecteerd wordt:

  1. Geen dividenduitkering mag gebeuren als het nettoactief van de coöperatieve vennootschap negatief is of als gevolg van de uitkering negatief zou worden of als de coöperatieve vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagementen tegenover derden kan voldoen.
  2. Het enige vermogensvoordeel dat de coöperatieve vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar coöperanten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toegepast op het door de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

  Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten kan gereserveerd worden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de coöperanten, zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.

  Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

  Een boekjaar volgt het gewone kalenderjaar, van januari tot december. Na elk boekjaar stelt het bestuursorgaan de inventaris op en de jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de nodige toelichting. Samen met de verslagen van bestuursleden en commissarissen worden deze documenten voorgelegd, uiterlijk vijftien dagen voor de algemene vergadering.

  Het bestuursorgaan brengt ook ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over hoe Ecopower zich als coöperatie heeft ingezet voor de zeven coöperatieve principes uitgelegd in het intern reglement.

  Op voorstel van het bestuursorgaan spreekt de algemene vergadering zich uit over de bestemming van de winst. Een eventuele uitkering van dividend mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in het wetboek (6%) en mag de financiële gezondheid van Ecopower niet in gevaar brengen.

  Een deel van de winst kan gereserveerd worden voor informatieverstrekking, toegewezen aan het reservefonds of overgedragen naar volgend boekjaar.


  G. ONTBINDING - VEREFFENING

  In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip gebeurt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

  In voorkomend geval zal de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaar(s) vaststellen.

  In de gevallen bepaald door de wet kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de coöperatieve vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. In dat geval mag er geen vereffenaar worden benoemd.

  Na betaling van de schulden en de kosten van de coöperatieve vennootschap zullen de aandelen tegen maximaal de uitgifteprijs of tegen het erop gestorte bedrag, als zij niet volstort waren, aan de coöperanten uitbetaald worden. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en de terugbetaling van het door de coöperanten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt gebruikt voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij de maatschappelijke, sociale en/of ecologische doelen van de coöperatieve vennootschap.

  Als Ecopower ontbonden zou worden, zorgt het bestuursorgaan voor de vereffening tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. 

  De schulden en de kosten worden betaald. Daarna worden de aandelen uitbetaald aan de coöperanten, tegen maximaal de uitgifteprijs (250 euro). Het vermogen dat hierna overblijft, wordt gebruikt voor een maatschappelijk, sociaal en/of ecologisch doel dat aansluit bij Ecopower.


  H. ALGEMENE BEPALINGEN

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze statuten, kan een coöperant, een bestuurslid of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang van het aandeelhouderschap of mandaat of op gelijk welk ander tijdstip daarna, een e-mailadres meedelen om met de coöperatieve vennootschap te communiceren.

  Elke communicatie op dit e-mailadres wordt als geldig beschouwd. De coöperatieve vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van de wens niet meer per e-mail te communiceren.

  Als de betrokkene geen e-mailadres heeft, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

  Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere toepasselijke wettelijke bepalingen zijn voorgeschreven.

  De bestuursleden en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de coöperatieve vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de coöperatieve vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

  Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de geldende wettelijke bepalingen van toepassing.

  Van de meeste coöperanten hebben we een e-mailadres dat we gebruiken voor communicatie. U kunt altijd een ander e-mailadres opgeven of aangeven dat u geen e-mails meer wilt ontvangen. Wie geen e-mailadres heeft, krijgt de communicatie per post. U kunt als coöperant niet uitschrijven voor de communicatie van Ecopower over uw aandeelhouderschap, waaronder de uitnodiging voor en het verslag van de algemene vergadering.

  Voor alle zaken die niet in deze statuten staan, geldt de bestaande wetgeving.

  cornerDubbel

  INTERN REGLEMENT

  Dit intern reglement wordt opgemaakt en beheerd door het bestuursorgaan van Ecopower cv. Het bevat verduidelijkingen, aanvullingen en preciseringen van bepalingen uit de statuten. Elke wijziging van het intern reglement zal ter informatie worden voorgelegd aan de algemene vergadering.


  Ecopower is een erkende coöperatieve vennootschap en heeft het charter van REScoop.eu, de Europese federatie van burgerenergiecoöperaties, onderschreven. Hierin zijn de definities, de waarden en de principes opgenomen van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA). Dit zijn ze op een rijtje:

  1. Vrijwillig en open lidmaatschap
  2. Democratische controle door haar coöperanten
  3. Economische participatie door de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Aandacht voor de gemeenschap

  Ecopower staat - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - open voor alle kandidaat-coöperanten die voldoen aan de toetredingsvoorwaarden in de statuten en die de missie, visie en waarden onderschrijven.

  De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan. Alle coöperanten hebben er precies één stem, ongeacht het aantal aandelen. Elke stem is evenveel waard.

  Coöperanten hebben een dubbele relatie met Ecopower. Ze brengen enerzijds financiële middelen in en krijgen anderzijds dienstverlening van Ecopower, bijvoorbeeld door het leveren van groene burgerstroom.

  Ecopower is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar coöperanten. Als Ecopower akkoorden sluit met andere partijen of extern kapitaal aantrekt, dan gebeurt dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van coöperatie waarborgt. Geen enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

  Ecopower brengt jaarlijks verslag uit over hoe de coöperatieve principes in de praktijk worden gebracht. De coöperatieve ondernemingsvorm wordt ook gepromoot in de communicatie via de website, nieuwsbrieven en sociale media.

  Ecopower werkt in commerciële relaties waar mogelijk samen met andere coöperaties. Ook versterkt Ecopower de coöperatieve beweging via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren.

  Ecopower zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap op economisch, maatschappelijk en/of ecologisch vlak.

  De aanvraag om coöperant te worden verloopt via de website. U maakt een MijnEcopower-profiel aan, vult in het aanvraagformulier alle nodige gegevens in en voert de betaling uit voor minstens één aandeel.

  Mensen zonder toegang tot het internet kunnen, op telefonisch verzoek, een papieren aanvraagformulier toegestuurd krijgen van Ecopower. Dat formulier bezorgt de kandidaat-coöperant ingevuld en ondertekend terug met de post.

  Als coöperanten bijkomende aandelen willen kopen, gebeurt dit via dezelfde procedure.

  Het bestuursorgaan kijkt na of de kandidaat-coöperant voldoet aan de voorwaarden in de statuten. Bij aanvaarding wordt de coöperant ingeschreven in het aandelenregister. Elke coöperant krijgt een aandelenoverzicht met daarop de datum van inschrijving in het aandelenregister. Vanaf deze dag heeft de coöperant recht op een eventueel dividend.

  Als de toetreding geweigerd wordt, schrijft het bestuursorgaan de kandidaat-coöperant niet in het aandelenregister in. De kandidaat-coöperant wordt op de hoogte gebracht van dit feit en van de reden.

  Het bedrag voor een aandeel (250 euro) moet volledig betaald worden om coöperant te zijn. Het bestuursorgaan kan eventueel een regeling uitwerken waarbij eerst een minimumbedrag wordt betaald en de rest van het aandeel vervolgens in schijven volgens een afgesproken betaalschema. In dat geval wordt de coöperant ingeschreven in het aandelenregister zodra dat minimumbedrag betaald is. Volgt de coöperant het betaalschema niet, dan kan het bestuursorgaan vragen om het aandeel meteen volledig te betalen. Doet de coöperant dit niet, dan vormt dit een ernstige tekortkoming in hoofde van de coöperant waarmee de belangen van Ecopower geschonden zijn.

  Elke coöperant van Ecopower investeert in de productie van lokale hernieuwbare energie in burgerhanden en draagt zo bij aan een meer democratisch, duurzaam en decentraal energiesysteem. Coöperanten van Ecopower staan achter de missie, visie en waarden van de coöperatie. Een coöperant mag de belangen van de vennootschap niet schaden, dat kan leiden tot uitsluiting.

  Elke coöperant aanvaardt de statuten, het intern reglement, het privacybeleid en de charters en andere engagementsverklaringen die Ecopower heeft onderschreven. De coöperant kan die raadplegen op de website.

  Wie coöperant is, kan waar beschikbaar kiezen voor Ecopower als leverancier. Ecopower verstrekt via de website, sociale media en digitale nieuwsbrieven uitgebreide informatie over de evoluties in energietransitie en op de elektriciteitsmarkt.

  Coöperanten kunnen een dividend krijgen op hun aandeel. De beslissing hierover wordt genomen door de algemene vergadering op basis van de financiële resultaten. Dit dividend bedraagt maximaal 6%, zo bepaald door de erkenning door de National Raad voor de Coöperatie (NRC).

  Het overdragen van aandelen is toegelaten als het bestuursorgaan dit goedkeurt. Een coöperant die een of meerdere aandelen wilt overdragen, moet dit schriftelijk aanvragen of per e-mail aan info@ecopower.be. De overdrager en de overnemer moeten allebei een formulier van overdracht ondertekenen.

  Het bestuursorgaan kijkt elke aanvraag voor overdracht, zowel aan een coöperant als aan een kandidaat-coöperant, na. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, keurt het bestuursorgaan de aanvraag goed en wordt de overdracht opgenomen in het aandelenregister. Als het bestuursorgaan de aanvraag weigert, wordt de coöperant hiervan op gemotiveerde wijze op de hoogte gesteld.

  Het eventuele dividend voor het boekjaar waarin de aandelen werden overgedragen, wordt proportioneel verdeeld onder de overdrager en overnemer a rato van de periode dat zij coöperant zijn (geweest) in dat jaar. Als Ecopower de nodige gegevens niet heeft van de overdrager om dit te kunnen uitvoeren, dan komt het volledige dividend dan toe aan de overnemer.

  Conform de statuten, kan elke coöperant op elk moment Ecopower verzoeken om aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

  Een coöperant die wil uittreden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van aandelen, doet dit per brief of e-mail of via andere daarvoor ter beschikking gestelde middelen indien van toepassing (bv. via MijnEcopower).

  De uittreding of terugname van aandelen kan niet geweigerd worden, maar dat betekent niet dat deze onmiddellijk in werking treedt. Sowieso kan uittreding of terugname pas met ingang van het derde boekjaar na de het moment van intreden of aankoop van het aandeel.

  Elke uittreding of terugname is pas officieel na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding wordt gevraagd.

  Wil je bijvoorbeeld in dit jaar uittreden, dan wordt die uittreding pas effectief nadat de algemene vergadering van het jaar erop de jaarrekening van dit jaar heeft goedgekeurd. Je inbreng krijg je dan terug uiterlijk twee maanden na die algemene vergadering. Belangrijke kanttekening hierbij is dat conform de wettelijke bepalingen hierover, deze uitbetaling slechts mag en kan gebeuren nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de financiële toestand van Ecopower dit ook toelaat. Indien niet dan wordt de uitbetaling opgeschort.

  Een coöperant kan tot maximaal twintig (20) aandelen kopen.

  Het bestuursorgaan kan op elk moment een andere bovengrens stellen aan het maximale aantal aandelen per coöperant.

  Ecopower verwerkt persoonlijke gegevens van de coöperanten om aan alle contractuele afspraken en wettelijke verplichtingen als coöperatie te voldoen. Dit gebeurt uiteraard conform alle wettelijke bepalingen en het privacybeleid van Ecopower.

  Ecopower gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van zijn coöperanten en verwerkt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede organisatie van de activiteiten. Persoonsgegevens worden daarbij niet onnodig doorgegeven aan derden.

  In het aandelenregister worden de identificatiegegevens en de contactgegevens van de coöperant genoteerd. Is de coöperant een natuurlijk persoon, dan gaat het over de naam, geboortedatum of het rijksregisternummer indien van toepassing en zaken als e-mail, telefoon, … Voor rechtspersonen noteert Ecopower de vennootschapsnaam en vorm en het ondernemingsnummer of een ander identificatienummer.

  Het aandelenregister bevat daarnaast ook de noodzakelijke informatie met betrekking tot het aandeelhouderschap zelf zoals de datum van toetreding, gedeeltelijke terugname, uittreding of uitsluiting, het aantal aandelen waarvan de coöperant houder is en een overzicht ervan, net als de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum en de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugname van aandelen en voor terugname van stortingen worden gebruikt.

  Meer informatie hierover staat op www.ecopower.be/privacybeleid.

  Als de persoonlijke gegevens van een coöperant wijzigen, zoals het e-mailadres, adres of telefoonnummer, moet de coöperant dit meedelen aan Ecopower. Dit kan via de website, per e-mail of met de post.

  Samenstelling

  Het bestuursorgaan bestaat uit minstens drie (3) en maximaal twaalf (12) leden. De bestuursleden kunnen coöperant zijn of niet. De bestuursleden kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen (publiek of privé) zijn.

  Bij de samenstelling van het bestuursorgaan worden volgende streefdoelen gesteld:

  • evenwichtige samenstelling tussen interne leden (bestuursleden die ook werknemer zijn van Ecopower) en externe leden (bestuursleden die geen werknemer zijn);
  • complementariteit, verscheidenheid van expertise en netwerk van de bestuursleden;
  • voldoende betrokkenheid zodat de bestuursleden hun expertise ter beschikking kunnen stellen van Ecopower;
  • een evenwichtige genderverdeling.

  Rol van het bestuursorgaan en de bestuursleden

  Het bestuurslid streeft samen met de andere leden van het bestuursorgaan naar duurzame waardecreatie voor Ecopower. Dit gebeurt via:

  • het bepalen van de strategie
  • het bewaken van de dubbele transactierelatie tussen de coöperanten en Ecopower
  • het bewaken van de waarden en principes die Ecopower kenmerken
  • het opvolgen van de belangrijkste beleidslijnen
  • het toezicht houden op de prestaties van Ecopower
  • het inschatten en nemen van verantwoorde risico’s

  Elk bestuurslid tekent met de coöperatieve vennootschap een overeenkomst in de hoedanigheid van bestuurslid.

  Benoeming door de algemene vergadering

  De algemene vergadering is bevoegd om de bestuursleden van Ecopower te benoemen.

  Mandaat

  Bestuurders kunnen herbenoemd worden, met dien verstande dat het mandaat van een bestuurder maximaal drie aaneensluitende periodes van zes (6) jaar kan bestrijken, gevolgd door een periode van minimum zes (6) jaar zonder bestuurdersmandaat. Na zulke periode van minimum zes (6) jaar kan een bestuurder opnieuw benoemd en herbenoemd worden volgens dezelfde cyclus.

  Verkiezing

  Op het einde van het laatste jaar van het mandaat organiseert het bestuursorgaan de verkiezing voor een nieuw bestuursorgaan volgens onderstaande procedure.

  1. De voordracht van de kandidaten
  2. De stemming in de algemene vergadering
  3. Aanvaarding van het mandaat
  4. Bekendmaking van de benoeming

  Het bestuursorgaan draagt kandidaturen voor. Dat kan in de vorm van een team zijn. De oproep voor kandidaturen gebeurt tijdig en ten laatste samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering. Kandidaat-bestuursleden melden zich aan bij het bestuursorgaan binnen de termijn die wordt bepaald in de oproep.

  Het bestuursorgaan kan in de oproep meedelen wat de vereiste competenties zijn en aan welke bepalingen, formaliteiten en termijnen de kandidatuur moet voldoen. Het bestuursorgaan beoordeelt de kandidaten op basis van de vereisten en maakt een definitieve lijst van kandidaten op.

  Bestuursleden worden verkozen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen. Dit is de helft plus één, zonder vereist aanwezigheidsquorum.

  De algemene vergadering kiest de bestuursleden door middel van handopsteking of door middel van een anonieme schriftelijke stemming als minimaal één aanwezige coöperant hierom vraagt.

  De relatie tussen Ecopower en de bestuursleden is van contractuele aard en wordt gekwalificeerd als een relatie van lastgeving. Dat betekent dat het bestuurslid rechtshandelingen verricht voor Ecopower, bijvoorbeeld het tekenen van contracten en het sluiten van overeenkomsten. Daarom moet het bestuurslid het mandaat aanvaarden. Dit kan uitdrukkelijk gebeuren doordat het bestuurslid een overeenkomst tekent of de notulen ondertekent van de algemene vergadering die het bestuurslid benoemde. Dit kan tijdelijk ook impliciet gebeuren doordat het bestuurslid bijvoorbeeld deelneemt aan vergaderingen van het bestuursorgaan of Ecopower vertegenwoordigt als bestuurslid.

  De benoeming van een bestuurslid wordt officieel bekendgemaakt door de neerlegging van het benoemingsbesluit op de griffie van de ondernemingsrechtbank en door de publicatie van een uittreksel van het benoemingsbesluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Wat als een bestuurslid het mandaat niet volbrengt?

  Als een plaats van bestuurslid vacant wordt, mogen de overblijvende leden van het bestuursorgaan een voorlopig vervangend bestuurslid benoemen. Deze benoeming vereist een bekrachtiging op de eerstvolgende algemene vergadering. Het nieuwe bestuurslid vervolledigt het mandaat van het bestuurslid dat wordt vervangen.

  De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten van Ecopower.

  Alleen coöperanten of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige coöperanten mogen de algemene vergadering bijwonen en hebben stemrecht.

  Elke coöperant heeft precies één (1) stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de coöperant.

  De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle coöperanten.

  De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van de maand april om 10.00 uur.

  De algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel tenzij anders vermeld in de oproeping.

  Het bestuursorgaan kan te allen tijde een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samenroepen wanneer het belang van Ecopower dat vereist.

  Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering samen. De oproep gebeurt per e-mail of per brief met de post en wordt ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering verzonden.

  De oproep bevat, naast de uitnodiging, ook de agenda van de algemene vergadering.

  Coöperanten die willen deelnemen moeten zich inschrijven voor de algemene vergadering volgens de procedure vermeld in de oproep. Als de oproep geen inschrijvingsprocedure bepaalt, kunnen coöperanten zonder inschrijving deelnemen.

  Als het bestuursorgaan de mogelijkheid voorziet, kunnen coöperanten ook digitaal deelnemen en stemmen. Het bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om de vergadering volledig digitaal te laten verlopen.

  Het bestuursorgaan kan bepalen dat de coöperanten een aanwezigheidslijst moeten ondertekenen voor ze worden toegelaten in de vergadering. In dat geval is de aanwezigheidslijst beslissend voor de samenstelling van de algemene vergadering.

  De stemming gebeurt bij handopsteking. De stemming moet geheim zijn als ofwel twee bestuursleden ofwel een commissaris-revisor ofwel een vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten hierom verzoeken.

  Als er blanco stemmen of onthoudingen zijn, worden die niet meegenomen in de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen.

  Een coöperant kan zich laten vertegenwoordigen in de algemene vergadering door een volmacht te geven aan een andere coöperant.

  De coöperant die de volmacht krijgt, mag naast zichzelf maximaal één coöperant vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

  Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen volgens een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten, tenzij dit anders bepaald is in de statuten.

  Het bestuursorgaan stelt elk jaar, na afsluiting van het boekjaar en in functie van de behaalde resultaten, voor om al dan niet een dividend uit te keren. Het bestuursorgaan stelt ook het bedrag van het eventuele dividend voor. Er is geen garantie op de uitkering van een dividend.

  De algemene vergadering stemt over het voorstel.

  Het jaarlijks dividend bedraagt maximaal 6%, zoals bepaald in de huidige wettelijke regeling voor door de NRC erkende coöperaties. Als een coöperant toetreedt in de loop van het boekjaar, wordt het dividend berekend pro rata het aantal dagen dat de coöperant gedurende dat boekjaar is ingeschreven in het aandelenregister. De uittreder heeft pro rata het aantal dagen tot de terugbetaling recht op dividend voor het jaar waarin hij is uitgetreden.

  Als aandelen worden overgedragen, wordt het dividend uitbetaald volgens de bepalingen in de rubriek hierover.

  Er wordt een officieel verslag opgemaakt van de algemene vergadering. Dat ligt ter inzage op de zetel van Ecopower. Coöperanten kunnen vragen om een papieren exemplaar per post te ontvangen.

  Een beschrijvend verslag van de algemene vergadering wordt via de gebruikelijke communicatiekanalen verspreid.

  Voor alle zaken die niet worden beschreven in dit intern reglement, geldt de toepasselijke wetgeving en/of de statuten van Ecopower.

  Het intern reglement kan niet afwijken van dwingende wettelijke bepalingen of van de statuten. De tekst van de statuten heeft voorrang op de tekst van dit reglement in geval van afwijkingen.