cornerDubbel
cornerDubbel
#64

PowerPost Juni 2022

Bijna 400 coöperanten aanwezig

Voor de derde keer op rij zat de algemene vergadering in een digitaal jasje. 395 coöperanten volgden live mee via WebinarGeek. De digitale receptie achteraf - via het leuke platform Wonder.me - zorgde voor fijne, informele babbels tussen Ecopower-collega’s en coöperanten. Voor de volgende editie werken we een vorm van hybride vergadering uit en hopen we zo nog meer coöperanten te betrekken.

ACHTER DE SCHERMEN | De digitale algemene vergadering 2022 over het boekjaar 2021.
Algemene cijfers voor 2021

Ecopower presenteerde heel wat positieve cijfers voor 2021. We overschreden de kaap van 65.000 coöperanten. Op klimaatvlak boeken we een mooi resultaat: de Ecopower-installaties produceerden 75 miljoen kWh groene burgerstroom. Die elektriciteitsproductie uit zon, wind en kleine waterkracht leverde - samen met de warmtelevering via pellets en ons eerste operationele warmtenet - een CO2-besparing van 59.952 ton op. Ook werkten we hard aan onze missie om coöperanten en de brede maatschappij te informeren en sensibiliseren over een sociaal rechtvaardige energietransitie: we stuurden 47 nieuwsbrieven naar 80.000 abonnees en bereikten 2850 mensen met niet minder dan 45 webinars, energiecafés, rondleidingen en infosessies.

Financieel resultaat voor 2021

Financieel was het een moeilijk jaar met een tegenvallend resultaat. De pelletfabriek maakte stevig verlies door de – op het einde van 2021 – uitzonderlijk hoge prijzen voor grondstoffen en energie. Het bestuursorgaan besliste om een aanzienlijk deel (4,4 miljoen euro) van de investering versneld af te schrijven. Ook de torenhoge marktprijzen voor elektriciteit, gecombineerd met minder eigen Ecopower-productie, droegen bij aan de negatieve cijfers. Er wordt voor 2021 geen dividend uitgekeerd, Ecopower rondt het jaar immers af met een verlies van 4,1 miljoen euro. De opgebouwde reserves van de afgelopen jaren kunnen dit dragen. Er blijft nog 600.000 euro reserve over. De liquiditeit (2,14) en de solvabiliteit (84%) bevestigen samen met het verslag van de commissaris-revisor dat Ecopower ondanks het verlies een financieel stabiele en gezonde coöperatie is.

Naast de goedkeuring van de jaarrekening van 2021 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat gaf de algemene vergadering kwijting aan het bestuursorgaan en de commissaris. Ze ging ook akkoord met de aanstelling van Moore Audit als commissaris voor drie jaar en met de coöptatie van vier bestuursleden: Bram Leys, Marie Bossyns, Greet De Gueldre en Gabrielle Van Zoeren.

Wat brengt 2022?

We zetten verder in op het investeren van burger- kapitaal in een duurzaam en democratisch energiesysteem. De focus ligt op wind- en zonne-energie, en warmtenetten. Daarbij hebben we aandacht voor een gezond evenwicht tussen financiële, ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Voor de pelletfabriek worden er op korte termijn scenario’s uitgewerkt voor een nieuwe koers. Om verder verlies op de levering van elektriciteit te voorkomen verlengen we de contractstop voor nieuwe klanten alvast tot het einde van 2022 en steeg de elektriciteitsprijs op 1 januari 2022. Om alle kosten in te rekenen, gaat de prijs voor alle klanten omhoog op 1 juli. Zo mikken we weer op een evenwicht tussen productie en verbruik en leveren we onze groene burgerstroom opnieuw aan kostprijs.

Meer cijfers en toelichting in het jaarverslag. Vraag en antwoord van de algemene vergadering op deze webpagina.
Dieper duiken in enkele thema’s? Opnames vier infosessies op ons YouTube-kanaal:

Infosessie financiën en algemene vergadering

Infosessie projectwerking

Infosessie elektriciteitslevering

Infosessie maatschappelijke meerwaarde

Nieuwe burgerenergie uit zon en wind 
update van de projecten

Met een groot zonneproject in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en schot in een aantal winddossiers neemt de tweede helft van 2022 een vliegende start.

Meer dan 3000 panelen voor de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stelt de daken van een aantal van haar gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Veertien gemeenschaps-centra, drie administratiehuizen en drie scholen komen alvast in aanmerking voor de plaatsing van zonnepanelen. Als alle daken geschikt blijken voor zonnepanelen, realiseren we zomaar even 1,2 MWp aan nieuwe zonnepanelen; dat zijn meer dan 3000 zonnepanelen. Dit is meteen ook het eerste zonneproject dat Ecopower in het Brussels Gewest zal realiseren. Gelet op de huidige marktsituatie en de aparte regelgeving in Brussel heeft Ecopower momenteel geen plannen om ook daar te starten als leverancier.

Meer details
De wind waait weer voor iedereen

SCHELLE: WE GAAN BOUWEN!

Uitstekend nieuws: het Ecopower-windproject in Schelle kan nu echt starten. Het werd vergund door de bevoegde minister, het vernietigingsberoep tegen die vergunning is verworpen en de twee windturbines zijn besteld. Binnen het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Schelle bleek de klei-ontginningszone aan de Tuinlei een geschikte locatie voor de exploitatie van windenergie. De twee geplande windturbines zullen daar aansluiten bij drie hoogspanningspylonen.

“Ecopower is in blijde verwachting van een tweeling! De windturbines in Schelle worden verwacht in maart 2023” – Marie Bossyns, projectverantwoordelijke


Als alles volgens plan verloopt, beginnen we eind september met het klaarmaken van de site en de grondwerken. In maart 2023 worden de windturbines geleverd en start de bouw. We hopen dan een werfbezoek te organiseren voor Ecopower-coöperanten, zo kunt u van heel nabij kennis maken met mast en wieken. Over een dik jaar zullen de turbines draaien en produceren ze zowat 9.800.000 kWh groene stroom per jaar. Dat is ongeveer 33% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Schelle.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief Schelle
WINDTURBINES IN SCHELLE | Simulatiebeeld van de twee windturbines.
LILLE & BILZEN: WE GAAN BIJNA BOUWEN

Ook voor onze windprojecten in Lille en Bilzen- Kieleberg ziet het er positief uit. In Lille is het recht van overdraai – waardoor dit project in de wachtrij stond – toegekend. De twee Ecopower-turbines staan als enige coöperatieve windturbines in een rijtje van negen langs de E34. Ook voor het project in Bilzen-Kieleberg, in samenwerking met Bronsgroen, zijn we optimistisch. Voor deze enige burgerwindturbine in een groter windpark wachten we op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Nog even geduld dus maar hopelijk brengen we binnenkort meer goed nieuws!

SCHOTEN: PROJECT DEFINITIEF VAN DE BAAN

In 2014 schreef de gemeente Schoten een gunningsprocedure uit voor een windturbinepark van drie windturbines op het te ontwikkelen bedrijventerrein Wijtschot aan het Albertkanaal. Ecopower kreeg de opdracht toegewezen en ging vol enthousiasme aan de slag. In de loop van de jaren vertraagden verschillende hindernissen het project. Deze werden stelselmatig overwonnen om eind 2019 te eindigen met het indienen van een vergunningsaanvraag voor een project van twee turbines.

Intussen was het draagvlak bij het gemeentebestuur voor het project onder het vriespunt gezakt onder impuls van de ontwikkelaar van het bedrijventerrein en het protestcomité ‘Ongeschonden Wijtschot’. De provincie zorgde met gelijkheid van stemmen voor een stilzwijgende weigering van de vergunning. Ecopower ging in beroep bij de minister maar ving helaas bot. In een volgende stap tekenden we beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Onder meer de gemeente zelf trad op als tegenpartij, waarbij ze haar eigen RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) in vraag stelde. In dat plan was ruimte voorzien voor windturbines binnen een strook van 40 meter breed. Wat er echter niet voorzien werd in het plan, waren de bepalingen voor het overdraaien van de wieken boven stukken grond die volgens ruimtelijke ordening een andere bestemming hebben. Op die basis (het stukje overdraai) heeft de rechter Ecopower geen gelijk gegeven. Omdat de vergunningsprocedure is afgelopen, is ook het recht van opstal niet meer van toepassing en is het project helaas definitief ten einde.

STEP2030 de strategische oefening

Ecopower groeit: zowel het aantal coöperanten en medewerkers als het aantal projecten gaat in stijgende lijn. Ook de wereld staat niet stil: er verandert heel wat dat van dichtbij of veraf impact heeft op onze werking. Om Ecopower klaar te stomen voor de volgende tien jaar startten we de Strategische Toekomstoefening Ecopower voor 2030, of korter: STEP2030.
Het STEP2030-traject

Een kerngroep van medewerkers en bestuursleden startte het traject onder impuls van het bestuur en begeleiding van coöperatieve dienstverlener Febecoop. De kerngroep maakte een interne balans op en deed analyses van de externe context waarin we werken: micro- en macrotrends, de energiemarkt, collega’s en concurrenten… Ook interviewden we toonaangevende mensen uit politiek, energiesector, milieuorganisaties, middenveld en de coöperatieve beweging. Uit dat traject ontstonden mogelijke krachtlijnen waarop we als coöperatie de focus kunnen leggen om de energietransitie te versnellen. Over die krachtlijnen werd eind oktober gediscussieerd door alle Ecopower-medewerkers tijdens een interne STEP-dag. 

In november volgden drie focusgroepen waarbij een vijftigtal coöperanten input gaven over de voorgestelde mogelijke prioriteiten. De selectie van uiteindelijk zes strategische krachtlijnen werd vervolgens bekrachtigd door het bestuursorgaan en gepresenteerd tijdens infosessies en de algemene vergadering. Een brede coöperantenbevraging in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt in de loop van 2022 verder inzicht in het draagvlak bij de leden. En dan volgt het echte werk: de uitwerking van de krachtlijnen in werkgroepen en actieplannen voor de komende tien jaar.

"Ecopower wil in de vele facetten van de energietransitie het coöperatieve verschil maken. STEP2030 vormt de leidraad bij het maken van de nodige keuzes.” – Luc Vermeeren, projectverantwoordelijke & voorzitter bestuursorgaan
Wat verandert er niet?

Deze toekomstoefening betekent niet dat Ecopower breekt met het verleden. Onze missie en visie blijven hetzelfde. Wel leggen we meer focus en bepalen we prioriteiten. Er werden tijdens STEP2030 elementen van onze werking gedefinieerd die niet ter discussie staan. Dat zijn de coöperatieve identiteit en visie, onze hoofdactiviteit als project-ontwikkelaar van hernieuwbare energie, de rol van coöperatieve leverancier, de pelletfabriek (waarvoor een apart strategieproces bezig is) en de ambitie voor burgerparticipatie in offshore windenergie. Ook zetten we verder in op samenwerking met onze natuurlijke partners en blijven we een duurzame, inclusieve en kwaliteitsvolle werkgever.

De zes krachtlijnen

Ecopower investeert ambitieus in grotere hernieuwbare-energieprojecten in binnen- en buitenland om het aandeel coöperatieve energie versneld te verhogen.

Ecopower investeert actief in de ontwikkeling, realisatie en uitbating van warmtenetten om ook de warmtetransitie coöperatief te versnellen.

Ecopower ontwikkelt in eigen beheer een pallet aan instrumenten om een innovatieve elektriciteitsleverancier te blijven die vraag en aanbod op elkaar afstemt.

Ecopower profileert zich expliciet als energiegemeenschap en gaat met coöperanten aan de slag om een breed draagvlak te creëren en burgers een actieve rol te geven in de energietransitie.

Ecopower zet een structurele werking op en voorziet financiële middelen voor de sociale aspecten van de energietransitie via projecten met focus op ecologische en maatschappelijke meerwaarde.

Ecopower vertegenwoordigt en betrekt in de werking alle groepen in de samenleving om tot een inclusieve, gedragen en geslaagde energietransitie te komen.

Twee vacatures bij Ecopower - solliciteer voor 10 juli

Bent u de kandidaat die bij Ecopower past? Surf dan als de bliksem naar www.ecopower.be/vacature want de deadline is al over ruim een week, op 10 juli. Niets voor u? Bedankt om deze vacatures te verspreiden onder vrienden, familie of via sociale media.

>>> Projectmedewerker warmtenetten

Energievoorziening bestaat uit meer dan stroom alleen; warmte heeft een cruciale plaats in ons dagelijkse verbruik en onze ecologische voetafdruk. Ecopower zet dan ook in op de ontwikkeling van warmtenetten. Als projectmedewerker mee uw schouders zetten onder duurzame, coöperatieve warmtevoorzieningen? Dan is deze vacature voor u gemaakt.

>>> Polyvalent administratief medewerker

Ecopower zoekt een administratieve uitblinker om de verschillende teams bij te staan in hun dagelijkse werking: opvolging van facturen en budgetten, planning, dossierverwerking … Organisatietalent, nauwgezet en hulpvaardig? Solliciteer dan voor deze vacature!

Energiegemeenschappen en energiedelen, hoe zit dat?

Energiegemeenschappen zijn alom aanwezig in het energiedebat. Waar komt de term vandaan, wat zijn de nieuwe mogelijkheden en hoe kijkt Ecopower hiernaar?

Burgercoöperaties als voorbeeld

Toen de Europese Commissie in de aanloop naar de klimaatakkoorden van Parijs in 2015 op zoek ging naar manieren om burgers te activeren in de energietransitie, kwamen ze uit bij het coöperatieve model. Want burgercoöperaties voor hernieuwbare energie deden al vele jaren precies waar de Commissie naar op zoek was: het draagvlak vergroten, privékapitaal mobiliseren, leden aanzetten om energie te besparen en de burger centraal zetten in het energieverhaal.

Nieuwe regelgeving, nieuwe mogelijkheden?

De vertaling van de Europese regelgeving over energiegemeenschappen op Vlaams niveau heeft het concept energiedelen in het leven geroepen. Netbeheerder Fluvius voert de nieuwe mogelijkheden rond energiegemeenschappen gefaseerd in. Het gaat over energiedelen in een appartementsgebouw, persoon-aan-persoon verkoop en energiedelen binnen energiegemeenschappen. Dat laatste doet Ecopower al sinds 2003, toen we startten als elektriciteitsleverancier. We delen aan kostprijs de groene burgerstroom van de zonnepaneelinstallaties en windturbines van Ecopower en natuurlijk de geïnjecteerde stroom van onze coöperanten met zonnepanelen. 

Uitgebreid artikel over energiegemeenschappen en energiedelen
BUURTENERGIEGROEP CIRCULAIR ZUID | In de energiegroep test Ecopower of en hoe we onze coöperanten kunnen samenbrengen en activeren voor een lokale, inclusieve energietransitie.

In de toekomst zetten we in op het versterken en uitbreiden van dit model: meer projecten, meer leden, meer burgerenergie om te delen met elkaar. Dit alles onder de bestaande administratieve en juridische vleugels van Ecopower en met extra aandacht voor de sociale aspecten van de energietransitie. Nieuwe energiegemeenschappen oprichten is geen doelstelling van Ecopower. Ook in persoon-aan-persoon-verkoop en energiedelen binnen een appartementsgebouw zien we beperkte meerwaarde voor de coöperatie of de energietransitie. Daarin zal Ecopower dus geen actieve rol opnemen.