Beknopt verslag van de buitengewone statutaire vergadering

Op maandag 19 april 2021 om 19.00 uur organiseerde Ecopower digitaal zijn buitengewone algemene vergadering over de nieuwe statuten. Aan deze tweede vergadering – tijdens de eerste vergadering op zaterdag 10 april werd het vereiste quorum niet gehaald – namen 365 coöperanten deel. De notaris gaf telkens een korte toelichting waarna er over drie vragen gestemd werd. Zowel de aanpassing van het doel en voorwerp (295 JA-stemmen, 7 NEE-stemmen en 7 onthouding), de herbestemming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare vermogensrekening (270 JA-stemmen, 25 NEE-stemmen en 24 onthouding) als uiteindelijk de nieuwe statuten (292 JA-stemmen, 12 NEE-stemmen en 19 onthouding) werden goedgekeurd.

Omdat er tijdens zo’n formele vergadering beperkte ruimte is voor vragen of bezorgdheden van coöperanten, organiseerden we begin april vijf informatieve sessies over het nieuwe statutenvoorstel. De vragen en antwoorden uit deze sessie, bundelden we op deze webpagina, samen met de vragen uit de algemene informatiesessies en de algemene vergadering. Zo delen we ook met de mensen die er niet bij konden zijn, in alle transparantie, alle duiding en informatie. De integrale nieuwe statuten met uitleg per artikel of thema leest u op www.ecopower.be/statuten. U vindt op die pagina ook een pdf-document van de statuten en het intern reglement.

Intern reglement

Op de statutenpagina staat ook het integrale intern reglement dat zaken uit de statuten verder toelicht of praktisch uitwerkt. Elke coöperant aanvaardt, door het kopen of overnemen van een of meerdere aandelen, de statuten, het intern reglement, het privacybeleid en de charters en andere engagementsverklaringen die Ecopower heeft onderschreven. Het is dus van belang dat u als coöperant weet waarmee u akkoord gaat en uw rechten en plichten kent.

Wat verandert er voor u als coöperant?

Voor het overzicht van alle praktische zaken in verband met uw aandeelhouderschap verwijzen we naar onze uitgebreide pagina met veelgestelde vragen. De opvallendste veranderingen zetten we ook hier voor u op een rijtje.

Algemene vergadering

De algemene vergadering vindt vanaf nu niet meer plaats op de tweede zaterdag van april maar op de laatste zaterdag van april om 10.00 uur. De mogelijkheid om digitaal uit te nodigen én digitaal te vergaderen is opgenomen in de statuten.

Opzeg van aandelen

Vroeger stonden aandelen telkens voor een periode van zes jaar vast. Dat is veranderd. Nu kunnen aandelen vanaf het derde boekjaar na aankoop op elk moment opgezegd worden. De opzeg wordt pas officieel nadat de algemene vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd van het boekjaar waarin de uittreding werd aangevraagd. Ook voert het bestuursorgaan een door de wetgever verplichte liquiditeitstest uit. Zo is er garantie dat Ecopower door het totale aantal opgezegde aandelen geen financieel risico loopt.

Lees meer over de opzeg van aandelen in de veelgestelde vraag ‘Wanneer kan ik mijn aandelen verkopen?’.

Er is jaarlijks slechts een moment waarop aandelen worden terugbetaald. Dit gebeurt zonder uitzondering in juni, uiterlijk twee maanden na de algemene vergadering.

U moet nog steeds coöperant zijn als u ook stroom van Ecopower wilt afnemen. U kunt dus niet met al uw aandelen uittreden als u nog elektriciteitsklant bent of wilt blijven. Zorg dat u geen elektriciteitsklant meer bent van Ecopower op het tijdstip van de algemene vergadering, anders kan uw aandeel niet terugbetaald worden en verschuift uw aanvraag naar het volgende jaar.

Overgangsregeling

De nieuwe statuten gelden voor alle coöperanten van Ecopower, ongeacht de datum waarop u uw aandelen kocht. Coöperanten die hun opzeg al gaven in het oude systeem, moeten niet langer wachten tot er een periode van zes jaar is afgelopen.

Deze coöperanten krijgen, na de wettelijk verplichte liquiditeitstest, in juni 2021 het bedrag van de opgezegde aandelen terug. We sturen hen nog een persoonlijke communicatie met deze informatie. Wie dat wenst kan de opzeg alsnog annuleren.

Overdracht van aandelen

Aandelen kunnen overgedragen worden aan een andere persoon. We moedigen dit niet aan, maar bieden wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld de administratie van een koppel dat uit elkaar gaat makkelijker te maken. Om aandelen over te dragen vraagt u het officiële formulier op bij de klantendienst.

Bij een overdracht van aandelen kan de overnemer uittreden vanaf het derde boekjaar na de overname.

Overlijden

Na het overlijden van een coöperant is er geen overdracht van aandelen meer mogelijk. Het aandeel wordt standaard terugbetaald aan de erfgenamen. Lees meer in de veelgestelde vraag hierover.

Wat verandert er voor de werking van Ecopower?

Aan onze missie en werking verandert inhoudelijk eigenlijk niets. Ecopower is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie en promoot rationeel energiegebruik. Ook voorziet Ecopower in de behoeften van de coöperanten door energie te leveren en coöperanten te verenigen en informeren. Zo werken we aan de realisatie van een koolstofneutrale samenleving en een rechtvaardige energietransitie.

We streven naar het realiseren van sociale, ecologische en economische meerwaarde voor de coöperanten én de gemeenschap. Dit doen we volgens de internationale coöperatieve waarden en principes die een leidraad vormen voor Ecopower in de interne en externe werking. We brengen ze graag nog eens onder de aandacht:

  1. Vrijwillig en open lidmaatschap
  2. Democratische controle door haar coöperanten
  3. Economische participatie door de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Aandacht voor de gemeenschap

De statuten zijn een juridisch document, een beetje de ‘grondwet’ van onze burgercoöperatie. Naast de missie en doelstellingen van Ecopower, staan er ook heel wat bepalingen in over de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, het delegeren van bevoegdheden, de controle van onze werking, en de formele bepalingen voor de organisatie van en de stemmingen tijdens de algemene vergadering …

U vindt alle artikels van de statuten, met de nodige toelichting en het integrale intern reglement op www.ecopower.be/statuten.