Op de algemene vergadering van 29 april 2023 stond de benoeming en herbenoeming van de leden van het bestuursorgaan op het programma. De oproep voor kandidaten verscheen in de PowerPost van maart 2023.

Uit de nieuwe kandidaten en de kandidaten die hun mandaat graag willen verlengen, werd een selectie gemaakt. Voor het nieuwe bestuursorgaan schoof het huidige bestuur een ploeg naar voren van acht bestuursleden (initieel negen maar kort voor de algemene vergadering trok Marie Bossyns haar kandidatuur in). Iedereen stelde zich voor tijdens de algemene vergadering en in de digitale infosessie op donderdagavond 20 april waar de leden ook vragen konden stellen.

5114 coöperanten brachten hun stem uit. Alle acht kandidaten werden met een ruime meerderheid verkozen. Zij vormen samen de nieuwe bestuursploeg tot aan de algemene vergadering van 2029.


Overzicht van het verkozen team

Het is een team met diversiteit qua ervaringen en competenties en een gezond genderevenwicht (vier mannen en vier vrouwen). Het team bevat twee interne bestuursleden die ook bij Ecopower werken en zes externe bestuursleden.

Drie kandidaten zijn trouwe gedienden in het bestuur, zij verzekeren continuïteit. Drie kandidaten zetelen sinds 2021 als gecoöpteerd bestuurslid en willen hun recente engagement graag verderzetten. Twee kandidaten zijn helemaal nieuw en zorgen voor een frisse wind. Hierbij het overzicht, daaronder vindt u een woordje uitleg bij elk bestuurslid.

Greet de Gueldre (°1956) is doctor in de biologie. Vanuit ecologische motivatie is ze al jaren coöperant van Ecopower. Ook de coöperatieve structuur van het bedrijf overtuigde haar om lid te worden. Ze is momenteel met pensioen na een lange carrière bij waterzuiveringsbedrijf Aquafin, deels als hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Ze werkte mee aan een energiestrategie voor Aquafin en was verantwoordelijk voor internationale contacten en de opvolging van het Europese beleid. Verder brengt ze zo’n 20 jaar bestuurservaring mee die ze opbouwde bij als voorzitter van Aquaplus, een dochterbedrijf van Aquafin dat de knowhow van het moederbedrijf commercialiseert bij industriële klanten. Greet werd extern bestuurslid door coöptatie in 2021 en wil haar mandaat graag verlengen.
Anthony Van der Hauwaert (°1974) is advocaat en vennoot bij Racine advocaten in Brussel waar hij zich specialiseert in vennootschapsrecht, fusies & overnames, vastgoed en insolventie. Hij is coöperant bij Ecopower sinds zijn verhuis naar centrum Gent enkele jaren terug. De energietransitie boeit hem enorm en hij is gemotiveerd om het bestuursorgaan te versterken met zijn juridische kennis en ervaring. Anthony wil zijn engagement inzetten voor de verdere ontwikkeling van Ecopower en stelt zich voor het eerst kandidaat voor het bestuursorgaan.
Bram Leys (°1976) is als werknemer bij Ecopower verantwoordelijk voor het exploitatieteam. Dit team volgt de Ecopower-portefeuille windparken en zonnepanelen op van a tot z. Verder ondersteunt hij het ontwikkelingsteam PV bij de projectrealisatie van complexere installaties. Zijn vijfentwintig jaar professionele ervaring met elektriciteit en elektronica en vijftien jaar expertise in PV, batterijen en off-grid-ontwikkelingen komen daarbij dagelijks van pas. Als ondernemer leidde Bram een tijd zijn eigen installatiebedrijf. Daarnaast toonde hij een groot engagement als bestuurder en voorzitter bij sectorfederatie Nelectra. Hij houdt de vinger aan de pols als lid van het overlegorgaan PV-Vlaanderen. Daarbuiten geeft hij als freelance docent les in de opleiding tot erkende PV-installateur. Bram werd intern bestuurslid door coöptatie in 2021 en wil zijn mandaat graag verlengen.
Kathleen Markey (°1970) is licentiate Toegepaste Wetenschappen en Handelsingenieur. Ze heeft inmiddels 30 jaar ervaring in de energiesector met een focus op energie-efficiëntie in de bebouwde omgeving. Acht jaar geleden richtte ze met enkele medevennoten Efika Engineering, een coöperatief studiebureau rond energie-efficiëntie en duurzame gebouwen, op. Kathleen wil actief meewerken aan de energietransitie naar een duurzaam energiesysteem. Ze is bestuurslid bij Ecopower sinds 2016 en wil haar mandaat graag verlengen.
Heleen Schockaert (°1996) behaalde een master in zowel Geschiedenis als Internationale Politiek aan de UGent. Als student maakte ze deel uit van de Green Office van de universiteit en werkte ze rond duurzaamheid in onderwijs. Sinds 2021 werkt Heleen als projectverantwoordelijke bij de Europese koepelfederatie van energiecoöperaties REScoop.eu, waar ze zich specialiseert in thema's als energiearmoede en een sociaal rechtvaardige energietransitie. Ook coördineert ze dit jaar de organisatie van de Community Energy Spring Gathering en de algemene vergadering van REScoop.eu in Athene. In energiegemeenschappen zoals Ecopower ziet Heleen potentieel om het maatschappelijke verhaal en de morele implicaties van ons energiesysteem onder de aandacht te brengen, wat noodzakelijk is om de ecologische, economische en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Ze is voor het eerste kandidaat voor het bestuur van Ecopower.
Erwin Storms (°1955) is ingenieur chemie & elektronica en bedrijfsadviseur logistiek & informatisering. Zijn loopbaan startte als redacteur bij de organisatie voor consumentenbelangen Test-Aankoop en eindigde vier decennia later als adviseur bij de groene mobiliteit van spoornetbeheerder Infrabel. Al bijna twintig jaar volgt hij de evolutie werking van Ecopower; vanaf 2004 als coöperant en sinds 2011 ook als extern bestuurder. Erwin wil zijn engagement graag verderzetten in een nieuw mandaat.
Tom Willems (°1968) is projectingenieur bij Ecopower, voorzitter van het bestuursorgaan van SeaCoop (de CVSO voor burgerparticipatie in offshore windenergie) en bestuurder bij de Bond Beter Leefmilieu. Tom is van opleiding bio-ingenieur met een manama in ontwikkelingssamenwerking aan UGent. Hij is al 20 jaar actief in de energie- en milieusector; eerst als adviseur bij de studiedienst van ACV-CSC en sinds 2009 bij Ecopower. Tom heeft expertise in het energie- en omgevingsbeleid op Vlaams, federaal en Europees niveau. Zijn motivatie om te werken aan een eerlijke energietransitie situeert zich zowel op technologisch als sociaaleconomisch vlak. Hij is sterk voorstander van het coöperatieve bedrijfsmodel als motor van een waardegedreven economie. Tom wil zijn mandaat in het bestuursorgaan graag verlengen.
Gabriëlle van Zoeren (°1970) woont in de Antwerpse Seefhoek. Ze leerde Ecopower ooit kennen - zoals veel van de leden - via een praatje met de buurman. Als lid van het team Energie en Klimaat van de stad Antwerpen nam ze het initiatief voor het project ‘Circulair Zuid’, waarin ze Ecopower professioneel leerde kennen in de rol van projectpartner. Momenteel werkt Gabriëlle voor de Nederlandse overheid en staat ze in haar job in voor internationale innovatie. Ze brengt kennis mee over de klimaat- en energiestrategieën van nationale overheden, maar ook van steden en gemeenten. Daarnaast volgt Gabriëlle van nabij de ontwikkelingen op Europees niveau op, heeft ze ervaring als bedrijfskundig strateeg en bouwde ze expertise op in de synergie tussen sociale en technologische innovatie. Gabriëlle werd bestuurslid door coöptatie in 2021 en wil haar mandaat graag verlengen.