Locatie

Burgercoöperaties Ecopower en Ampère ontwikkelen een windproject in Hamme. De windturbine (WT1 op de beelden hiernaast) bevindt zich ten zuiden van industriezone Zwaarveld en sluit aan bij de twee bestaande turbines in die zone. Het project krijgt een zuiver coöperatieve invulling: financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal. Zo wordt de turbine én de geproduceerde stroom eigendom van de coöperanten van Ecopower en Ampère. Alle omwonenden, alle inwoners van Hamme en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te participeren in dit burgerproject.

Infodocument en opname infosessie

Het uitgebreide informatiedocument bevat achtergrondinformatie over het project en de effecten ervan op de omgeving, slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap. U kunt ook de opname van de infosessie bekijken voor meer informatie.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Ampère is een burgercoöperatie die in 2019 werd opgericht om de globale problematiek rond klimaat en energie aan te pakken met concrete acties op lokaal niveau. Ampère zet in op verschillende duurzame energievormen, waaronder windenergie. Ampère heeft de nodige klimaatambitie én de nodige voeling met de lokale omgeving om bij te dragen aan dit windproject. 

Dankzij de samenwerking combineren Ampère en Ecopower lokale voeling en verankering met technische expertise en ervaring om zo als gelijkwaardige partners een succesvol burgerwindproject te realiseren.

  Milieuwinst

  De coöperatieve windturbine is goed voor 12,7 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met een CO2-reductie van ongeveer 4900 ton. Het project produceert voldoende groene burgerstroom voor 6400 Ecopower-huishoudens. Dat is een enorme stap vooruit in de lokale energietransitie.

  Historiek van het project en rondetafeltraject

  De industriezone Zwaarveld met de twee bestaande windturbines werd in het windplan van de provincie Oost-Vlaanderen gedefinieerd als aanknopingspunt voor windturbines. Om de energietransitie te versnellen onderzochten burgercoöperaties Ecopower en Ampère de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines in het gebied. De voorstudies, waarbij nog heel wat opties op tafel lagen, werden gerealiseerd in de loop van 2020 en 2021.

  Om het draagvlak voor de verschillende projectopties te onderzoeken en de input van omwonenden en belanghebbenden mee te nemen in de verdere uitwerking, werd er een participatieve proeftuin met rondetafelgesprekken opgestart. Deze aanpak komt overgewaaid uit Nederland en heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium open en transparant overleg te voeren met een aantal mensen die in de omgeving wonen en werken. Bond Beter Leefmilieu organiseerde en coördineerde het traject.

  Op de rondetafelgesprekken gingen verschillende partijen – helaas digitaal omwille van corona - met elkaar in dialoog. Ze wisselden ideeën en kennis uit over windturbines en deelden feedback en uiteenlopende meningen over het project. De verslagen van de gesprekken kunt u onderaan deze pagina nalezen.

  De meest zuidelijke turbine die werd onderzocht in Grembergen bevond zich naast een zone die op het gewestplan wordt aangeduid als natuurgebied. Hoewel er op die locatie in de realiteit landbouwactiviteiten gebeuren, is wiekoverdraai over het gebied niet in lijn met de gewestplanbestemming. Recente rechtspraak geeft aan dat dit bij windprojecten een doorslaggevend argument kan zijn om geen vergunning toe te kennen. Tijdens de rondetafels bleek ook dat vooral deze windturbine gevoelig lag bij deelnemers omwille van de nabijheid van het natuurgebied ‘De Kerregravers’. Deze twee elementen leidden Ampère en Ecopower ertoe om het project in de verdere concrete uitwerking te beperken tot een windturbine.

  Het traject met rondetafelgesprekken is gestart in januari 2021 en liep tot juni 2021. De voorbereidingen van een vergunningsaanvraag startten na het traject van de rondetafelgesprekken.

  1. Kader rondetafelgesprekken
  2. Algemeen kader en verslag rondetafel 1: kennismaking en proces (25 januari 2021)
  3. Rondetafel 2: windenergie, windprojecten en hun omgeving, wind in Hamme Grembergen (24 februari 2021)
  4. Rondetafel 3: milieu-impact: geluid (29 maart 2021) en presentatie Arcadis over windturbines en geluid
  5. Rondetafel 4: slagschaduw (26 april 2021), presentatie, inbreng buurt Zandvoort en implementatienormen on-shore windturbines.
  6. Rondetafel 5: natuur (7 juni 2021), presentatie ontwerp natuurtoets en extra weergave slagschaduw.

  Met een fietstocht op zondag 5 september sloten we het rondetafeltraject af. Zo konden we elkaar eindelijk live ontmoeten en kregen de deelnemers meer kijk op de mogelijke effecten van windturbines op de bezochte locaties. Het schitterende weer zorgde voor een deugddoende afsluiter.

  We danken alle deelnemers voor hun tijd en hun bijdrage en in het bijzonder Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu voor de ondersteuning van het traject.

  Technische details

  Verwachte jaarlijkse productie

  +/- 12.700.000 kWh/jaar

  Aantal gemiddelde huishoudens

  Goed voor

  • 6400 Ecopower huishoudens
  • 3600 gemiddelde Vlaamse huishoudens
  Eigenaarschap van coöperanten 100% samen met de coöperanten van Ampère
  Ik doe mee
  Investering Ecopower Nog te bepalen
  Aantal Ecopower aandelen Nog te bepalen
  Bouwjaar/ingebruikname Nog niet geweten
  Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

  Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

  Word klant Word coöperant