De industriezone Zwaarveld met de twee bestaande windturbines in Hamme werd in het windplan van de provincie Oost-Vlaanderen gedefinieerd als aanknopingspunt voor windturbines. Om de energietransitie te versnellen onderzochten burgercoöperaties Ecopower en Ampère de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines in het gebied. De voorstudies, waarbij nog heel wat opties op tafel lagen, werden gerealiseerd in de loop van 2020 en 2021.

Om het draagvlak voor de verschillende projectopties te onderzoeken en de input van omwonenden en belanghebbenden mee te nemen in de verdere uitwerking, werd er een participatieve proeftuin met rondetafelgesprekken opgestart. Deze aanpak komt overgewaaid uit Nederland en heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium open en transparant overleg te voeren met een aantal mensen die in de omgeving wonen en werken. Bond Beter Leefmilieu organiseerde en coördineerde het traject.

Op de rondetafelgesprekken gingen verschillende partijen – helaas digitaal omwille van corona - met elkaar in dialoog. Ze wisselden ideeën en kennis uit over windturbines en deelden feedback en uiteenlopende meningen over het project. De verslagen van de gesprekken kunt u onderaan deze pagina nalezen.

De meest zuidelijke turbine die werd onderzocht in Grembergen bevond zich naast een zone die op het gewestplan wordt aangeduid als natuurgebied. Hoewel er op die locatie in de realiteit landbouwactiviteiten gebeuren, is wiekoverdraai over het gebied niet in lijn met de gewestplanbestemming. Recente rechtspraak geeft aan dat dit bij windprojecten een doorslaggevend argument kan zijn om geen vergunning toe te kennen. Tijdens de rondetafels bleek ook dat vooral deze windturbine gevoelig lag bij deelnemers omwille van de nabijheid van het natuurgebied ‘De Kerregravers’. Deze twee elementen leidden Ampère en Ecopower ertoe om het project in de verdere concrete uitwerking te beperken tot een windturbine.

Het traject met rondetafelgesprekken is gestart in januari 2021 en liep tot juni 2021. De voorbereidingen van een vergunningsaanvraag startten na het traject van de rondetafelgesprekken.

  1. Kader rondetafelgesprekken
  2. Algemeen kader en verslag rondetafel 1: kennismaking en proces (25 januari 2021)
  3. Rondetafel 2: windenergie, windprojecten en hun omgeving, wind in Hamme Grembergen (24 februari 2021)
  4. Rondetafel 3: milieu-impact: geluid (29 maart 2021) en presentatie Arcadis over windturbines en geluid
  5. Rondetafel 4: slagschaduw (26 april 2021), presentatie, inbreng buurt Zandvoort en implementatienormen on-shore windturbines.
  6. Rondetafel 5: natuur (7 juni 2021), presentatie ontwerp natuurtoets en extra weergave slagschaduw.

Met een fietstocht op zondag 5 september sloten we het rondetafeltraject af. Zo konden we elkaar eindelijk live ontmoeten en kregen de deelnemers meer kijk op de mogelijke effecten van windturbines op de bezochte locaties. Het schitterende weer zorgde voor een deugddoende afsluiter.

We danken alle deelnemers voor hun tijd en hun bijdrage en in het bijzonder Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu voor de ondersteuning van het traject.

Lees hier het artikel over de start van het participatietraject.

Lees hier de technische details en de milieuwinst van het project in Hamme. Bovenaan de pagina kunt u inschrijven voor de projectnieuwsbrief. Ook vindt u er een link naar de opname van de infosessie en naar het uitgebreide informatiedocument.