De Belgische energieministers peilen naar de mening van de bevolking voor onze energietoekomst en hebben een enquête uitgeschreven op www.energiepact2050.be.

Over de (on)zin van deze snelle volksbevraging en de onderliggende strategie is al veel inkt gevloeid. U kunt voor of tegen de enquête zijn maar als we niet meedoen, plaatsen we onszelf buitenspel. Burgercoöperatie Ecopower roept zijn coöperanten dan ook op om de enquête in te vullen.

De enquête bestaat voor een groot deel uit appreciatievragen met antwoordmogelijkheden gaande van helemaal niet akkoord tot volledig akkoord. Ecopower gaat hierin geen voorgekauwd stemadvies geven. Wel willen we kort samenvatten wat onze visie is op de energietransitie, zoals we die al hebben uitgeschreven in meerdere achtergronddocumenten (zie links onderaan dit artikel).

Wie de visie van Ecopower wil volgen, kan hiermee aan de slag:

  • Energietransitie betekent dat niet-duurzaam energiegebruik (energieverspilling, kernenergie, fossiele energie, bepaalde vormen van bio-energie) snel wordt afgebouwd en vervangen door hernieuwbare energie (zon, wind, hydro, geo, duurzame bio). Dit in combinatie met energieopslag en vraagsturing. Hoe langer we hiermee wachten, hoe hoger de maatschappelijke kosten van de energietransitie.
  • In België staat het aanbod van kernenergie in de weg van de voorziene groei in zon- en windenergie. De kernreactoren met scheurtjes in hun wanden (Doel 3 en Tihange 2) moeten omwille van veiligheidsrisico’s nu gesloten worden. De bevoorradingszekerheid komt daardoor niet in het gedrang, zoals eerder bevestigd door studies van federale regulator CREG en transportnetbeheerder Elia. Het investeringsklimaat voor alternatieve energie wordt dan hersteld en het leerproces dat de energietransitie inhoudt, namelijk een flexibele afstemming van vraag en aanbod van energie, wordt bovendien gestimuleerd.
  • Burgers moeten sterker betrokken worden bij de energietransitie. Geef burgers daarom het recht en de kans om mede-eigenaar te worden van de hernieuwbare energie die in hun omgeving geoogst wordt. Laat burgers ook mee investeren in de uitbouw van de distributienetten die nodig zijn voor de integratie van de hernieuwbare energie.
  • Binnen de context van een vrije markt kan de energietransitie alleen slagen als vervuilende energie (waaronder kernenergie) zwaarder wordt belast. Deze vergroening van de fiscaliteit kan best gepaard gaan met een verlaging van de lasten op de lonen. Zowel producenten als consumenten moeten via een voldoende hoge en voorspelbare CO2-prijs ertoe worden aangezet om meer duurzame keuzes te maken.
  • Energiearmoede moet in de eerste plaats aangepakt worden door iedere burger het recht te geven op een betaalbare en goed geïsoleerde woning. Verhuurders dragen hierin een grote verantwoordelijkheid en moeten verplicht worden hun woning energiezuinig te maken.


Aansluitende achtergronddocumenten die Ecopower eerder publicieerde:

Coöperatief ondernemen met hernieuwbare energie: visietekst.

Zes punten van kritiek tegen de levensduurverlenging van de  kerncentrales.

Ecopower vecht staatssteun voor levensduurverlenging Tihange 1 en Doel 1 en 2 aan.