Bijzondere voorwaarden
voor klanten met een contract Dynamische burgerstroom (v.01.24)

cornerDubbel

Huidige versie:
- v.01.24 (vanaf 1 januari 2024) - download pdf

Vorige versies:
- v.02 (van 1 september 2023 tot 31 december 2023) - download pdf
- v.01 (tot september 2023) - download pdfBijzondere voorwaarden voor klanten met een contract Dynamische burgerstroom (v.01.24)

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Inhoud

  1. Voorwerp en hiërarchie
  2. Prijs en facturatie
  3. Voorwaarden
  4. Informatie en contact

1. Voorwerp en hiërarchie

1.1 Deze bijzondere voorwaarden (de ‘Bijzondere Voorwaarden’) zijn van toepassing op klanten van Ecopower met een contract met dynamische prijs (het ‘Contract Dynamische burgerstroom’ of het ‘Contract’).

1.2 Deze Bijzondere Voorwaarden vervolledigen de Algemene Voorwaarden die aanvullend van toepassing zijn op het Contract en de toepasselijke bijzondere regelgeving. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze Bijzondere Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van Ecopower zoals de bijzondere voorwaarden voor de terugleververgoeding voor elektriciteit van PV-installaties ≤ 10kVA. De gedefinieerde termen in deze Bijzondere Voorwaarden (aangeduid met een hoofdletter) hebben de betekenis die hieraan wordt gegeven in de Algemene Voorwaarden, behalve als deze termen anders gedefinieerd worden in deze Bijzondere Voorwaarden.

1.3 De Klant aanvaardt deze Bijzondere Voorwaarden in elk van de volgende gevallen:

  • bij het sluiten van een Contract Dynamische burgerstroom, door te kiezen voor de toepassing van een dynamische prijs bij het sluiten van een Overeenkomst met Ecopower voor de levering van elektriciteit;
  • indien de Klant al een Overeenkomst voor de levering van elektriciteit met een jaarlijks of maandelijks uitgelezen meter (waaronder zowel een klassieke meter als een digitale meter in ‘meetregime 1’ valt) heeft met Ecopower en de Klant uitdrukkelijk aangeeft te willen overschakelen naar een dynamische prijs;
  • als de Klant kiest voor uitlezing van diens meter op kwartierbasis (zgn. ‘meetregime 3’) of wanneer meetregime 3 verplicht moet geactiveerd worden op diens toegangspunt, waardoor diens meter niet meer jaarlijks of maandelijks uitgelezen wordt. De Klant wijzigt hierdoor de Overeenkomst met Ecopower, waardoor deze Bijzondere Voorwaarden van toepassing worden nadat Ecopower de Klant hierover inlicht. De Overeenkomst wordt dan omgezet naar een Contract Dynamische burgerstroom.


1.4 Het Contract Dynamische burgerstroom tussen u en Ecopower is een toetredingscontract. U kunt het Contract op elk moment eenzijdig opzeggen en overstappen naar een andere leverancier, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden. Hiervoor moet u enkel een overeenkomst afsluiten met de nieuwe leverancier en bent dus niet verplicht om ons in te lichten (een eenvoudig bericht helpt wel: e-mail, telefoon, brief).

Ecopower kan het Contract eenzijdig opzeggen of overdragen mits wettelijk toegestaan, met een eenvoudig schrijven aan de Klant en met inachtneming van de wettelijk voorziene opzegtermijn.

2. Prijs en facturatie

2.1 Ecopower zal de geleverde elektriciteit aan de Klant en de eventueel geïnjecteerde elektriciteit van de Klant vanaf de inwerkingtreding van het Contract Dynamische burgerstroom afrekenen volgens de hierna beschreven methodiek van de dynamische prijs. Daarbij wordt de prijs per uur bepaald op basis van de prijs op de energiebeurzen waarop Ecopower elektriciteit koopt en verkoopt voor de dag nadien en toegepast op het werkelijke verbruik en de werkelijke injectie van de Klant in dat uur (hierna de ‘Dynamische Prijs’). De elektriciteitsafname en -injectie per uur van de Klant wordt dus afgerekend aan de prijzen van dat specifieke uur.

2.2 De prijs voor de energiecomponent verschilt bij de Dynamische Prijs van uur tot uur. De Klant betaalt ook een maandelijkse abonnementskost pro rata het aantal dagen dat het Contract Dynamische burgerstroom loopt. Op www.ecopower.be/dynamischeburgerstroom zijn de prijsformules van de Dynamische Prijs voor afname en voor injectie raadpleegbaar, net als de abonnementskost.

2.3 Als de Klant deelneemt aan een vorm van energiedelen of een vorm van persoon-aan-persoonverkoop, dan rekent Ecopower voor de uitgewisselde elektriciteit op het betreffende toegangspunt een toeslag aan op de uitgewisselde energie om de onbalanskosten te dekken. Ecopower zal in dat geval de maandelijkse abonnementskost ook verhogen met een forfaitaire vergoeding om de verhoogde administratiekosten te dekken. De prijsformule voor de toeslag voor onbalanskosten en de forfaitaire vergoeding voor administratiekosten zijn raadpleegbaar op www.ecopower.be/dynamischeburgerstroom en kunnen wijzigen zoals beschreven in deze Bijzondere Voorwaarden.

2.4 De Dynamische Prijs varieert automatisch gedurende de looptijd van het Contract Dynamische burgerstroom. Ecopower informeert de Klant enkel als een prijsformule of een vaste kost van de Dynamische Prijs wijzigt. Een wijziging wordt steeds aangekondigd twee maanden voor die van kracht wordt (tenzij daarbij expliciet een latere datum van inwerkingtreding zou worden vermeld).

2.5 Volgens het Contract Dynamische burgerstroom zal Ecopower geen voorschotfacturen sturen, maar maandelijks een afrekening maken op basis van de werkelijk geregistreerde meetgegevens van de Klant. De facturatie verloopt volledig digitaal. Het is niet mogelijk om facturatie via de post te krijgen.

3. Voorwaarden

3.1 Een essentiële voorwaarde voor het sluiten van een Contract Dynamische burgerstroom, is dat de Klant beschikt over een digitale meter conform artikel 3.1.45 Energiebesluit en die volledig functioneel is conform artikel 3.2.6 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE). Dit betekent dat deze digitale meter het mogelijk maakt voor de Klant om te kiezen voor een meetregime waarbij verbruiksgegevens per elementaire periode beschikbaar worden gesteld conform artikel 3.1.38/1 Energiebesluit. Ecopower stelt deze vereiste vast op basis van de aangeleverde gegevens van de distributienetbeheerder.

3.2 Als de digitale meter van de Klant niet langer aan de vereisten voldoet (of als de Klant niet langer over een digitale meter beschikt), zal Ecopower voor de periode waarin deze vereisten niet zijn voldaan de prijs zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden (en indien van toepassing overige bijzondere voorwaarden) toepassen. Als de vereisten opnieuw voldaan zijn, zal Ecopower de Dynamische Prijs volgens deze Bijzondere Voorwaarden toepassen. Ecopower informeert de Klant bij elke wijziging. De Klant verbindt zich ertoe Ecopower op de hoogte te brengen van een wijziging van diens digitale meter.

3.3 De Klant moet op een duurzame manier kiezen voor het Contract Dynamische burgerstroom. Als de Klant kiest voor het Contract Dynamische burgerstroom en vervolgens terug overstapt naar een andere Ecopower-prijsformule, dan heeft Ecopower het recht om binnen de eerstvolgende 12 maanden een nieuw Contract Dynamische burgerstroom met de Klant te weigeren.

4. Informatie en contact

4.1 De Klant erkent door Ecopower voldoende geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden, kosten en risico's van het Contract Dynamische burgerstroom. De Klant erkent ook door Ecopower op de hoogte gesteld te zijn van de kostprijs en de procedure voor de installatie van een digitale meter conform artikel 3.1 van deze Bijzondere Voorwaarden. De Klant erkent voorafgaand aan de inwerkingtreding van diens Contract Dynamische burgerstroom door Ecopower geïnformeerd te zijn over de mogelijke prijsschommelingen en de implicaties daarvan.

4.2 In geval van vragen en/of klachten kan de Klant zich wenden tot de rubriek ‘veelgestelde vragen’ via www.ecopower.be/faq. Als het antwoord daar niet kan gevonden worden, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst, ofwel telefonisch (tel. 03 287 37 79), via mail (info@ecopower.be) of door het contactformulier op de webpagina www.ecopower.be/contact in te vullen. Ecopower zal proberen om in overleg en samenspraak met de Klant een oplossing te vinden.