Bijzondere voorwaarden 
voor de terugleververgoeding voor elektriciteit van PV-installaties ≤ 10kVA

cornerDubbel

Huidige versie:

Versie 01.22 (januari 2022) - download pdf


Bijzondere voorwaarden voor de terugleververgoeding voor elektriciteit van PV-installaties ≤ 10kVA (v.01.22)

Inhoud

1. Voorwerp
2. Prijs en facturatie
3. Duur en beëindiging
4. Evenwichtsverantwoordelijke en netbeheerder
5. Faillissement of gerechtelijke reorganisatie
6. Contact

1. Voorwerp

1.1 De Klant is eigenaar van een decentrale productie-installatie met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA, met digitale meter (de ‘Productie-installatie’).

De Klant wenst in het kader van de toepasselijke regelgeving omtrent de digitale meter en de terugleververgoeding voor decentrale productie-installaties, over te gaan tot de levering en verkoop van de door de Productie-installatie geproduceerde elektriciteit die niet lokaal wordt verbruikt en die op het elektriciteitsnet wordt gezet.

Ecopower, erkende cv met maatschappelijke zetel Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.389.356, wenst de elektriciteit die door de Productie-installatie op het elektriciteitsnet wordt gezet aan te kopen en betaalt hiervoor een prijs aan de Klant (de ‘Terugleververgoeding’).

1.2 Om gebruik te maken van de Terugleververgoeding bij Ecopower, dient de Klant een contract voor de levering van elektriciteit aan zakelijke/particuliere klanten te hebben met Ecopower (het ‘Contract’). De Klant aanvaardt deze bijzondere voorwaarden voor de Terugleververgoeding bij het sluiten van het Contract. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden die deel uitmaken van het Contract.

2. Prijs en facturatie

2.1 Ecopower betaalt aan de Klant voor de geïnjecteerde elektriciteit een Terugleververgoeding. De Klant kan het bedrag van deze Terugleververgoeding steeds raadplegen via www.ecopower.be/prijs.

Voor particulieren is de Terugleververgoeding vrijgesteld van btw. Voor ondernemingen met btw-nummer komt er 21% btw bij.

2.2 Als Ecopower de Terugleververgoeding gedurende de looptijd van het Contract wenst te wijzigen, zal het dit steeds vooraf aankondigen. De prijswijziging treedt in werking twee maanden na de aankondiging ervan (tenzij daarbij expliciet een latere datum van inwerkingtreding zou worden vermeld). Wanneer u als klant de prijswijziging niet wenst te aanvaarden, kan u het Contract steeds opzeggen met inachtneming van de toepasselijke algemene en bijzondere voorwaarden.

2.3 De Terugleververgoeding is steeds exclusief kosten en heffingen. Deze worden desgevallend integraal doorgerekend aan de Klant. Onder kosten en heffingen wordt begrepen: alle lasten, taksen, btw, heffingen, toeslagen, bijdragen, premies of kosten van eender welke aard, zoals occasioneel bepaald en vastgelegd door de overheid, de parastatale organen, de netbeheerder of de regelgever. Ecopower heeft het recht om wijzigingen van de door de overheid of de distributienetbeheerder, of enige andere instantie opgelegde kosten, bijdragen of taksen door te rekenen aan de klant (integraal of volgens gewogen systeem).

2.4 Een keer per jaar, gelijktijdig met de jaarlijkse afrekening voor de levering van elektriciteit aan de Klant, ontvangt de Klant van Ecopower de afrekening van de Terugleververgoeding. Elke kWh die door de Klant op het net is geïnjecteerd zal verrekend worden met de jaarlijkse afrekening voor de levering van elektriciteit aan de Klant. Ecopower ontvangt hiervoor van de netbeheerder de gegevens van de elektriciteit die door de Klant op het net is geïnjecteerd. Als er een saldo in het voordeel is van de Klant, zal Ecopower dit bedrag binnen de 25 dagen na de afrekeningsfactuur terugstorten op diens rekening.

3. Duur en beëindiging

3.1 De duur van de leveringen en de Terugleververgoeding loopt gelijk met de duur van het Contract tussen Ecopower en de Klant.

3.2 De Klant kan echter steeds beslissen om de leveringen aan Ecopower stop te zetten en hiervoor een contract sluiten met een andere leverancier, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De Klant brengt Ecopower hier schriftelijk (per post of via mail) van op de hoogte. Op de door Ecopower aangegeven datum zal Ecopower de leveringen stopzetten, tenzij de netbeheerder dit niet toestaat. In elk geval worden de leveringen stopgezet als het Contract tussen Ecopower en de Klant voor de afname van elektriciteit een einde neemt.

3.3 De stopzetting van de leveringen door de Klant aan Ecopower doet geen afbreuk aan de geldigheid van het Contract voor de levering van elektriciteit aan de Klant, dat blijft voortbestaan.

Ecopower kan de leveringen en Terugleververgoeding eenzijdig opzeggen of overdragen mits wettelijke toegestaan, met een eenvoudig schrijven aan de Klant en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

4. Evenwichtsverantwoordelijke en netbeheerder

Ecopower, in zijn hoedanigheid van erkende leverancier van elektriciteit, heeft een toegangscontract afgesloten met de netbeheerder en met Next Kraftwerke Belgium bvba (erkend evenwichtsverantwoordelijke met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Paleizenstraat 153, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0564.844.361) voor het betreffende distributiegebied.

Ecopower ontvangt de gegevens van de elektriciteit die door de Productie-installatie van de Klant op het net is geïnjecteerd van de netbeheerder. Afhankelijk van de aansluitingsplaats van de Klant, is één van de volgende netbeheerders bevoegd: Gaselwest (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); Imewo (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); Fluvius Limburg (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); Intergem (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); Fluvius Antwerpen (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); Iveka (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); Iverlek (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); PBE (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199); Sibelgas (1000 Brussel, Werkhuizenkaai 16 of Fluvius West (9090 Melle, Brusselsesteenweg 199). De Klant kan de netbeheerder bevoegd voor de Productie-installatie raadplegen op www.vreg.be/en/wie-is-mijn-netbeheerder.

5. Faillissement of gerechtelijke reorganisatie

Bij faillissement van de Klant wordt de Terugleververgoeding met onmiddellijke ingang stopgezet vanaf de datum van de faillietverklaring. Er is dan geen voorafgaande kennisgeving aan de andere partij of gerechtelijke tussenkomst vereist.

Als in voorkomend geval de curator zou wensen dat de Ecopower de aankoop van elektriciteit zou verder zetten, dan kan hiertoe een nieuwe overeenkomst afgesloten worden, waarbij dan eventueel gewijzigde productieprofielen mee in aanmerkingen genomen dienen te worden.

In geval van een faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de Klant (bij toepassing van een beschermingsregime tegen schuldeisers), behoudt de Ecopower zich het recht voor om alle openstaande facturen te vereffenen met de eventuele vorderingen die voortvloeien uit eerdere contracten tussen partijen voor de levering van elektriciteit.

Ecopower kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor facturen of andere bedragen die verschuldigd zijn door de Klant aan de netbeheerder.

6. Contact

In geval van vragen en/of klachten kan de Klant zich wenden tot de rubriek ‘veelgestelde vragen’ via www.ecopower.be/faq. Als het antwoord daar niet kan gevonden worden, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst, ofwel telefonisch (tel. 03 287 37 79), via mail (info@ecopower.be) of door het contactformulier op de hierboven vermelde webpagina in te vullen.
Als de Klant nog steeds niet tevreden is over de eindoplossing die Ecopower biedt, kan de Klant zich wenden tot de regionale regulerende instantie (voor Vlaanderen is dat VREG), of kan de Klant terecht bij de Ombudsdienst voor Energie via www.ombudsmanenergie.be of per e-mail via klacht@ombudsmanenergie.be, dan wel per post aan de Ombudsdienst voor Energie, Koning Albert II-laan 8 bus 6, 1000 Brussel of per telefoon op het nummer 02 211 10 60.