Algemene voorwaarden 
voor de levering van groene burgerstroom aan particulieren

Op deze pagina leest u in detail de voorwaarden waaraan Ecopower erkende cv 100% hernieuwbare elektriciteit levert aan particuliere coöperanten.
cornerDubbel

Huidige versie:

Versie 01.22 (januari 2022) - download pdf

Onderaan deze pagina kunt u de vorige versies downloaden.


Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan particulieren (v.01.22)

Inhoud

1. De overeenkomst
2. Aanvang en duur
3. Herroeping, opzegging en beëindiging
4. Aansluiting en levering
5. Prijs en facturatie
6. Aansprakelijkheid
7. Persoonsgegevens
8. Wijzigingen
9. Contact
10. Geldigheid – Deelbaarheid - Toepasselijk recht

1. De overeenkomst

1.1 De Klant aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het sluiten van een contract voor de levering van elektriciteit aan particulieren (hierna het ‘Contract’).

De rechtsverhouding tussen Ecopower, erkende cv met maatschappelijke zetel Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.389.356 (hierna ‘Ecopower’, ‘wij’ of ‘ons’) en de particuliere klant (hierna de ‘Klant’, ‘u’ of ‘uw’), wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, de facturen en bijzondere voorwaarden zoals de prijslijst en (indien van toepassing) de voorwaarden m.b.t. de terugleververgoeding (hierna gezamenlijk de ‘Overeenkomst’ genoemd). In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

1.2 Ecopower levert met deze Overeenkomst elektriciteit afkomstig van 100% hernieuwbare energiebronnen aan particuliere klanten, onder laagspanning voor jaarlijks uitgelezen meters.

Enkel de eigen coöperanten of de coöperanten van bevriende coöperaties waarmee Ecopower een specifieke afspraak hierover heeft gemaakt, kunnen klant worden.

1.3 De Klant erkent het exclusieve karakter van de Overeenkomst en verklaart dat die geen andere onverenigbare overeenkomsten inzake de levering van elektriciteit heeft op het contractuele aansluitingspunt met een andere partij dan Ecopower, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant zal de gekochte elektriciteit voor geen andere locaties gebruiken en niet doorleveren aan derden. Als de Klant toestellen gebruikt om zelfstandig elektriciteit te produceren moet die dit onmiddellijk melden aan Ecopower.

1.4 De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs als deze bepalen dat zij als enige gelden.

2. Aanvang en duur

2.1 De Overeenkomst is van onbepaalde duur en begint op de dag dat Ecopower een bevestiging verstuurt aan de Klant.

2.2 Onder normale omstandigheden kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet, klant worden. Enkel wanneer er onvoldoende productiecapaciteit beschikbaar zou zijn om u als klant op te nemen, behoudt Ecopower zich het recht om u op een wachtlijst te plaatsen. Ecopower zal in voorkomend geval duidelijk aangeven wanneer u een aansluiting dan mag verwachten. U kunt zich altijd op eenvoudig verzoek van deze wachtlijst laten schrappen.

3. Herroeping, opzegging en beëindiging

3.1 U beschikt als klant over een wettelijke termijn van 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst om deze te herroepen.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u dit schriftelijk en binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst laten weten aan ons. Maak hiervoor gebruik van het onderaan bijgevoegde herroepingsformulier en stuur het volledig ingevuld terug per e-mail naar info@ecopower.be of per post naar Ecopower erkende cv, Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem.

In geval van een geldige herroeping wordt de Overeenkomst ontbonden en zal Ecopower alle ontvangen betalingen terugbetalen aan u, per bankoverschrijving en binnen 14 dagen na de dag waarop Ecopower door u werd geïnformeerd van uw beslissing tot herroeping.

3.2 U kunt op elk moment de Overeenkomst eenzijdig opzeggen en overstappen naar een andere leverancier, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Hiervoor moet u enkel een overeenkomst afsluiten met de nieuwe leverancier en bent dus niet verplicht om ons in te lichten (een eenvoudig bericht helpt wel: e-mail, telefoon, brief).

Ecopower kan de Overeenkomst eenzijdig opzeggen of overdragen mits wettelijk toegestaan, met een eenvoudig schrijven aan de Klant en met inachtneming van de wettelijk voorziene opzegtermijn.

3.3 Als u geen coöperant meer bent bij Ecopower of een bevriende coöperatie, heeft dit automatisch de beëindiging van de Overeenkomst tot gevolg, met inachtneming van de wettelijk voorziene opzegtermijn.

4. Aansluiting en levering

4.1 Het aansluitingspunt is de fysieke plaats waar de aansluiting op het distributienet gevestigd is en waar de levering plaatsvindt. Een aansluitingspunt heeft een adres en een EAN-nummer. U bent er verantwoordelijk voor dat alle onderdelen van het aansluitingspunt correct geplaatst zijn en goed functioneren. U moet ook de correcte aflezing van de metergegevens door de distributienetbeheerder mogelijk maken.

4.2 Het is de Klant verboden op eender welke wijze, door een handeling of een nalatigheid te beletten dat de geleverde hoeveelheid elektriciteit niet juist kan worden vastgesteld of de tariefregeling van Ecopower niet juist kan worden toegepast. Het doorgeven van meterstanden op vraag van de netbeheerder of van Ecopower dient correct te gebeuren zoals het een goede huisvader past en dit binnen de opgelegde termijnen. Misbruik en nalatigheden kunnen leiden tot bindende schattingen of gerechtelijke vervolging. De Klant zal Ecopower vrijwaren voor alle schade en kosten die verband houden met enige tekortkoming tegenover de netbeheerder of derden, onder meer met betrekking tot de meting of de meetgegevens en alle installaties onder zijn controle.

4.3 Bij een nieuwe aansluiting controleren wij of de opening van de meters door de distributienetbeheerder is uitgevoerd en vangen aan met de levering zodra de distributienetbeheerder ons als leverancier heeft geregistreerd in het toegangsregister.

Bij een bestaande aansluiting vragen wij de overdracht aan bij de vorige leverancier en beginnen de levering zodra de opzegtermijn van de vorige leverancier afgelopen is en de distributienetbeheerder ons als leverancier heeft geregistreerd in het toegangsregister.

4.4 Ecopower kan de levering tijdelijk opschorten in geval van overmacht of stroomonderbreking van de distributienetbeheerder, zonder dat dit een fout uitmaakt in hoofde van Ecopower.

5. Prijs en facturatie

5.1 De prijs op uw factuur is samengesteld uit verschillende componenten: de energiecomponent (zijnde de prijs, uitgedrukt in kWh, die u betaalt voor de geleverde hoeveelheid elektriciteit op uw aansluitingspunt), de nettarieven (bv. distributie en transmissie) en de heffingen (de belastingen opgelegd door de Federale en Vlaamse overheden). Het prosumententarief (indien van toepassing) wordt apart doorgerekend.

5.2 De energiecomponent is de prijs die u aan Ecopower betaalt voor elke kWh elektriciteit die wij aan u leveren. Deze component is rechtstreeks gekoppeld aan uw verbruik en kan variëren van leverancier tot leverancier. Ecopower baseert zich voor facturatie van uw verbruik op de gegevens die het ontvangt van de netbeheerder.

5.3 U kunt de prijs die Ecopower aanrekent voor de elektriciteit steeds raadplegen via www.ecopower.be/prijs. U vindt er ook meer informatie terug over de terugleververgoeding.

5.4 Als Ecopower de energieprijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst wenst te wijzigen, zal het dit steeds vooraf aankondigen. De prijswijziging treedt in werking twee maanden na de aankondiging ervan (tenzij daarbij expliciet een latere datum van inwerkingtreding zou worden vermeld). Wanneer u als klant de prijswijziging niet wenst te aanvaarden, kan u de Overeenkomst steeds opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn vermeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden.

De nettarieven en de heffingen worden door Ecopower louter doorgerekend en doorgestort. Elke wijziging in deze componenten zal door Ecopower (integraal of gewogen) worden doorgerekend.

5.5 Op basis van de inschatting van uw verbruik aan de hand van uw historische meterstanden, zal u voorschotfacturen van Ecopower ontvangen. Dit kan maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks naargelang uw voorkeur.

Elk jaar ontvangt u rond dezelfde periode (tenzij u ondertussen zou verhuist zijn) een eindafrekening die het verschil in rekening brengt tussen de meterstanden aan het begin en het einde van het voorbije jaar. Wanneer uw jaarafrekening hoger is dan wat u het voorbije jaar al werd aangerekend via de voorschotfacturen, dan moet u bijbetalen. Is de jaarafrekening lager, krijgt u geld terug. Op basis van uw de jaarafrekening worden uw voorschotten voor de komende periode aangepast.

5.6 Alle facturen moeten betaald worden binnen de vijfentwintig (25) kalenderdagen na de factuurdatum. De betaling kan gebeuren via overschrijving of via domiciliëring.

Blijft een factuur na deze periode van vijfentwintig (25) dagen onbetaald, stuurt Ecopower een eerste betalingsherinnering. Betaalt u de factuur vervolgens niet binnen de vijftien (15) dagen die daarop volgen, wordt een aanmaning gestuurd. Het factuurbedrag wordt daarbij met vijf (5) euro verhoogd (behalve wanneer het om beschermde klanten zou gaan). Betaalt u de factuur nog steeds niet binnen de vijftien (15) dagen na de aanmaning, stuurt Ecopower een aangetekende ingebrekestelling. Het factuurbedrag wordt dan nog eens met tien (10) euro verhoogd (ook hier is dit uitgezonderd de beschermde klanten).

Bij niet tijdige betaling van facturen zal Ecopower de Klant interesten kunnen aanrekenen, dit vanaf de vervaldatum van de factuur en conform de toepasselijke wettelijke interestvoet.

Wanneer een factuur onbetaald blijft gedurende vijftien (15) dagen na de aangetekende ingebrekestelling, dan kan Ecopower de Overeenkomst beëindigen. Betreft de onbetaalde factuur een adres waarop een domicilie is gevestigd, dan heeft U twee maanden de tijd om een nieuwe elektriciteitsleverancier te zoeken. Binnen die periode blijft Ecopower u voorzien van elektriciteit. Vindt u binnen die periode geen nieuwe leverancier, dan neemt de distributienetbeheerder de elektriciteitslevering over van Ecopower. Heeft de onbetaalde factuur betrekking op een aansluitpunt waar geen domicilie is op gevestigd (bv. bij een tweede verblijf), dan kan Ecopower vijftien (15) dagen na de aangetekende ingebrekestelling de Overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang en de levering stopzetten.

Wanneer facturen onbetaald zijn gebleven na de toepassing van de bovenvermelde invorderingsprocedure, kan Ecopower de waarde van het aandeel dat u heeft in Ecopower of desgevallend het dividend waar u recht op zou hebben, inhouden a rato van het nog aan Ecopower verschuldigde bedrag.

Het voorgaande doet geen enkele afbreuk aan het recht van Ecopower om bijkomende stappen te zetten tot invordering van verschuldigde bedragen en/of schadevergoedingen te vorderen.

5.7 U kunt per brief of per e-mail bezwaar aantekenen wanneer u het niet eens bent met uw factuur. U moet daarbij uw bezwaar motiveren. Ecopower kan dan afhankelijk van de aangebrachte motieven en zonder hiertoe verplicht te zijn, geheel of deels een opschorting van betaling toestaan voor het betwiste gedeelte van de factuur. Het niet-betwiste deel moet u betalen binnen de gewone betalingstermijn van vijfentwintig (25) dagen. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Ecopower om het integrale bedrag van een factuur in te vorderen.

5.8 Als u recht heeft op een terugbetaling vanwege Ecopower dan geldt hiervoor dezelfde betalingstermijn van vijfentwintig (25) dagen.

5.9 Wanneer u meent dat Ecopower mogelijks een fout heeft gemaakt in de facturatie, dan dient u dit binnen een redelijk termijn te melden. Als u hierdoor recht zou hebben op een terugbetaling vanwege Ecopower, is hierop de wettelijke interestvoet van toepassing.

5.10 U bent als Klant verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens die u opgeeft bij het aangaan van deze Overeenkomst. Opdat Ecopower uw verbruik correct kan factureren of op correcte wijze tergbetalingen kan uitvoeren, is het noodzakelijk dat u elke wijziging aan uw gegevens onmiddellijk meedeelt aan Ecopower.

6. Aansprakelijkheid

De kwaliteit en continuïteit van de geleverde elektriciteit is de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder. Bij een probleem met de levering of in geval van schade door een onderbreking of andere onregelmatigheid in de levering, kunt u de distributienetbeheerder hiertoe rechtstreeks aanspreken. Ecopower draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Ecopower en de Klant zijn jegens elkaar slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit een fout van een van beiden. Ecopower en de Klant zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade zoals onder meer productieverlies, winstderving, verlies aan inkomsten, enz. De aansprakelijkheid van Ecopower uit hoofde van verborgen gebreken is beperkt in de hoogst mogelijke mate die is toegestaan door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Persoonsgegevens

Ecopower verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten in het kader van zijn diensten, klantenbeheer, boekhouding en marketingactiviteiten (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang).

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De klant heeft recht op inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die die bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) na te leven ten aanzien van de personen van wie die persoonsgegevens overmaakt. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid raadplegen op www.ecopower.be/privacybeleid of contact opnemen via info@ecopower.be.

8. Wijzigingen

Ecopower kan deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. De wijzigingen treden in werking twee maanden nadat ze u schriftelijk zijn meegedeeld. Als u niet akkoord bent met de wijzigingen, dan kunt u altijd gebruik maken van uw recht om deze Overeenkomst op te zeggen.

9. Contact

Alle briefwisseling in verband met deze Overeenkomst wordt gericht aan Ecopower, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem (Antwerpen) of per e-mail aan info@ecopower.be.

In geval van vragen kan de Klant zich wenden tot de rubriek ‘veelgestelde vragen’ via www.ecopower.be/faq. Als het antwoord daar niet kan gevonden worden, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst, ofwel telefonisch (tel. 03 287 37 79), via e-mail (info@ecopower.be) of door het contactformulier op de hierboven vermelde webpagina in te vullen.

10. Geldigheid – Deelbaarheid - Toepasselijk recht

Als een bepaling van de Overeenkomst (en van deze algemene voorwaarden) nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, dan blijft de Overeenkomst gelden tussen Ecopower en de Klant met uitzondering van deze nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (of een deel daarvan).

Als Ecopower niet aandringt op de naleving van één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst, betekent dit niet dat Ecopower verzaakt aan dit recht of een beperking van dit recht aanvaardt.

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd om te oordelen over geschillen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.


Vorige versies:

Versie 05.18 (mei 2018) - download pdf