In de Grote Aula van de KU Leuven verwelkomen we 197 coöperanten. 13 personen hebben een volmacht bij, dus zijn er in totaal 210 stemmen. Relinde Baeten wordt aangesteld als gespreksleider. Stemopnemers zijn Karel Derveaux, Fiene Biesbrouck, Geert Vandenberge en Sara Verbeeren. Linda Baten is secretaris. De agenda wordt goedgekeurd. Alle deelnemers krijgen een jaarverslag 2017 met de doelstellingen, de waarden en werking, de samenwerkingen en de financiële cijfers. Dit document is ook online beschikbaar via www.ecopower.be/downloads.

Werking 2017 – vooruitzichten 2018

Ecopower groeit, met een vernieuwd kantoor, meer personeel en meer structuur. Er zijn 41 personeelsleden. Ook het netwerk en de partners in het netwerk van Ecopower groeien aan. Die contacten helpen om de maatschappelijke en ecologische doelstellingen van Ecopower te realiseren.

Groene energie

2017 was vergelijkbaar met 2016: een matig windjaar. De productie steeg tot 88.816.794 kWh. Voor het eerst dekken we daarmee volledig de vraag van onze klanten. Die klanten verbruiken overigens steeds minder elektriciteit: het gemiddelde verbruik van alle huishoudens – inclusief die met zonnepanelen – zakte naar 1758 kWh per jaar. Evengoed zakt het gemiddeld verbruik van klanten zonder zonnepanelen.

Ecopowers marktaandeel voor elektriciteit – in Vlaanderen en voor huishoudelijk gebruik – is 1,5%. Het marktaandeel van pellets is ongeveer 1%.

Omdat Ecopower alleen hernieuwbare energie levert, besparen we allemaal samen ook heel wat CO2: voor elektriciteit is dit 34.490 ton CO2 , voor de pellets 14.206 ton.

Groene warmte

Ecopower kiest voor de productie van groene warmte in de vorm van houtpellets en -briketten als onderdeel van de energietransitie. Daarbij gelden intern strenge keuzes: we willen een kwalitatieve brandstof met lokaal hout en een duurzaam productieproces. Dit is de beste keuze voor wie hout gebruikt als brandstof.

De verkoopcijfers stegen in het stookseizoen juni 2017-maart 2018 van 4893 ton naar 11.799 ton. De Ecopowerpellets zijn nu beter gekend, de levering aan huis groeit en vooral het netwerk van verkooppunten breidt uit. De productie wordt opgetrokken naar drie shiften. In het najaar van 2018 komt een tweede pers in werking. Vanaf het stookseizoen 2019-2020 is de prognose dat de operationele kosten helemaal gedekt zijn.

Wind

Er zitten heel wat windprojecten in de pijplijn. Voor Ranst en Eeklo zijn de investeringen voorzien in 2018. In Ranst zetten we op de terreinen van de Antwerpse Waterwerken drie turbines van elk 3,4 MW, waarvan de productie deels door het waterbedrijf wordt gebruikt. In Eeklo bij de Huysmanshoeve komt een windturbine van 2,05 MW, gedeeld met burgercoöperatie Volterra. Daarnaast zijn er nog heel wat projecten in ontwikkeling voor de komende jaren.

Warmtenet

In Eeklo ontwikkelt Ecopower samen met partners een concept voor een warmtenet, waarbij de restwarmte van de afvalenergiecentrale zou worden gerecupereerd. Pas als de resultaten van het uitgebreide vooronderzoek bekend zijn, valt het besluit om dit al dan niet te ontwikkelen. Om burgers en bedrijven te informeren en warm te maken voor het project werd alvast de website www.warmteneteeklo.be gelanceerd en kunt u zich inschrijven op de thematische nieuwsbrief via www.warmteneteeklo.be/nieuwsbrief.

Cijfers en financiën

De materiële vaste activa voor 2017 – de waarde van de installaties – bedragen 56.349.981 euro. Eind 2017 zijn er 52.937 coöperanten met elk gemiddeld 3,9 aandelen, goed voor 51.923.500 euro kapitaal. De investeringen bedragen 1.179.369,07 euro. De omzet voor 2017 is 38.000.516.41 euro. Die is vooral afkomstig van de elektriciteitslevering. De winst bedraagt 1.326.732,67 euro.

De raad van bestuur stelt voor om 2% dividend uit te keren, of 1.005.294,78 euro. De rest van de winst, 321.437 euro wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Voor 2018 zijn er heel wat variabelen die de prognose beïnvloeden, zoals de marktprijs van de elektriciteit en de productie van windenergie. Een voorzichtige raming komt op 36 miljoen omzet en 2,3 miljoen winst voor 2018.

Revisor en controlerende vennoten

De revisor bevestigt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand. De controlerende vennoten bespraken het afgelopen jaar de bestaande projecten en de vooruitgang van nieuwe projecten in een transparante sfeer. Ze zien een positieve tendens in de lokale besturen die toenadering zoeken tot REScoops maar stellen ook vast dat de vergunningsprocedures steeds ingewikkelder worden. Ze volgen de ontwikkelingen van de pelletfabriek goed op. Dat het nieuwe bestuur meer los komt te staan van de dagelijkse werking is een goede zaak. De controlerende vennoten adviseren om kwijting te geven aan de raad van bestuur. Het personeel en de bestuurders worden uitdrukkelijk bedankt.

Stemmingen

• De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd met 210 stemmen.

• Een voorstel om 1,5% uit te keren wordt niet goedgekeurd met 5 stemmen voor, 19 onthoudingen en 186 tegenstemmen.

• De bestemming van het resultaat met 2% dividend wordt goedgekeurd met 205 stemmen voor, 0 onthoudingen, 5 tegenstemmen.

• De kwijting van de raad van bestuur en van de commissaris wordt unaniem goedgekeurd met 210 stemmen.

Antwoorden op de vragen

• Ecopower leent bij de bank om projecten te financieren. Is er geen mogelijkheid om die financiering via bijkomende aandelen op te halen bij de coöperanten? Via een systeem waarbij aandelen kunnen teruggegeven worden op kortere termijn dan de nu geldende zes jaar? De moeilijkheid is dat onze geldvraag fluctueert. De bedoeling is dat er een langetermijnevenwicht behouden blijft. Nu roepen we niet actief op om extra aandelen te kopen omdat we het opgehaalde geld ook snel moeten investeren. Een plotse kapitaalsstijging zonder nieuwe investeringsprojecten is niet wenselijk. Alleen bij heel grote investeringen zullen we actief oproepen om bijkomend te investeren. Het Europese fonds dat op til is, kan mogelijk voor alternatieve financiering zorgen.

• Er komt een voorstel om 0,5% minder dividend uit te keren en het vrijgekomen bedrag te gebruiken voor initiatieven voor het bestrijden van energiearmoede. Ecopower doet al wel wat daarvoor. Bijvoorbeeld door elektriciteit aan kostprijs te leveren en door kosteloze aanmaningen. Maar ook door samen te werken met My Trusto, een initiatief voor ethisch verantwoorde schuldvorderingen. Ook zijn er coöperanten met meerdere aandelen die een financiële return verwachten. Een jaar met lage winst is niet het meest aangewezen moment voor dit voorstel.

• Kunnen aandelen overgedragen worden? Overdracht van aandelen naar derden is enkel via de coöperatie mogelijk. Neem hiervoor contact op met de klantendienst. Bij overlijden van een aandeelhouder is er een procedure, ook die verloopt via de klantendienst.

• Zet Ecopower ook in op batterijen? Ecopower volgt de evolutie voor energieopslag op via verschillende testprojecten. Een uitrolbaar marktmodel voor energieopslag bestaat nog niet.

• Is het verdienmodel van Ecopower niet louter gebaseerd op subsidies? Hernieuwbare energie krijgt ondersteuning via groenestroomcertificaten. Dat wil niet zeggen dat het model van Ecopower niet gezond is. Alle vormen van energieopwekking krijgen momenteel ondersteuning (ook nucleair en gas). De ondersteuning voor hernieuwbare energie is er om investeringen in hernieuwbaar te stimuleren en om te belonen dat er veel minder maatschappelijke kosten zijn dan bij fossiele energie. De ondersteuning zakt jaar na jaar, waarbij wel een minimum rendement wordt gegarandeerd. Windturbines worden afgeschreven over de periode dat er groenestroomcertificaten voor zijn.

• Krijgen de coöperanten de mogelijkheid om de algemene vergadering online te volgen? We bekijken of en hoe we de streaming praktisch kunnen regelen. De mogelijkheid om van op afstand te stemmen komt er voorlopig niet.

• Gooien de digitale meters geen roet in het eten voor prosumenten met zonnepanelen? Vanaf 2019 komen er digitale meters. Gedurende de eerste 15 jaar van een zonneproject blijft werken met het systeem van de terugdraaiende meter mogelijk. Na die 15 jaar worden injectie en verbruik afzonderlijk geregistreerd. Dat geldt ook voor alle nieuwe installaties vanaf 2021 en voor wie hier zelf voor kiest. De afzonderlijke registratie kan financieel minder gunstig zijn, behalve als er veel onmiddellijk verbruik is.

• Hoeveel verlies draait de pelletfabriek? De pelletfabriek heeft in 2017 een operationele kost van 700.000 euro. Vanaf het stookseizoen 2019-2020 is de prognose dat de operationele kosten helemaal gedekt zijn.

• Denkt Ecopower erover om facturen via een extern digitaal platform te voorzien, waarbij directe elektronische betaling mogelijk is? Tussentijdse facturatie kan nu al per e-mail, afrekeningen nog niet. Sommige platformen zijn relatief duur en de markt is nog erg versnipperd. Ecopower volgt de marktevolutie op. Domiciliëring is een veilig alternatief voor eenvoudige betalingen. Bovendien zonder risico voor de klant omdat afhoudingen steeds zonder motivatie teruggevorderd kunnen worden.

• Hoe staat het met MijnEcopower? Het MijnEcopower-luik op de website wordt verder afgewerkt in de komende maanden. Hier zal een klant zijn gegevens en een overzicht van zijn facturen kunnen zien. Momenteel is MijnEcopower er enkel voor bestellingen van groene warmte in de webshop.

Peilstemmingen voor input van de algemene vergadering

De algemene vergadering krijgt een aantal stellingen en pistes voorgelegd om na te gaan in hoeverre daar een draagvlak voor is. Deze peilstemming wordt ook afgetoetst aan de voorlopige resultaten van de energie-enquête die Ecopower deed en waaraan al zo’n 3.000 personen deelnamen. De resultaten komen zeer goed overeen. Dit versterkt zowel de representativiteit van de algemene vergadering als van de enquête.

Hierbij een samenvatting van de niet-formele stemmingen:

• Ecopower kan inzetten op lokale energiegroepen, zoals LICHT Leuven (meer info op www.lichtleuven.be). Bedoeling van deze lokale werkingen is om burgers te betrekken bij de energietransitie, niet noodzakelijk om overal nieuwe REScoops op te richten.

• De zoektocht naar een evenwicht tussen de totale productie en het verbruik van alle klanten is een weg die Ecopower verder kan uitwerken, als het maatschappelijk relevant is en in mindere mate als het financieel ook beloond wordt.

• We gaan nog na op welke activiteiten Ecopower zich wel of niet moet toeleggen. Vooral investeren in windturbines, zonnecellen en energiebesparing scoort hoog, net zoals elektriciteitslevering en lobbywerk. Gevolgd door warmtenetten, nieuwe technologieën en kleine windturbines. Daarna komen houtpellets, slimme meters en batterijen. Weinig focus wordt er verwacht op elektrische auto’s, groepsaankopen en gaslevering.