cornerDubbel
cornerDubbel
#63

PowerPost Maart

Wat? Digitale algemene vergadering
Wanneer? Zaterdag 30 april 10.00 – 11.30 uur
Waar?Online via WebinarGeek
Inschrijven?Verplicht via www.ecopower.be/av2022
Wie een volmacht wilt geven moet zelf inschrijven en de online beschreven procedure volgen.
Documenten algemene vergadering

Op www.ecopower.be/av2022 publiceren we uiterlijk 14 april alle nodige documenten zoals de jaarrekening en het verslag van de commissaris. Zodra ze beschikbaar zijn, informeren we via de digitale nieuwsbrief, zo krijgt u meteen een herinnering om in te schrijven voor de algemene vergadering en de infosessies. Krijgt u onze digitale communicatie nog niet? Inschrijven kan via www.ecopower.be/nieuwsbrief. Voor vragen kunt u mailen naar av@ecopower.be. Hebt u geen computer, bel naar 03 287 37 79 om vooraf de documenten te ontvangen met de post. Een beknopt jaarverslag leest u alvast in deze PowerPost.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING 2022
 1. Welkom & agenda 
 2. Praktisch verloop, goedkeuring agenda
 3. Jaarverslag en financiën 2021
 4. Verslag controlerende coöperanten
 5. Vraag & antwoord (financieel)
 6. Stemming: goedkeuring jaarrekening
 7. Stemming: bestemming van het resultaat
 8. Stemming: kwijting van het bestuursorgaan
 9. Terug- en vooruitblik in drie verhalen
 10. Stemming: gecoöpteerde bestuursleden
 11. Vraag & antwoord (algemeen)
Informatieve sessies vooraf

Omdat de ruimte voor inhoud en dialoog in een algemene vergadering beperkt is, organiseren we ook infosessies vooraf. Er zijn vier thematische sessies die u elk op twee momenten kunt volgen. Inschrijven kan via www.ecopower.be/av2022.

1. Infosessie financiën & algemene vergadering
Do. 21/4, 19.00-20.00 u. & Di. 26/4, 9.30-10.30 u.

Hoe leest u de jaarcijfers 2021 van Ecopower? Hoe verloopt een algemene vergadering en waarover wordt er precies gestemd? Wie meer wil weten over de algemene vergadering en de jaarcijfers of vragen heeft over de financiën is van harte welkom.

2. Infosessie projectontwikkeling
Do. 21/4, 20.30-21.30 u. & Di. 26/4, 11.00-12.00 u

Hoe staat het met de investeringsprojecten van Ecopower? Welke realisaties waren er in 2021? En wat brengt de toekomst? We lichten onze offshore-ambities toe en de focus op grotere projecten en warmtenetten, gelinkt aan onze strategische oefening STEP2030. Wie hierover meer wil weten en vragen heeft over de projectwerking van Ecopower is hier aan het juiste adres.

3. Infosessie elektriciteitsleverancier
Ma. 25/4, 19.00-20.00 u. & Wo. 27/4, 9.30-10.30 u

Wat bruist er allemaal op de elektriciteitsmarkt? Hoe kijkt Ecopower naar een hernieuwbaar en decentraal energiesysteem waarin flexibiliteit en netevenwicht een grote rol spelen? Wie benieuwd is naar onze werking als energiegemeenschap en naar Ecopower als relevante elektriciteitsleverancier van de toekomst moet zeker in deze infosessie zijn.

4. Infosessie maatschappelijke meerwaarde
Ma. 25/4, 20.30-21.30 u. & Wo. 27/4, 11.00-12.00 u.

Ecopower heeft als burgercoöperatie een ecologische en een maatschappelijke missie. Hoe maken we werk van de sociale aspecten van een energiecoöperatie? Hoe vullen we onze rol als energiegemeenschap coöperatief in? Hoe kunnen we bijdragen aan een inclusieve energietransitie? Wie meer wil weten over de STEP2030-krachtlijnen gelinkt aan het creëren van maatschappelijke meerwaarde mag deze infosessie zeker niet missen.

Lees verder

Een terugblik op 2021

In 2021 bestond Ecopower 30 jaar. We blikten terug en maakten een balans: we investeerden 100 miljoen euro in hernieuwbare energie, produceerden 900 miljoen kWh groene burgerstroom en keerden 16 miljoen euro dividend uit. We beseffen meer dan ooit dat we deel uitmaken van een Europese beweging van energiecoöperaties die overal de transitie mee vorm- geven. Dat geeft energie voor de toekomst!

2021 is het jaar waarin we onze eerste windturbines in Eeklo hebben afgebroken na twintig jaar trouwe dienst. Ook een ander afscheid viel ons zwaar: in april overleed onze communicatieverantwoordelijke Relinde Baeten. Ze stond mee aan de wieg van Ecopower en van de groene en coöperatieve beweging in Vlaanderen.

Het projectteam van Ecopower kreeg versterking en zette heel wat stappen naar bijkomende investeringen. De focus en de noodzaak zijn duidelijk: de investeringen moeten fors de hoogte in. We realiseerden mooie en steeds grotere zonneprojecten, het klimaat voor investeringen in windenergie blijft moeizaam.

In de tweede helft van het jaar bereikten de energieprijzen ongeziene hoogtes waardoor enkele leveranciers het einde van het jaar niet haalden. De globale energiemarkt lijkt niet te normaliseren, integendeel. Ook op de lokale elektriciteitsmarkt is er veel gaande: een nieuwe manier van datacommunicatie (MIG6), veranderingen in de prijsstructuur, de digitale meter en uitbreiding van het sociaal tarief. Binnenkort volgen het capaciteitstarief, dynamische tarieven en energiedelen.

Veel externe factoren werpen een nieuw licht op onze leveringsactiviteit en de keuzes die we daarin maken. Een enorme pluim voor het werk dat onze klantendienst en alle andere medewerkers verrichten in deze turbulente tijden!

De druk op de levering van elektriciteit is groot maar er is geen impact qua inkomsten omdat we aan een vaste prijs verkopen. Daarbij beschermen we onze klanten zo goed mogelijk voor de bokkensprongen van de commerciële markt. Ecopower heeft trouwe klanten die kiezen voor een coöperatieve langetermijnrelatie gebaseerd op engagement en vertrouwen. En daar hebben ze groot gelijk in; zeker in 2021 en 2022 zullen ze het zich ook financieel niet beklagen.

2021 was een jaar met weinig wind en weinig zon. Dat is minder gunstig voor het jaarresultaat. Voor de levering van elektriciteit stegen de kosten. Interactie met de hoge uurprijzen van de markt – waar we soms bijkopen of verkopen – is
onvermijdelijk. Ook de grondstof- en energieprijzen voor de pelletproductie zijn verveelvoudigd. Een stevige tegenvaller voor de pelletfabriek, net nu we op het goede spoor zaten inzake productie, verkoop en rendement.

Toch is er na dit woelige jaar voorzichtig optimisme bij Ecopower. We zijn intern door een belangrijke transitie gegaan met een nieuw IT-systeem. Onze statuten zijn geactualiseerd volgens het nieuwe wetboek van vennootschappen en zo explicieter coöperatief geworden. Ecopower is in werking en waarden een energiegemeenschap zoals die Europees als voorbeeldmodel naar voren wordt geschoven. We landen binnenkort met de strategische oefening STEP2030, onze houvast voor de komende tien
jaar. En vooral: het is meer dan ooit duidelijk dat lokale energie in burgerhanden dé sleutel voor de toekomst is. Bedankt dat u als coöperant mee deel uitmaakt van de oplossing voor de actuele ecologische en maatschappelijke uitdagingen.

Lees verder
TIJDELIJKE BTW-VERLAGING EN EENMALIGE VERWARMINGSPREMIE
Via het KB van 21 februari 2022 werd beslist over de tijdelijke btw-vermindering op elektriciteit (van 21% naar 6%) van 1 maart tot 1 juli 2022. Het KB bepaalt o.a. dat de btw-verlaging wordt toegepast op de voorschotten vanaf factuurdatum 1 april 2022. De btw-verlaging geldt dus op uw verbruik vanaf 1 maart maar is voor het eerst te merken op de voorschotfactuur van april. De precieze afrekening gebeurt via de (jaar)afrekening. Daarop wordt uw volledige verbruik voor de periode 1 maart tot 1 juli 2022 aan het verlaagde btw-tarief afgerekend. De voorschotbedragen die u al betaalde worden zoals altijd verrekend in de (jaar)afrekening. Op 15 maart verscheen in de pers dat de btw-verlaging wordt verlengd tot eind september, we wachten nog even het formele besluit af. De tijdelijke prijzen met verlaagde btw vindt u op www.ecopower.be/prijsoverzicht.

De ministerraad besliste begin februari ook om een verwarmingspremie van 100 euro te betalen. Hoe dat in zijn werk zal gaan is nog niet helemaal duidelijk. Het is een wetsontwerp dat nog verder uitgewerkt moet worden. Waarschijnlijk zal de premie toegekend worden tussen half april en eind juni 2022 via de elektriciteitsfactuur. Zodra we meer weten, voorzien we verdere communicatie.

Tijdelijke contractstop:
ons pleidooi voor meer burgerenergie

U vernam het wellicht al via onze andere communicatiekanalen en in de media: sinds 11 januari 2022 heeft Ecopower een tijdelijke contractstop voor nieuwe klanten. Alle praktische info leest u op www.ecopower.be/contractstop. In dit artikel leggen we uit wat de oplossing is: meer windturbines voor en door burgers!

De maatregel werd in eerste instantie genomen tot 31 januari om de plotse instroom van meer dan 3000 nieuwe contractaanvragen te verwerken na het faillissement van twee leveranciers. In die periode bestudeerden we ook wat zo’n toename van klanten betekent voor onze werking. Meer bepaald voor het evenwicht tussen productie en verbruik en de financiële gevolgen van een onevenwicht tussen die twee. Om de duurzame groei en de financiële gezondheid van onze burgercoöperatie te bewaken, besloten we om de contractstop voor nieuwe contracten te verlengen tot eind april 2022. We kunnen nu al zeggen dat de contractstop zal verlengd worden.

Duurzame energie tegen een eerlijke prijs

Het bestaat! En Ecopower doet het. Bij heel wat leveranciers zijn de prijsstijgingen ongezien. De prijswijziging bij Ecopower op 1 januari bleef beperkt tot gemiddeld 15%. Dat kan, omdat we onze elektriciteit zelf maken en aan kostprijs verdelen onder de leden die ook klant zijn. Ook de stroom die de leden met zonnepanelen injecteren wordt gedeeld binnen onze energiegemeenschap. Geen winstmaximalisatie, wel een democratisch model voor en door burgers.

Meer klanten? Dan ook meer projecten!

We willen bij Ecopower heel graag zo veel mogelijk huishoudens voorzien van onze lokale groene burgerstroom tegen een eerlijke prijs. Maar dan moeten er ook meer coöperatieve windturbines komen. Als we niet afhankelijk willen zijn van de hoge marktprijzen moeten we resoluut inzetten op eigen productie. Hoe dan? 

nieuwe zonnepaneelinstallatie
Burgemeester Van Elsen en schepen Verbiest bij de nieuwe zonnepaneelinstallatie in Asse
kaart

Door meer en vlottere vergunningen voor windprojecten in burgerhanden. Een bijkomende burgerwindturbine betekent ruimte voor zo’n 2500 huishoudens die kunnen aansluiten bij Ecopower. Met de huidige prijzen betalen ze zo tot € 400 minder.

Ellenlange procedures vertragen energietransitie

De ontwikkeling van windenergie wordt in Vlaanderen sterk belemmerd door de ellenlange en onzekere procedures. Wanneer een vergunning dan eindelijk wordt toegekend, volgen aanslepende beroepsprocedures. Ecopower wacht in tal van winddossiers op een definitieve beslissing, bijvoorbeeld voor Schelle, Ranst en Bilzen-Kieleberg. Ook worden vergunningen voor zeer doordachte windprojecten geweigerd. Dat vechten we aan. Zo lopen er beroepsprocedures voor Mol en Schoten.

Meer burgerenergie is goed voor iedereen

Duurzame lokale stroom, meer energieonafhankelijkheid en controle over de prijs? Het komt allemaal samen in coöperatieve energieprojecten, die ten dienste staan van mens, maatschappij en planeet. We hopen van harte dat ook de politici die ons klimaat- en energiebeleid vormgeven dit inzien en snel werk maken van verplicht lokaal burgereigendom in alle on- en offshore windprojecten en in grote zonneprojecten in de openbare ruimte

Update projecten: zonnig nieuws

Bij de zonneprojecten gaat het wel hard vooruit. Ecopower legde nieuwe zonne-installaties op woonzorgcentrum Zonnewende in
Kapellen en op basisschool Sleutelbol in Walfergem (Asse). Over het project in Asse gaven we op 22 maart een infoavond in de school om ouders, leerkrachten en omwonenden te informeren en te betrekken. Ook hebben we ingediend op aanbestedingen voor enkele écht grote zonneprojecten. Hopelijk binnenkort nog meer stralend projectnieuws!

Expeditie Natuurpunt: steun de Ecopower-teams

Drie teams van telkens vier medewerkers en een teamcoach nemen op 25 en 26 juni deel aan Expeditie Natuurpunt. Het tweedaagse avontuur in Limburg houdt een kanotocht van 21 km en een wandeltocht van 40 km in. Ecopower vaart en stapt ten voordele van het kleine maar fijne natuurgebied ‘De Wolvenberg’, vlak naast ons kantoor in Antwerpen-Berchem. Een oase van groen en rust tussen de Singel, de Antwerpse Ring en de vele treinsporen. Dankzij uw gift kan Natuurpunt dit uitzonderlijke stukje natuur zo vlak bij de grootstad onderhouden en beschermen. De Ecopower-teams ‘Wind in de zeilen’, ‘De zonnetjes in huis’ en ‘De waterkrachtpatsers’ kunt u steunen via expeditie.natuurpunt.be (zoek bij de teamnaam op ‘Ecopower’) of door de QR-codes hieronder te scannen. Alvast bedankt!

Steun ‘Wind in de zeilen’ met Camille, Evert, Emmeline en Margot
Steun ‘De zonnetjes in huis’ met Jan, Sara, Frederik en Bram
Steun ‘De waterkrachtpatsers met Hilde, David, Liesbet en Olivier
Herbeleef 30 jaar Ecopower via de website

Naar aanleiding van 30 jaar Ecopower staken we de handen uit de mouwen om onze burgercoöperatie te vieren en verder op de kaart te zetten. We goten onze rijke geschiedenis in een interactieve tijdlijn, creëerden een podcast, lanceerden een 1-minuut-filmpje om uit te leggen hoe Ecopower werkt en maakten voor de afwezigen een hartverwarmend sfeerverslag van onze feestelijke Energiecafés. Het overzicht van en de links naar al dit digitale materiaal vindt u via de webpagina www.ecopower.be/30jaar. Geniet ervan en deel het met vrienden, buren en familie.

Vier nieuwe bestuursleden

Het bestuursorgaan was sinds het begin van het mandaat in 2017 sterk afgeslankt: van negen naar vijf leden. Die vijf leden zijn Luc Vermeeren, Tom Willems, Erwin Storms, Kathleen Markey en Dirk Vansintjan. Om de vier leden die stopten te vervangen, werden vier nieuwe mensen gecoöpteerd. Marie Bossyns en Bram Leys als interne bestuursleden, Greet de Gueldre en Gabriëlle van Zoeren als externe. Het bestuur van Ecopower bestaat hiermee uit vier mannen en vier vrouwen. We stellen de nieuwe leden aan u voor in ons blogartikel op www.ecopower.be/bestuur en op de algemene vergadering.

DE POWERPOST: KIES ZELF VOOR DIGITAAL OF PAPIER
De PowerPost is onze officiële coöperantencommunicatie. Iedereen die lid is, krijgt de PowerPost drie keer per jaar in de brievenbus. Of in de mailbox, want er bestaat vanaf nu ook een digitale editie. De keuze voor papier of digitaal kunt u zelf maken in MijnEcopower via www.ecopower.be/mijnecopower. Op die pagina kunt u aanmelden of registreren (als u nog geen MijnEcopower heeft). Na het aanmelden klikt u in het vak ‘Uw contactgegevens’ op ‘communicatievoorkeuren’. Op die pagina kunt u uw voorkeuren voor de PowerPost en voor onze verschillende nieuwsbrieven aanpassen. Leest u graag onderweg op uw tablet of op de computer? Kies dan voor digitaal. Wordt u al overstelpt met digitale nieuwsbrieven en is de PowerPost voor u nachtkastjes-, keukentafel- of wc-lectuur? Kies dan voor een papieren exemplaar. Tip: zowel de digitale als de papieren PowerPost kunt u na het lezen makkelijk delen met vrienden of buren, zodat ook zij mogen kennismaken met #burgerenergie!
OPROEP: KANDIDATEN PROEFPROJECT DYNAMISCHE TARIEVEN
Ecopower start op 1 juli 2022 met een proefproject voor het dynamisch tarief. Dat wordt een tweede prijsformule gebaseerd op een prijs die elk uur anders is. Die prijs houdt rekening met de gepubliceerde day-ahead-prijs – de uurprijs van de dag erop – maar kan ook rekening houden met het evenwicht tussen productie en verbruik in de coöperatie, beoogde flexibiliteit en verwachte effecten van automatische sturing bij de klanten.

We zijn op zoek naar kandidaten die op 1 juli 2022 willen overschakelen naar een dynamische prijs. Wie kan er deelnemen? Klanten met een digitale meter én een sturingssysteem voor hun warmtepomp, batterij en/of laadstation voor hun elektrische auto. Hoe werkt het? De deelnemers krijgen een prijssignaal via een API om automatisch te reageren op de dynamische uurprijzen. Let wel, u schakelt écht over en uw verbruik zal ook werkelijk gefactureerd worden aan de dynamische prijzen. Als u voorgaande uitleg niet snapt, schrijf dan zeker niet in :-).

We zoeken ook naar een referentiegroep van klanten met een digitale meter die hun verbruik niet automatisch sturen. Deze klanten schakelen niet over naar de dynamische prijs en worden gefactureerd volgens de normale vaste prijs. Ze stellen wel hun kwartiergegevens ter beschikking van het proefproject. Alle gegevens van deze klanten worden anoniem verwerkt.

Wie mee wil doen als deelnemer in het dynamische tarief of in de referentiegroep, kan online inschrijven op www.ecopower.be/dynamisch-proefproject.
Prijsstijging houtpellets

De energieprijzen stijgen en dat geldt niet alleen voor gas en elektriciteit. We zijn helaas genoodzaakt om de ook verkoopprijs van de pellets op te trekken, zowel in de webshop als voor de verkoop via ons netwerk van handelaars. De oorzaak ligt in de sterk verhoogde productiekosten. Enerzijds is het lokale resthout schaars en de vraag groot, wat resulteert in fel verhoogde grondstofprijzen voor de pelletfabriek. Ook de elektriciteit en de warmte nodig voor het productieproces zijn een stuk duurder geworden. Ondanks de enorme druk op de prijzen behouden we de coöperantenkorting; wie mee investeert in hernieuwbare alternatieven wordt daar nog steeds voor beloond. Ook blijven we het lokale en duurzame karakter van ons product garanderen, pellets of hout importeren uit verre landen is en blijft een slecht idee. De nieuwe prijzen gelden van 1 tot en met 30 april, daarna evalueren we de situatie opnieuw. Gezien de schaarste en de prijs van de grondstoffen kiezen we ervoor om voorlopig de productielijn van de briketten niet opnieuw op te starten.

Lokale, duurzame, coöperatieve houtpellets bestellen kan op www.ecopower.be/shop.

De handelaars die onze pellets verkopen vindt u op www.ecopower.be/verkooppunten. Informeer even bij de handelaar van uw keuze of er voldoende voorraad beschikbaar is.

PrijzenPellets in zakjes
(€/pallet)
Pellets in bulk
(€/ton bij > 4 ton)

Coöperanten

415

415

Niet-coöperanten

425

425


Prijzen van 1 tot en met 30 april 2022, incl. btw. Voor palletgoed is er geen staffelkorting en wordt transport apart aangerekend. Voor pellets in bulk geldt er een staffelkorting en is het transport inbegrepen.