cornerDubbel

OFFSHORE FOR SURE

Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland combineren hun expertise om vijf veelbelovende energieoplossingen te testen en de toepasbaarheid te vergroten.

Het doel?
De energietransitie op zee versnellen en duurzame blauwe economie aanwakkeren.
cornerDubbel
cornerDubbel
cornerDubbel
cornerDubbel

Energieoplossingen
op zee

De komende jaren krijgt hernieuwbare energie op zee een flinke impuls. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland combineren hun expertise in het project Offshore For Sure om vijf veelbelovende energieoplossingen te testen en de toepasbaarheid in het energiesysteem te vergroten.

De doelstelling van het project is het versnellen van de energietransitie op zee en aanjagen van de duurzame blauwe economie in samenwerking met kennisinstellingen, regionale en maatschappelijke organisaties. Het Interreg Vlaanderen-Nederland programma 2021-2027 ondersteunt deze samenwerking. Gedurende de looptijd van het driejarige project investeren de projectpartners meer dan 10 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Het consortium gelooft dat deze offshore energieoplossingen zullen bijdragen aan een slimmer, groener en socialer Europa. 

Bluespring is de initiatiefnemer achter het projectidee Offshore For Sure en treedt op als projectverantwoordelijke.

cornerDubbel
cornerDubbel

Vijf innovaties
en tien ondersteunende partners

De vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie-ontwikkelaars met een track-record en een duidelijk plan voor uitrol op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag:

  1. Golfenergie van Dutch Wave Power
  2. Getijdenenergie van Water2Energy
  3. Offshore solar van Oceans of Energy
  4. Simulering van Energieopslag van FLASC
  5. Intelligent beheer en voorspellend onderhoud van getijdenturbines van Tocardo

Voor hun ontwikkelingen kunnen de technologie-ontwikkelaars rekenen op de kennis en expertise van partners Bluespring, World Class Maintenance, International Marine & Dredging Consultants, Ecopower, Rijkswaterstaat, Parkwind, Universiteit Gent, HOWEST, Deftiq en de Zeeuwse Milieufederatie.

cornerDubbel
cornerDubbel

Rol van Ecopower

Door deel te nemen in het O4S project zet Ecopower mee in op nieuwe innovatieve hernieuwbare energietoepassingen om het duurzaam energielandschap te versterken.

Ecopower staat mee in voor het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van deze energietoepassingen. Ecopower is werkpakketleider van 'de route naar de markt', waarin de 5 demonstratieprojecten en, in de bredere zin, de uitrol van innovatieve offshore hernieuwbare energie-oplossingen, een plaats krijgen.

Daarbij evalueert Ecopower de condities voor nieuwe business cases met burgerparticipatie, waarbij gewerkt wordt naar de ontwikkeling van en de investering in innovatieve (demonstratie)projecten, tijdens of na O4S.


Samenwerking
op drie domeinen

Activiteiten in het project hebben sterke banden met de regio's waar ze worden uitgevoerd en hebben zowel een lokale als internationale impact. Daarom ontwikkelt het project diverse diensten voor verschillende groepen, om de opgedane ervaring maximaal te benutten en internationaal toe te passen.

1. Beleid en burger

Aangezien een groot deel van de ontwikkelingen zich op zee afspeelt en daarmee buiten het zicht van bewoners en hun leefomgeving valt, richt het project zich erop om mensen te betrekken, kennis uit te wisselen en zo het draagvlak en bewustzijn te vergroten. Dit gebeurt dankzij samenwerking met natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en vergelijkbare projecten.

2. Educatie

Offshore For Sure ontwikkelt leertrajecten - online en hybride - om de kennis opgedaan tijdens de uitvoering van het project dor te geven via studentenuitwisseling en een samenwerking tussen educatieve partners in Vlaanderen en Nederland.

3. Certificering

Offshore For Sure werkt aan certificeringsdiensten voor de testen in laboratoria en op open zee om de efficiëntie en robuustheid van de ontwikkelde systemen te waarborgen.

OFFSHORE FOR SURE ontvangt financiering vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027 programma VI, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer Int6B015. Daarnaast bieden het Ministerie van Economische Zaken in Nederland, de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, en het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en de Provincie Oost-Vlaanderen financiële ondersteuning.

Met financiële steun vanAlle projectpartners
cornerDubbel
cornerDubbel

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van Offshore For Sure

Meer informatie