Op 9 april 2016 hield Ecopower haar algemene vergadering. Ruim 150 aanwezigen bespraken het verslag over 2015 en ook de verwachtingen voor de toekomst.

Elektriciteitsproductie en levering

Met windprojecten in Asse (8,2 MW in 2015), Beersel (4,1 MW in 2016) en Gent (5,28 MW in 2016) heeft Ecopower bijzonder veel geïnvesteerd in bijkomende productiecapaciteit. Ruim 80% van de elektriciteit die geleverd werd in 2015 was van eigen productie.

In 2016 wordt de productie groter dan de afname. De wachtlijst die Ecopower al meer dan 10 jaar heeft, wordt daarmee voorlopig afgeschaft – behalve in het netgebied Gaselwest waar nog een oververtegenwoordiging van klanten is.

Pellets en briketten

Er ging ook veel aandacht naar de houtpelletfabriek. Er worden stappen gezet om de mix van het bronhout aan te passen. Voor briketten kan al het hout van landschapsbeheer komen; voor pellets een deel.

Nieuwe tendensen

Andere belangrijke tendens is het onderzoek naar flexibiliteit op het elektriciteitsnet, waarmee klanten mee kunnen werken om het net te versterken. En een proefproject om structureel investeringen in rationeel energiegebruik waar te maken.

Met de nieuwe website komen er steeds meer mogelijkheden om digitaal te werken, zoals het digitaal invullen van een elektriciteitscontract of van een verhuizing.

Financieel

2015 is afgesloten met een winst van ruim 1,9 miljoen euro. Er is beslist om een dividend van 3% uit te keren. Dat wordt in juni 2016 gestort.

Uitsmijters

Tot slot werd nog ingegaan op het bezwaar dat Ecopower indiende bij de Europese commissie tegen de verlengde opening van de kerncentrales; op het lobbywerk tegen de bijdrage voor energiefonds (de zogenaamde Turteltaks) en de actie die REScoop Vlaanderen plant op 4 juni, voor het claimen van een aandeel burgerparticipatie in de ontwikkeling van windprojecten.


Het jaarverslag kunt u hier downloaden.