Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Vlaamse energietaks omdat de heffing de bevoegdheidverdelende regels schendt. Er bestaat al een federale belasting op het elektriciteitsverbruik en het Vlaamse Gewest mag op dit verbruik geen nieuwe belasting heffen. De Bijdrage Energiefonds (soms ook Turteltaks genoemd) wordt dus afgeschaft vanaf 1 januari 2018, maar niet met terugwerkende kracht. Dit om rechtsonzekerheid en administratieve en juridische moeilijkheden te vermijden.

Er komt allicht een andere, beperkte energieheffing, maar dan per aansluiting in plaats van per verbruiksschijf. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid. Als er meer nieuws is, houden we u op de hoogte via onze website en sociale media.

Lees hieronder het volledige persbericht van het Grondwettelijk hof:

De Grondwet heeft aan de gemeenschappen en de gewesten een eigen fiscale bevoegdheid toegekend. De gemeenschappen en gewesten mogen in beginsel evenwel geen belastingen heffen op materies waarop een federale belasting wordt geheven. Er geldt dus een verbod op een dubbele belasting van éénzelfde belastbare materie. De belastbare materie is het element dat aanleiding geeft tot de belasting.

Toen eind 2014 een Vlaamse heffing op de afnamepunten van elektriciteit werd ingevoerd, bestond er al een federale belasting op het elektriciteitsverbruik door de eindafnemer. Die Vlaamse heffing had evenwel een forfaitair karakter. Elkeen op wiens naam een afnamepunt stond, was die heffing verschuldigd louter wegens het bestaan van dat afnamepunt, ongeacht de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. De belastbare materie van die Vlaamse heffing verschilde dus van die van de federale belasting op het elektriciteitsverbruik.

De Vlaamse decreetgever heeft deze heffing wezenlijk hervormd en verruimd met het decreet van 18 december 2015. Hoewel nog steeds een forfaitair basisbedrag wordt geïnd, wordt het bedrag van de heffing eveneens vastgesteld op basis van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Dit bedrag wordt berekend op basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen. De belastbare materie is op die manier gekoppeld aan de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Volgens het Hof kan de Vlaamse energieheffing om die reden niet worden onderscheiden van de federale belasting op het elektriciteitsverbruik.

Het Hof besluit dan ook dat de Vlaamse energietaks de bevoegdheidverdelende regels schendt, aangezien er sprake is van een dubbele belasting van éénzelfde belastbare materie. Om de rechtsonzekerheid en de administratieve en juridische moeilijkheden te vermijden als gevolg van een vernietiging met terugwerkende kracht, handhaaft het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de heffingsjaren 2016 en 2017.

***** einde persbericht *****

Het arrest 83/2017 is te vinden op de website van het Grondwettelijk Hof: www.grondwettelijk-hof.be.

En rechtstreeks via deze link: http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-083n.pdf.