Medewerkers van Ecopower zitten klaar voor het onthaal en de registratie van onze coöperanten
Medewerkers van Ecopower zitten klaar voor het
onthaal en de registratie van de coöperanten.

Ruim 200 coöperanten woonden de algemene vergadering van Ecopower bij op 14 april 2018 in de Grote Aula van de KU Leuven.

Na aankomst en registratie kregen de aanwezige coöperanten het jaarverslag 2017 met een ruime inleiding over de missie en waarden van Ecopower en de gedetailleerde cijfers en grafieken. Voor deze algemene vergadering werd de publicatie in een fris nieuw jasje gestoken, vormelijk en inhoudelijk. De digitale versie van het jaarverslag is beschikbaar via deze link of via de pagina 'Downloads'.

Na de koffie opende Luc Vermeeren, voorzitter van de raad van bestuur van Ecopower, de algemene vergadering. Bestuurder Relinde Baeten werd aangesteld als gespreksleider. De volledige presentatie van de vergadering vindt u hier.

Jim Williame, coördinator van Ecopower beet de spits af met het verslag van het afgelopen werkingsjaar. Het vermelden waard waren onder meer de personeelsstijging en de bijhorende kantoorvernieuwing én -uitbreiding. Daarna kwamen de hoofdactiviteiten van Ecopower aan bod: de productie en levering van groene stroom.

Elektriciteitsproductie

Jim Williame, coöprdiantor van Ecopower, bijt de spits van de algemene vergadering af met het werkingsverslag 2017
Jim Williame, coördinator van Ecopower, bijt de spits van
de algemene vergadering af met het werkingsverslag 2017

2017 was een jaar zonder grote nieuwe investeringen. Het projectteam focuste in 2017 op de voorbereidingen van nieuwe projecten, wat zal resulteren in nieuwe realisaties in de loop van 2018. Ondanks een matige hoeveelheid wind in 2017, steeg de eigen productie van groene stroom. De reden? Verschillende windturbines, door Ecopower in gebruik genomen in de loop van 2016, produceerden pas vorig jaar voor het eerst een heel jaar lang. In totaal kwam de Ecopower-productie in 2017 neer op 88,8 miljoen kWh.

Elektriciteitsverbruik

Het verbruik van alle Ecopower-klanten samen bedroeg in 2017 85,7 miljoen kWh. Dat is minder dan het jaar voordien, ondanks de 2000 nieuwe klanten die we mochten verwelkomen in de loop van 2017. Onze klanten springen steeds zuiniger om met energie, ook de mensen zonder eigen zonnecellen.

In 2017 dekte Ecopower voor het eerst het volledige verbruik van alle klanten met de eigen coöperatieve productie.

CO2-besparing

Ook de positieve impact van de activiteiten van Ecopower op de CO2-utistoot kwam aan bod: de hoeveelheid door Ecopower geproduceerde groene energie was in 2017 goed voor een besparing van 48.695 ton CO2.

Pelletfabriek

Voorzitter van de raad van bestuur Luc Vermeeren, ook verantwoordelijke bij Ecopower voor de pelletfabriek, lichtte de cijfers en evoluties toe met betrekking tot de productie en verkoop van groene warmte. Ecopower verkocht 10.000 ton pellets aan particulieren en handelaars in 2017, een sterke stijging. Begin 2018 was de opgebouwde voorraad uitverkocht. De werknemers van de pelletfabriek werken nu in drie shiften. Zo verzekeren we dat alle bestellingen worden uitgevoerd en dat we voldoende stock opbouwen voor het volgende stookseizoen.

In de volledige energietransitie hebben houtpellets een volwaardige plek voor Ecopower als bron van groene warmte. Dit wel onder strikte voorwaarden, zowel met betrekking tot de productie als het gebruik. Ecopower verwerkt via een duurzaam productieproces lokaal hout tot pellets, enkel bestemd voor kleinschalige warmteproductie. Dit staat lijnrecht tegenover het importeren van houtpellets om ze op grote schaal te verbranden voor de productie van elektriciteit; een praktijk waar Ecopower fel tegen gekant is.

De stijgende productie en verkoop van zorgen ervoor dat de pelletfabriek eind volgend jaar operationeel geen verlies meer maakt.

Vooruitblik 2018

Windprojecten

Simulatiebeeld van de nieuwe turbines in Eeklo
Simulatiebeeld van de nieuwe turbines in Eeklo

Projectmedewerker en bestuurder Tom Willems leidde de aanwezige coöperanten door de aankomende projecten die in 2018 vorm zullen krijgen. Zo zijn er realisaties op til in Ranst op de site van WaterLink; drie windturbines van elk 3,4 MW, met gedeeltelijk lokaal verbruik en een deel injectie op het net. Ook plaatsen we een bijkomende Ecopower-turbine in Eeklo en zitten er ontwikkelingen in de pijplijn in Alken, Schoten, St-Truiden en Rumst-Duffel.


Warmtenet

Jan De Pauw, projectmedewerker van Ecopower die nauw samenwerkt met de stad Eeklo, lichtte de plannen voor het warmtenet toe. Na de bouw van de allereerste Ecopower-windturbine op het grondgebied van Eeklo in 2001, nam de stad ook het initiatief om de verwarming in de stad te verduurzamen. Het project, toegewezen aan het speciaal gevormde consortium Veolia-Ecopower, zit momenteel in een onderzoeksfase. Meer info op de net gelanceerde website www.warmteneteeklo.be.

Andere projecten

Klimaatscholen2050 mikt op een slimme combinatie van energiebesparing en lokale productie.
Klimaatscholen2050 mikt op een slimme combinatie
van energiebesparing en lokale productie.

Vervolgens kregen de aanwezige coöperanten een woordje uitleg bij de Europese projecten waar Ecopower momenteel deel van uitmaakt. De focus van het MECISE-project, waaronder ook ons Ecotraject past, ligt op energiebesparing en energierenovatie. Projectmedewerker van Ecopower en bestuurslid van REScoop.eu Fiene Biesbrouck lichtte ook een tip van de sluier op over de plannen om op Europees niveau een coöperatief investeringsfonds op te richten. Tot slot stelde ze Klimaatscholen2050 voor, een initiatief om schoolgebouwen energiezuinig te maken en van coöperatieve zonnepanelen te voorzien.

Financiën

Hilde Smets, financieel verantwoordelijke bij Ecopower, lichtte de cijfers van het afgelopen boekjaar toe. De omzet steeg naar 38 miljoen euro. De stijging is voornamelijk afkomstig van de pelletfabriek. Het resultaat wordt negatief beïnvloed met 700.000 euro door een correctie van de facturatie voor de productie-installaties van vorig boekjaar. Achteraf gezien is het geboekte resultaat van 2016 dus iets te hoog, dat van 2017 wordt bijgevolg evenveel lager. De prognose voor 2018 is een stuk gunstiger, al blijft het onmogelijk om de wind nauwkeurig te voorspellen.

Na de bespreking van de cijfers kwamen de revisor en de controlerende vennoten kort aan het woord met een blik van buitenaf op de werking en de cijfers.

Stemming dividend

De raad van bestuur stelde voor om 2% dividend uit te keren en de rest in reserve te nemen. De algemene vergadering keurde de jaarrekening en de voorgestelde resultaatverwerking goed en gaf bij stemming ook kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris.

Input vanuit de algemene vergadering

Er was heel wat kritische en constructieve inbreng vanuit de vergadering. Zo ging er onder andere aandacht naar energiearmoede; verschillende mensen stelden de vraag of Ecopower een grotere sociale impact kan hebben en actiever energie-armoede kan bestrijden. Hilde Smets speelde in op deze vraag door kort toe te lichten dat Ecopower sinds kort samenwerkt met MyTrustO, een platform voor ethische schuldvordering dat mensen met schulden een nieuw toekomstperspectief biedt.

Verder rees de vraag naar systemen om flexibeler gebruik te kunnen maken van kapitaalinbreng door de coöperanten, waarbij niet al het geld voor 6 jaar vast staat. Op de vraag of het een goede transitiepiste is voor Ecopower om lokale energiegroepen verder uit te werken, werd positief gereageerd. Er was ook ruime steun om de elektriciteitsbalans van Ecopower verder te verfijnen door de analyse van onze groenestroomlevering niet te beperken tot de wettelijke, maandelijkse rapportering. Door de balans ook per kwartier uit te werken leren we veel bij in ons streven naar een reëel evenwicht tussen productie en levering.

De 'coopbalance' illustreert de totale Ecopower-prodcutie vs het verbruik van alle coöperanten op kwartierbasis
Deze 'coopbalance' illustreert de totale Ecopower-productie vs het verbruik van alle coöperanten op kwartierbasis


In een reeks snelle peilstemmingen merkten we op dat de tussentijdse resultaten van de REScoopPlus-enquête nauw aansluiten bij het gevoel dat leeft in de algemene vergadering. Er werd onder meer gepeild naar de thema’s waarop Ecopower als energiecoöperatie de focus moet leggen in de komende jaren. Deze inhoudelijke overeenstemming versterkt de mening van de algemene vergadering én de resultaten van de enquête, die overigens al door meer dan 3000 respondenten werd ingevuld.

Na afloop van de algemene vergadering was er tijd voor informele uitwisseling en een goed gesprek met de aanwezige coöperanten en personeels- en bestuursleden van Ecopower. Dankzij het mooie weer in Leuven op zaterdag 14 april sloten we de algemene vergadering buiten af met een welverdiend glas en een vegetarisch en verrassend broodjesassortiment.