Algemene voorwaarden 
voor levering van pellets & briketten

Op deze pagina leest u in detail de voorwaarden waaraan Ecopower cv
houtpellets en houtbriketten verkoopt via de webshop.
cornerDubbel

Algemene voorwaarden voor de verkoop van Ecopower houtpellets en houtbriketten

versie 21 november 2021 (download pdf)

Onderaan deze pagina kunt u de vorige versies en het modelformulier voor herroeping downloaden.

ARTIKEL 1 - DE OVEREENKOMST

1.1 De rechtsverhouding tussen Ecopower, (hierna ‘Ecopower’ genoemd), erkende coöperatieve vennootschap met maatschappelijke zetel Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.389.356 en de Klant wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst”).

  De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.

  De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

  Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ecopower.

  1.2 Deze algemene voorwaarden worden aanvaard bij het plaatsen of bevestigen van een bestelling voor ECOPOWER HOUTPELLETS of HOUTBRIKETTEN.

   Bij een online bestelling moet de Klant aanvinken dat die uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat die deze integraal en zonder voorbehoud aanvaardt. De toepasselijke voorwaarden zijn daartoe steeds raadpleegbaar via de online bestelmodule.

   Bij een bestelling op papier wordt op de voorzijde van het bestelformulier steeds verwezen naar de bijgevoegde algemene voorwaarden. Op het bestelformulier zelf kruist de Klant aan dat die expliciet erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat die deze integraal en zonder voorbehoud aanvaardt.

   1.3 De Overeenkomst wordt definitief gesloten op de dag dat Ecopower een bevestiging van de bestelling verstuurt aan de Klant.

   1.4 De rechtsverhouding tussen Ecopower en de Klant eindigt van rechtswege nadat beide partijen hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst hebben voldaan.

     1.5 Herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand

     De Belgische wet (artikel VI.45 Wetboek van Economisch Recht) biedt de consument de mogelijkheid om binnen 14 kalenderdagen na levering van het product af te zien van de aankoop.

      De Klant die wenst te herroepen wordt geen verantwoording gevraagd. Als de Klant gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dient die dit schriftelijk en binnen 14 kalenderdagen na levering van het product kenbaar te maken. De Klant maakt hiervoor gebruik van het onderaan bijgevoegde herroepingsformulier en stuurt het volledig ingevuld terug per e-mail naar info@ecopower.be of per post naar Ecopower erkende cv, Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem.

      De (transport)kosten voor de terugname door Ecopower van de artikelen zijn ten laste van de Klant. Zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen na het meedelen van het herroepingsrecht, maakt de Klant de goederen beschikbaar voor afhaling door Ecopower. Ten minste 3 dagen voor de afhaling zal Ecopower de Klant informeren over de afhalingsdatum en waar mogelijk een indicatie geven van het moment in de dag van afhaling. De Klant kan de goederen ook binnen de 14 dagen na herroeping op eigen kosten terugzenden naar de pelletfabriek in Ham op het adres De Snep 3322, 3945 Ham (BE) tijdens de openingsuren, na Ecopower hiervan 2 werkdagen op voorhand te hebben verwittigd.

      Voor ieder product dat open, ontzegeld, beschadigd, incompleet, vuil of niet conform het origineel is, wordt geen enkel herroepingsrecht toegekend.

      De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

      Voor producten die worden geproduceerd of aangepast op verzoek van de Klant is het herroepingsrecht niet van toepassing.

      In geval van een geldige herroeping wordt de overeenkomst ontbonden en verplicht Ecopower zich tot de terugbetaling aan de Klant van alle ontvangen betalingen, inclusief de standaardleveringskosten, per bankoverschrijving en binnen 14 dagen na de dag waarop Ecopower door de Klant werd geïnformeerd van diens beslissing tot herroeping. Ecopower kan evenwel wachten met de terugbetaling totdat die alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat die de goederen heeft teruggezonden.

      ARTIKEL 2 - DEFINITIES

      Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

      • De ‘Klant’ is de natuurlijke persoon die met Ecopower een overeenkomst sluit tot aankoop van houtpellets of briketten, waarbij de Klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek van Economisch Recht;
      • Het product: de koopwaar (houtpellets of briketten) die het voorwerp van de Overeenkomst vormt zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en op de website van Ecopower (www.ecopower.be).

      ARTIKEL 3 – HOUTPELLETS EN HOUTBRIKETTEN

      3.1 Ecopower-houtpellets zijn een hernieuwbare, vaste, gecompacteerde brandstof op basis van hout, met of zonder organisch bindmiddel, meestal cilindervormig met een willekeurige lengte van 3.15 à 45 mm, en met gebroken uiteinden voor gebruik in een aangepast verwarmingstoestel (pelletkachel of pelletketel).

      3.2 Ecopower-houtbriketten zijn een hernieuwbare, vaste, gecompacteerde brandstof op basis van hout, met of zonder organisch bindmiddel, meestal cilindervormig en kunnen worden gebruikt ter vervanging van brandhout.

      Meer informatie over Ecopower-houtpellets (in zakjes of in bulk) via www.ecopower.be/houtpellets en houtbriketten via www.ecopower.be/briketten.

       Producten worden enkel aangeboden zolang de voorraad strekt.

       3.3 Kwaliteitsgarantie

       3.3.1 Ecopower zorgt ervoor dat de goederen die de Klant bestelt, geproduceerd en geleverd worden in lijn met de eisen van goed vakmanschap. De goederen beantwoorden aan de door de wetgever opgestelde normen.

       3.3.2 Ecopower garandeert meer specifiek voor de houtpellets dat deze in overeenstemming zijn met de duurzaamheids- en technische normen die zijn vastgelegd in het “KB van 5 april 2011 tot bepaling van de eisen waaraan houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen”.

       3.3.3 Ecopower garandeert dat de geleverde goederen gemaakt zijn met hoogwaardig materiaal afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

         3.3.4 Eventuele aantasting van de kwaliteit van de goederen door onoordeelkundige opslag na de levering is ten laste van de Klant.

         ARTIKEL 4 – DE BESTELPROCEDURE

         4.1 De Klant kan een bestelling voor houtpellets/houtbriketten plaatsen ofwel via een papieren bestelformulier ofwel online via de webwinkel van Ecopower.

         Gebeurt de bestelling op papier, dan vult de Klant het bestelformulier in, ondertekent die dit en bezorgt die het origineel per post of een (ingescande) kopie in Pdf-formaat per e-mail aan Ecopower. Op het formulier vult de Klant diens persoonlijke gegevens in (voornaam, naam, e-mail, …), het facturatie- en leveringsadres, Klantnummer (als bestaande Klant), btw-nummer en of de Klant coöperant is van Ecopower (naam aandeelhouder).

         Gebeurt de bestelling online, dan maakt de Klant eerst een online profiel aan in de webwinkel en geeft die hier de gevraagde persoonlijke gegevens in (voornaam, naam, e-mail, …), het facturatie- en leveringsadres, wachtwoord, Klantnummer (als bestaande Klant), btw-nummer, of de Klant coöperant is van Ecopower (naam aandeelhouder). Vervolgens plaatst de Klant de bestelling in de webshop.

         In beide gevallen geldt dat indien de Klant aanspraak wil maken op een partnerkorting en/of een promotiecode, die op het bestelformulier de relevante gegevens invult op basis waarvan de toepasselijke korting wordt bepaald.

         4.2 De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van diens bestelling met daarin het overzicht van de bestelde goederen, het bestelnummer en de datum van bestelling alsook de betalingsmodaliteiten en de toepasselijke algemene voorwaarden.

         Zodra de bestelling betaald is, ofwel meteen online bij het bestellen ofwel per overschrijving, wordt die als definitief beschouwd en doorgegeven aan de transportfirma voor levering.

         De Klant ontvangt een bericht met de leveringsdatum. Elke levering wordt minimum drie dagen vooraf aangekondigd. Hiervan kan afgeweken worden mits akkoord van de Klant.

         4.3 Kortingen/Promoties

         Tenzij anders bepaald, zijn eventuele kortingen die worden toegekend niet cumuleerbaar.

         De verschillende types partnerkortingen zijn onderling nooit cumuleerbaar. In het voorkomende geval dat een Klant lid is van meerdere organisaties die elk afzonderlijk wegens het bestaan van een overeenkomst met Ecopower, recht zouden geven op een partnerkorting bij het bestellen van Ecopower houtpellets of briketten, wordt enkel en alleen de hoogst mogelijke korting toegekend.

         Partnerkortingen worden enkel en alleen toegekend voor zover en tot zolang hierover een akkoord is tussen Ecopower en de desbetreffende organisaties. De modaliteiten van het toekennen van deze korting worden bepaald door de afspraken die Ecopower hierover maakt met de betrokken organisatie.

         Promoties die via een bon en bijhorende code recht geven op een korting, zijn – tenzij anders werd bepaald – wel cumuleerbaar met de partnerkortingen.

         4.4 Minimale afname

         Voor elke bestelling van pellets in bulk geldt een minimale afname hoeveelheid van 1 ton pellets.

         ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

         5.1 De Klant verbindt zich tot het betalen van de totale prijs van diens bestelling en zoals herhaald in de bevestigings-e-mail die de Klant van Ecopower ontvangt.

         De totale prijs voor goederen die op een pallet geleverd worden omvat:

         • De prijs voor het gekochte product op zich (de houtpellets in zakjes van 15 kg en/of de houtbriketten in pakken van 10 kg) zoals geafficheerd in de webwinkel van Ecopower of op het papieren bestelformulier;
         • De leveringskost die afhankelijk is van de regio waar de gekochte goederen geleverd moeten worden en die apart wordt geafficheerd in de webwinkel van Ecopower of op het papieren bestelformulier;
         • De toepasselijke btw (6%).

          De Klant betaalt voor goederen die op een pallet geleverd worden, eveneens een consignatie per pallet. Deze wordt afzonderlijk vermeld op de factuur en wordt terugbetaald aan de Klant indien deze palet(ten) terug bezorgt aan Ecopower (zie artikel 6.2).

          De totale prijs voor pellets in bulk omvat:

          • De prijs voor het gekochte product op zich (zijnde de houtpellets in bulk) zoals geafficheerd in de webwinkel van Ecopower of op het papieren bestelformulier;
          • De leveringskost;
          • De toepasselijke btw (6%).

          5.2 De totale prijs van de bestelling wordt ofwel in de webshop direct bij de bestelling betaald, ofwel per overschrijving binnen een termijn van twee weken. Bestellingen die niet betaald worden binnen deze termijn worden geannuleerd en worden niet verwerkt.

          De Klant ontvangt de factuur uiterlijk bij de bevestiging van de levering.

          Bij bulkleveringen wordt na de levering een correctiefactuur of creditnota gestuurd indien de reëel geleverde hoeveelheid afwijkt van de bestelde hoeveelheid.

          5.3 Alle facturen die niet voorafgaandelijk moesten worden betaald, bijvoorbeeld de correctiefacturen voor bulklevering, moeten ten laatste binnen de 25 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden.

          Na deze periode van 25 dagen – rekening houdend met een week banktransfertijd – stuurt Ecopower een aanmaning. De factuur wordt dan verhoogd met 5 euro administratiekosten. Dit bedrag kan opgetrokken worden op basis van de index van de consumptiegoederen. Als dan nog niet betaald wordt binnen de 15 dagen, wordt een tweede aanmaning gestuurd. De factuur wordt dan opnieuw met 5 euro verhoogd.

          Bij niet-betaling na de tweede aanmaning kan Ecopower de vordering overmaken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau. De Klant is vanaf dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet en te rekenen vanaf de vervaldag van elke factuur tot de datum van volledige betaling. Ook wordt de vordering verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 30 euro.

          Het aandeel (en/of het dividend) dat de Klant heeft in Ecopower kan ingehouden worden tot maximaal het nog aan Ecopower verschuldigde bedrag voor de levering van de producten. Dit stelt de Klant niet vrij van mogelijke gerechtelijke vervolging.

          5.4 Annulering

          De Klant kan zonder kosten diens bestelling annuleren zolang de betaling niet gebeurd is.

          ARTIKEL 6 – LEVERINGSVOORWAARDEN / EIGENDOMSOVERDRACHT / CONSIGNATIE

          6.1 Leveringstermijn

          Ecopower levert de gekochte producten binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de betaling door de Klant, tenzij een andere termijn met de Klant werd overeengekomen.

          Ten minste drie dagen voor de levering zal Ecopower de Klant informeren over de leveringsdatum en waar mogelijk een indicatie geven van het moment in de dag (bijvoorbeeld voor- of namiddag).

          De levering gebeurt standaard op een werkdag tussen 8 en 17 uur.

          Als de leveringstermijn niet nageleefd wordt door Ecopower, en dit niet te wijten is aan het doen of laten van de Klant, kan de Klant Ecopower hiervoor in gebreke stellen. Hierop zal Ecopower contact opnemen met de Klant om een passende nieuwe leveringsdatum af te spreken. Ecopower kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade ingevolge een laattijdige levering.

          6.2 Consignatie

          De producten die geleverd worden op een pallet zijn vergezeld van een consignatie (van toepassing op de herbruikbare Europallet 1,2 m x 0,8 m), die afzonderlijk wordt vermeld op de factuur. De palletten die in consignatie worden gegeven, worden kosteloos teruggenomen bij de volgende levering indien ze nog in goede staat zijn op dat moment. Het is de chauffeur van de transportfirma die de staat van de pallet(ten) beoordeelt.

          Bij terugname van een of meerdere palletten, wordt de corresponderende consignatiesom aan de Klant teruggestort.

          6.3 Plaats van de levering

          Levering gebeurt enkel in België en in Nederland, tenzij met expliciet akkoord van Ecopower toch een levering daarbuiten wordt aanvaard. De transportfirma levert de bestelling op het leveringsadres opgegeven door de Klant bij de bestelling.

          Levering van pellets in bulk gebeurt enkel in Vlaanderen.

          6.4 Bijzondere vereisten voor de leveringen op pallet (pellets in zak of briketten)

          De levering gebeurt op het voetpad of op een direct bereikbare plaats met verharde ondergrond, die zonder hindernissen bereikbaar is met een transpallet en maximaal 10 meter van de vrachtwagen verwijderd is.

          De chauffeur wordt niet verondersteld de goederen af te stapelen of binnen in gebouwen te plaatsen.

          6.5 Bijzondere vereisten voor de levering van pellets in bulk

          De levering van pellets in bulk gebeurt vanop de openbare weg, waarbij installatie zich bevindt op een afstand die niet groter is dan 20 meter van de openbare weg.

          Als de afstand tussen de installatie en de openbare weg groter is dan 20 meter, kan de vrachtwagen zich op het terrein van de Klant begeven voor de levering als de Klant garandeert dat het terrein voldoende draagkracht heeft voor een vrachtwagen van 25 ton. Ecopower is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein die hierbij zou optreden.

          Als de Klant de draagkracht van het terrein niet kan garanderen en de installatie bevindt zich op maximaal 40 meter van de openbare weg, dan zal de levering van de openbare weg gebeuren. Hierbij is de Klant er zich van bewust dat er kwaliteitsverlies van de pellets kan optreden.

          Bij de levering zal de chauffeur de installatie inspecteren om na te gaan of het inblazen op een veilige en kwaliteitsvolle manier kan gebeuren, onder meer met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en de staat van de installatie. Indien die oordeelt dat dit niet mogelijk is, zal de chauffeur de Klant diens bemerkingen overmaken en kan die beslissen de levering uit te stellen, dit op risico van de Klant.

          Ecopower behoudt zich het recht voor om de levering van pellets in bulk te annuleren op risico van de Klant als het inblazen niet op een veilige en kwaliteitsvolle manier kan gebeuren, onder meer met inachtneming van de bovenstaande bepalingen van dit artikel.

          De richtlijnen die Ecopower hierbij aanhoudt zijn conform de ENplus®-opslagrichtlijnen voor pellets in bulk.

          6.6 Afwezigheid van de Klant / problemen bij de levering

          Bij afwezigheid van de Klant op de aangekondigde leveringsdatum kan de chauffeur van de transportfirma beslissen om de goederen aan de voordeur te leveren op risico van de Klant. Indien die oordeelt dat de levering niet kan doorgaan, zal deze op een later tijdstip opnieuw aangeboden worden. De bijkomende kosten hieraan verbonden (50 euro inclusief btw) zijn steeds voor rekening van de Klant.

          Als de goederen door toedoen van de Klant, zelfs als die aanwezig is, toch niet op de afgesproken dag op het leveringsadres kunnen worden geleverd, wordt een nieuwe afspraak voor levering gemaakt. Een kost van 50 euro (inclusief btw) wordt aangerekend voor dit extra transport.

          Als de levering niet kan plaatsvinden zoals afgesproken door problemen die niet aan de Klant te wijten zijn, zullen Ecopower en de Klant een nieuwe afspraak voor levering inplannen. De Klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen van Ecopower. Ecopower zal hiervoor geen extra kosten aanrekenen aan de Klant.

          ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

          De verkochte producten blijven eigendom van Ecopower tot de volledige prijs van het product door de Klant werd betaald. Ondanks deze clausule van eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s van verlies of beschadiging van de geleverde goederen over op de Klant op het moment van de levering op het door de Klant opgegeven leveringsadres.

          ARTIKEL 8 – WAARBORGEN

          Ecopower biedt aan de Klant 24 maanden garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn begint op de datum van levering.

          Deze garantie omvat het recht op vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de Klant. Als zou blijken dat de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Ecopower of ernstige overlast zou berokkenen aan de Klant, dan verbindt Ecopower zich ertoe om, op vraag van de Klant, een passende prijsvermindering toe te staan of, naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de Klant.

          Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden na de dag van het vaststellen van het gebrek, anders vervalt het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

          Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek volgt uit een verkeerd gebruik of externe oorzaken.

          Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend): in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief of abnormaal gebruik of slechte stockage; in geval van schade door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

          ARTIKEL 9 - KLACHTENPROCEDURE

          9.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de levering, volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij Ecopower via e-mail of telefoon. Bij gebreke hieraan wordt de levering als geaccepteerd beschouwd en zal de Klant geen enkele klacht over de levering of de zichtbare gebreken aan het product aan Ecopower kunnen richten.

          9.2 Bij Ecopower ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ecopower binnen de termijn van 30 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

          ARTIKEL 10 – ONTBINDING

          10.1 Tenzij in geval van overmacht, behoudt Ecopower zich het recht voor om in geval van niet-nakoming van de Overeenkomst door de Klant en na die Klant uitdrukkelijk in gebreke te hebben gesteld, de Overeenkomst te ontbinden.

          10.2 De Klant heeft ten aanzien van Ecopower hetzelfde recht.

          ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID VAN ECOPOWER

          11.1 Ecopower kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de Klant bewijst dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, ingeval van opzet of indien Ecopower een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van deze Overeenkomst vormt.

          11.2 De aansprakelijkheid van Ecopower is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte en/of gevolgschade.

          11.3 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen wordt in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Ecopower voor de verkoop heeft ontvangen.

          11.4 Ecopower is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant verstrekte informatie.

          11.5 Ecopower kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt door het gebruik van het verkochte product, ongeacht of die schade werd berokkend aan de Klant, aan diens producten of aan derden, zelfs binnen de waarborgperiode.

          11.6 Ecopower is wel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product conform de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

          11.7 Overmacht: elk geval van overmacht stelt Ecopower van rechtswege vrij van om het even welke verbintenis in het kader van deze Overeenkomst en dit zonder aanspraak op schadevergoeding.

          Worden in elk geval als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, werkstakingen, lock-outs, enz.

          Ecopower houdt zich het recht voor de overeengekomen levertijd te verlengen met een periode die gelijk is aan duur van de overmacht.

          11.8 De Klant vrijwaart Ecopower voor eventuele aanspraken van derden, als deze bij de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die toerekenbaar is aan de Klant zelf.

          ARTIKEL 12 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

          Ecopower verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten en hun personeelsleden in het kader van zijn diensten, Klantenbeheer, boekhouding en marketingactiviteiten (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang).

          Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De Klant heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die die bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) na te leven ten aanzien van de personen van wie die persoonsgegevens overmaakt. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid consulteren op de website of contact opnemen via info@ecopower.be.

          ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM

          Alle elementen op de site van Ecopower zijn diens exclusieve intellectuele eigendom. Het is niet toegelaten elementen van de site te reproduceren, te verspreiden of te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in het document juridische bepalingen over het websitegebruik.

          ARTIKEL 14 – ALGEMENE BEPALINGEN

          14.1 Ecopower mag de Overeenkomst(en) overdragen aan een derde als Ecopower er voor zorgt dat de Klant daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zal Ecopower de Klant hierover inlichten.

          14.2 Ongeldigheid of onwettigheid van een van de in de Overeenkomst voorziene clausules brengt geenszins de ongeldigheid van de andere clausules met zich mee. Als een van de artikelen van deze Overeenkomst ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

          14.3 Als Ecopower niet aandringt op de naleving van één of meerdere bepalingen van dit contract, betekent dit niet dat Ecopower verzaakt aan dit recht of een beperking van dit recht aanvaardt.

          14.4 De contractuele relaties tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.

          14.5 In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij de wetgever op dwingende wijze anders voorschrijft.

          DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN - huidige en vorige versies

          Huidige versie: 20211120_AlgemeneVoorwaarden_Ecopower_PelletsBriketten

          Vorige versies:

          20200626_AlgemeneVoorwaarden_Ecopower_PelletsBriketten

          Algemene voorwaarden (v 2016.A).pdf

          Algemene voorwaarden Pellets en Brikettenv20160928_EP.pdf

          Algemene voorwaarden Pellets en Brikettenv20160930_EP.pdf

          Algemene voorwaarden Pellets en Brikettenv20161004_def_EP.pdf

          Algemene voorwaarden Pellets en Brikettenv20161028_def_EP

          Algemene voorwaarden Pellets en Briketten_v20170323_def_EP.pdf

          AlgemeneVoorwaarden_PelletsenBriketten_v20170606_def_EP.pdf

          AlgemeneVoorwaarden_PelletsenBriketten_v20171208_def_EP.pdf

          20180525_Algemene voorwaarden pellets en briketten

          20180903_AlgemeneVoorwaarden_Ecopower_PelletsBriketten

          Download het modelformulier voor herroeping:

          Modelformulier voor herroeping