Wedstrijdreglement


Wedstrijdreglement Ecopower cvba – Koop pellets of briketten en win je aankoop terug

1. Algemeen

Dit reglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd ‘Koop Ecopower pellets of briketten en win je aankoop terug’, georganiseerd door Ecopower cvba. Ecopower cvba is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel en kantoor in 2600 Berchem (België), Posthoflei 3 bus 3, ingeschreven de Kruispuntbank van Ondernemingen met btw-nummer BE 0445.389.356.

De wedstrijd loopt van 3 oktober 2016 tot en met 31 december 2016.

Er is elke week een winnaar via de Ecopower webshop en een winnaar via een van de deelnemende handelaars.

De winnaars krijgen het volledige bedrag van hun aankoop terugbetaald. Deelnemers kunnen aanduiden op het wedstrijdformulier dat ze hun winstkans aan een goed doel schenken in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. In dat geval geeft Ecopower het volledige aankoopbedrag van de winnaar aan De Warmste Week.

2. Voorwaarden deelname

Iedereen die via de Ecopower webshop www.ecopower.be/webshop of via een van de deelnemende handelaars pellets in bulk, pellets in zakjes of briketten van Ecopower koopt mag deelnemen aan de wedstrijd. De wedstrijd loopt van 3 oktober 2016 tot en met 31 december 2016.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement en elke beslissing die Ecopower cvba in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en volledig te aanvaarden. Het kan geraadpleegd en gedownload worden via www.ecopower.be/wedstrijd/reglement en is verkrijgbaar bij alle deelnemende handelaars.

Ecopower cvba behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die valsspelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. 

Het aantal deelnemers is onbeperkt.

3. Deelname bij een aankoop in de Ecopower webshop

3.1 Hoe deelnemen?

Elke klant van de Ecopower webshop kan bij een online aankoop van briketten of pellets kiezen om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelnemer moet zijn persoonlijke gegevens invullen, vervolgens een vraag beantwoorden (In welke gemeente staat de pellets- en brikettenfabriek van Ecopower) en daarna een schiftingsvraag (Hoeveel bedraagt de gemiddelde temperatuur volgens de metingen van het KMI in Ukkel in de week na uw deelname van zondag middernacht tot en met zondag middernacht?).

De deelnemer moet zich akkoord verklaren met het wedstrijdreglement.

Deelname is enkel geldig na het afronden van de online bestelling en het uitvoeren van de betaling. Uitzondering hierop vormen Ecopower coöperanten. Zij mogen hun bestelling betalen na levering, hun deelname aan de wedstrijd is dan ook geldig zonder dat aan de betalingsvoorwaarde werd voldaan.

3.2 De Warmste Week

De deelnemer kan de optie aanvinken ‘Ik neem deel aan de wedstrijd en als ik win schenkt Ecopower het volledige bedrag van mijn pellet- of brikettenaankoop in het kader van de Warmste Week aan wijkcentrum De Kring in Eeklo dat zich inzet om ook de meest kwetsbaren een warme winter te geven’.

Als een deelnemer deze optie kiest en als winnaar uit de bus komt, wordt het bedrag van zijn of haar aankoop in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel geschonken aan wijkcentrum De Kring in Eeklo.

3.3. De winnaar

Elke week is er een winnaar die pellets of briketten aankocht via de online Ecopower webshop en aan de deelnamevoorwaarden voldoet. Een week loopt telkens van maandag tot en met zondag. Winnaar is de persoon die koos voor deelname, een correct antwoord op de vraag gaf en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde.

Als geen enkele deelnemer een juist antwoord gaf op de wedstrijdvraag, dan is er in die week geen winnaar.

Als meerdere deelnemers met een juist antwoord op de vraag ook de schiftingsvraag juist beantwoorden of even dicht benaderen moeten alle ex-aequo’s dezelfde schiftingsvraag opnieuw beantwoorden voor een week later.

3.4. Bekendmaking winnaar en privacy

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail of telefoon. Ecopower behoudt zich het recht voor om de naam en woonplaats van de winnaar ook bekend te maken op de Ecopower website, op de Facebookpagina van Ecopower cvba en op de Facebookpagina van de Ecopower pelletsfabriek.

Winnaars worden uiterlijk acht weken na deelname op de hoogte gebracht.

3.5. De prijs

De winnaar krijgt het volledige bedrag van zijn of haar aankoop terugbetaald op het rekeningnummer waarvan de betaling van de bestelling werd uitgevoerd. Het gaat om het totale aankoopbedrag inclusief btw en leveringskosten. Indien de winnaar een coöperant is die zijn of haar bestelling nog niet betaald heeft, moet hij of zij de aankoop niet betalen. De prijs van deze wedstrijd niet overdraagbaar en persoonlijk. De prijs kan enkel toegekend worden aan de winnaar. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Deelnemers die niet tot de winnaars behoren worden niet op de hoogte gebracht.

4. Deelname bij een aankoop bij via een handelaar van Ecopower briketten en/of Ecopower pellets

4.1. Hoe deelnemen?

Elke klant die bij een van de deelnemende handelaars Ecopower houtpellets of houtbriketten koopt webshop kan kiezen om deel te nemen aan de wedstrijd via het papieren wedstrijdformulier. De deelnemer moet zijn persoonlijke gegevens invullen, vervolgens een vraag beantwoorden (In welke gemeente staat de pellets- en brikettenfabriek van Ecopower) en daarna een schiftingsvraag (Hoeveel bedraagt de gemiddelde temperatuur volgens de metingen van het KMI in Ukkel in de week na uw deelname van zondag middernacht tot en met zondag middernacht?).

De deelnemer moet zich akkoord verklaren met het wedstrijdreglement. De deelnemer verbindt zich ertoe zijn of haar aankoopbewijs gedurende een maand bij te houden.

Deelnameformulieren zijn enkel geldig indien de handelaar op de achterkant zijn naam en het aankoopbedrag heeft ingevuld en een stempel aangebracht. Indien de handelaar niet over een stempel beschikt mag een handtekening als alternatief.

Deelname is enkel geldig na het afronden en betalen van de aankoop.

4.2. De Warmste Week

De deelnemer kan de optie aanvinken ‘Als ik win mag Ecopower mijn aankoopbedrag schenken aan een goed doel tijdens De Warmste Week van Studio Brussel.’

Als een deelnemer deze optie kiest en als winnaar uit de bus komt, wordt het bedrag van zijn of haar aankoop in het kader van de Warmste Week geschonken aan wijkcentrum De Kring in Eeklo dat zich inzet om ook de meest kwetsbaren een warme winter te geven’.

4.3. De winnaar

Elke week is er een winnaar die pellets of briketten aankocht via een deelnemende handelaar en aan de deelnamevoorwaarden voldoet. Een week loopt telkens van maandag tot en met zondag. Winnaar is de persoon die koos voor deelname, een correct antwoord op de vraag gaf en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde.

Als geen enkele deelnemer een juist antwoord gaf op de wedstrijdvraag, dan is er in die week geen winnaar.

Als meerdere deelnemers met een juist antwoord op de vraag ook de schiftingsvraag juist beantwoorden of even dicht benaderen moeten alle ex-aequo’s dezelfde schiftingsvraag opnieuw beantwoorden voor een week later.

4.4. Bekendmaking winnaar en privacy

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail of telefoon door de handelaar. Ecopower behoudt zich het recht voor om de naam, woonplaats van de winnaar en de plek van de aankoop ook bekend te maken op de Ecopower website, op de Facebookpagina van Ecopower cvba en op de Facebookpagina van de Ecopower pelletsfabriek.

Winnaars worden uiterlijk acht weken na deelname op de hoogte gebracht.

4.5. De prijs

De winnaar krijgt het volledige bedrag van zijn of haar aankoop terugbetaald op het rekeningnummer waarvan de betaling van de bestelling werd uitgevoerd. Het gaat om het totale aankoopbedrag inclusief btw en leveringskosten. Indien de winnaar een coöperant is die zijn of haar bestelling nog niet betaald heeft, moet hij of zij de aankoop niet betalen. De prijs van deze wedstrijd niet overdraagbaar en persoonlijk. De prijs kan enkel toegekend worden aan de winnaar. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Deelnemers die niet tot de winnaars behoren worden niet op de hoogte gebracht.

4.6. Lijst van deelnemende handelaars

Amerikaanse Stock Paal

Paalsesteenweg 284, 3583 Paal

Attentus

Kapelstraat 19, 2870 Puurs

Ecomat

Kwikaard 108, 2980 St. Antonius Zoersel

Ecomat

Meeënweg 7, Genk Zuid Zone 13, 3600 Genk

Ecotechnieken

Fabrieksstraat 15, 8600 Diksmuide

Eurabo cvba

Beekstraat 32, 9600 Ronse

Eurabo cvba

Wiedauwkaai 87, 9000 Gent

Flidais

Nijverheidsstraat 48, 2570 Duffel

MYJO

Wezelbaan 48, 3290 Schaffen

Nauwelaers

Oelegemsesteenweg 10, 2520 Broechem

5. Privacy

De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat hij/zij Ecopower cvba de toestemming verleent om zijn/haar persoonsgegevens verzameld via de webshop of de handelaar te verwerken in het kader van de wedstrijd. Deze gegevens zullen verwerkt worden door Ecopower cvba overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel verzameld door Ecopower cvba. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij bekendmaking van de winnaar in openbare communicatie worden enkel de naam en de woonplaats van de deelnemer vermeld.

De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van Ecopower cvba.

6. Correspondentie

Met uitzondering van de communicatie vermeld in artikel 3.4 en 4.4 wordt er niet gecommuniceerd over het verloop en de uitslag van de wedstrijd. Ook is het volledige wedstrijdreglement verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop, gericht aan Ecopower cvba, Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem.

7. Aansprakelijkheid

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van Ecopower cvba dit vereisen, behoudt Ecopower cvba zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar worden gemaakt via de website www.ecopower.be. Ecopower cvba kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Ecopower cvba, noch kan Ecopower cvba aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

Ecopower cvba kan evenmin aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd of uit de toekenning of het gebruik van de prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van Ecopower cvba.

8. Wettelijke bepalingen

Het volledige reglement van deze wedstrijd is verkrijgbaar in hardcopy op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop, gericht aan Ecopower cvba, Posthoflei 3, bus 3, 2600 Berchem.

Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen over wedstrijd worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen. Deze beslecht het geschil op soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

Dit reglement werd opgesteld op 29/09/2016.

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be