Veelgestelde vragen
Alle vragen Elektriciteitslevering // Aandelen // Zelf elektriciteit produceren // Pellets & Briketten (groene warmte)

Aandelen

Uw aandeel staat vast in periodes van 6 jaar. Na elke 6 jaar gaat er een nieuwe periode van 6 jaar in. Dat gebeurt automatisch. In de eerste 6 maanden van elk 6e jaar kunt u uw aandeel verkopen. Dat vraagt u schriftelijk: per brief, e-mail of fax. Ecopower neemt het aandeel terug als kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastligt in de statuten: 250 euro. U stapt in aan 250 euro, u stapt uit aan 250 euro. Als u niets doet in de eerste 6 maanden van het 6e jaar, blijft u de volgende periode van 6 jaar aandeelhouder. U kunt op elk moment aangeven dat u wilt uittreden. Wij registreren dat. Zo bent u zeker dat u niet aan een nieuwe periode van 6 jaar begint.

Zo lang u klant wilt blijven, blijft u ook aandeelhouder.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt drie documenten naar Ecopower:

1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

  • als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
  • als Ecopower het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3. Het originele aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur.

Een eventueel dividend krijgt u op het rekeningnummer waarvan u het aandeel aankocht. Als u dat anders wilt, geeft u zelf het juiste rekeningnummer per brief of via e-mail door. Als u het aandeel kocht via een gemeenschappelijke rekening, staat het op twee namen. Dan moeten beide aandeelhouders ondertekenen voor de wijziging.

De statutaire Algemene Vergadering, elk jaar de tweede zaterdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het maximum is 6% omdat Ecopower een erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij mensen het anders aangeven.

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

Het aantal aandelen van Ecopower is beperkt tot 20 per persoon; een totaalbedrag van 5000 euro. Als koppel kunt u dus maximaal 40 aandelen kopen. Let wel: dan gaat het om 20 aandelen op naam van de ene partner en 20 op naam van de andere. Als u de aandelen op twee namen zet, is het aantal beperkt tot 20 voor beide partners samen.

Iedereen kan een aandeel van Ecopower kopen. De inschrijving gebeurt door storting van een bedrag gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 euro op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘aandeel’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer. Als die niet kloppen, of aangevuld moeten worden, dan kan dat in de mededeling worden gezet. Als die niet lang genoeg is, geeft u het door per brief, fax of e-mail, met verwijzing naar de overschrijving. Wij beperken het aandeelhouderschap tot 20 aandelen per persoon.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie op de website en raadpleeg het informatiedocument. Als burgercoöperatie werkt Ecopower transparant en democratisch, we zijn dus steeds bereikbaar voor al uw vragen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de investeringen, de jaarrekeningen, de werking op de website.

Een belegging in aandelen houdt altijd risico's in. Dat geldt ook voor aandelen van Ecopower. Uitgebreide informatie over Ecopower in het algemeen en de risico's in het bijzonder vindt u terug in het informatiedocument.

Dat kan. Graag zelfs, dat vereenvoudigt de administratie voor u en voor Ecopower.

Om een aandeel over te zetten van twee namen op een naam kunt u een standaardformulier aanvragen via de klantendienst.

Ja, u kunt aandelen bijkopen tot een maximum van twintig aandelen per aandeelhouder. Staan uw aandelen op twee namen, dan kunt maximaal twintig aandelen voor beide personen samen kopen.

U stort 250 euro per aandeel op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘bijkomende aandelen + naam’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer.

Als u aandelen koopt voor iemand anders kunt u dit vermelden in de mededeling van de overschrijving. Of u stuurt een e-mail of een brief met alle nodige gegevens en een verwijzing naar de overschrijving.

Ongeveer drie tot vier weken na uw storting sturen we u met de post een papieren aandeelhoudersbewijs. Die tijd hebben we nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Het bewijs is geen waardepapier. Als u het kwijt bent, bent u uw aandeel gelukkig niet echt kwijt.

Uw aandeelhouderschap gaat wel in op de datum dat we uw storting ontvangen. U moet dus niet wachten op het papieren bewijs om bijvoorbeeld klant te worden of pellets of briketten met coöperantenkorting te bestellen.

Hebt u om een bepaalde reden snel bevestiging nodig dat we de storting voor uw aandeel goed ontvangen hebben? Neem dan even telefonisch contact op met de klantendienst.

Het aandeelhoudersbewijs is geen waardepapier. Verlies of diefstal betekenen uiteraard niet dat u uw aandeel kwijt bent. Uw overschrijvingsbewijs en de registratie in onze databank zijn van tel.

De algemene vergadering beslist jaarlijks of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit.

Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die algemene vergadering, volgens deze formule: (x% van 250) * aantal dagen / 365.

Een voorbeeld: u hebt één aandeel (waarde 250 euro) en u was het hele jaar aandeelhouder. Bij een dividend van 4% bedraagt uw dividend 10 euro.
Nog een voorbeeld: u kocht uw aandeel op 20 oktober en bent op 31 december dus 73 dagen aandeelhouder, oftewel een vijfde deel van het jaar. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro.

Dit zijn bruto bedragen. Van het bruto bedrag wordt sinds 1 januari 2018 30% roerende voorheffing afgehouden. Indien uw bruto dividend 10 euro bedraagt ontvangt u dus 7 euro op uw rekening. De eerste schijf van 640 euro dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, die kunt u recupereren via uw belastingaangifte. Dit levert 192 euro voordeel op per belastingplichtige voor het totaal van al uw aandelen, coöperatieve en niet-coöperatieve.

Zie ook FAQ 'Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend?'.

Dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower cvba waren tot en met 31 december 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro. Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw systeem: het vrijgestelde bedrag werd verhoogd, maar de vrijstelling wordt niet langer automatisch verrekend. U kunt die voortaan terugvorderen via uw belastingaangifte.

Hoeveel roerende voorheffing is er vrijgesteld?

Een eerste schijf van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige is voor inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit gaat over al uw aandelen in bedrijven; coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld. Kreeg u voor alle aandelen in uw bezit 640 euro dividend of meer uitbetaald, dan kunt u tot maximaal 192 euro roerende voorheffing terugkrijgen.

Ecopower hield van het dividend uitbetaald in 2018 de 30% roerende voorheffing af. U kunt de ingehouden roerende voorheffing terugvorderen via uw belastingaangifte. Dit geldt enkel voor aandelen op naam van een particuliere persoon. Rechtspersonen vallen niet onder deze regeling.

Hoe kunt u de afgehouden roerende voorheffing terugvorderen?

Op de belastingaangifte 2019 staat een nieuwe code: nummer 1437-18 (linkerkolom) en 2437-85 (rechterkolom, enkel voor een gemeenschappelijke aangifte). In dat vak vult u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing in.

Een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 1 aandeel in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 3,50 euro dividend uitbetaald. De overige 1,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 1,50 in.

Nog een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 5 aandelen in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 17,50 euro dividend uitbetaald. De overige 7,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 7,50 in.

Staan uw aandelen op twee namen (iets dat Ecopower algemeen afraadt) en vult u een gemeenschappelijke aangifte in? Dan zet u de helft van het bedrag in vak 1437-18 en de andere helft in vak 2437-85.

Weet u niet hoeveel roerende voorheffing er voor u werd afgehouden? Bij de storting van het dividend op 12 juni 2018 staat het bedrag vermeld in de mededeling.


Bezorgt Ecopower een fiscaal attest?

Eind april 2019 stuurt Ecopower per e-mail een attest naar de aandeelhouders. Dat attest houdt u ter beschikking van de fiscus. 

Wat met aandelen op naam van een minderjarige?

Minderjarigen moeten zelf nog geen belastingaangifte doen. Terugvorderen van roerende voorheffing voor minderjarigen gebeurt via de aangifte van de beheerder van de minderjarige (één van de ouders in de meeste gevallen). Voor vragen daarover neemt u best contact op met de belastingdiensten.

Nog vragen?

Neem contact op met de FOD Financiën.

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be