Veelgestelde vragen
Alle vragen Elektriciteitslevering // Pellets & Briketten (groene warmte) // Aandelen // Zelf elektriciteit produceren

Aandelen

Iedereen kan een aandeel van Ecopower kopen. De inschrijving gebeurt door storting van een bedrag gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 euro op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘aandeel’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer. Als die niet kloppen, of aangevuld moeten worden, dan kan dat in de mededeling worden gezet. Als die niet lang genoeg is, geeft u het door per brief, fax of e-mail, met verwijzing naar de overschrijving. Wij beperken het aandeelhouderschap tot 20 aandelen per persoon.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de projecten, de jaarrekeningen, de werking op de website of raadpleeg het informatiedocument.

De statutaire Algemene Vergadering, elk jaar de tweede zaterdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het maximum is 6% omdat Ecopower een erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij mensen het anders aangeven.

De Algemene Vergadering beslist of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die Algemene Vergadering. Een voorbeeld. U hebt één aandeel. U was het hele jaar aandeelhouder. Het dividend is 4%. Uw dividend bedraagt 10 euro, want dat is 4% van 250 euro. Of nog: u bent 73 dagen aandeelhouder, dus een vijfde deel van het jaar, u kocht uw aandeel op 20 oktober. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro. Dit is de formule: (x% van 250) x aantal dagen, te delen door 365. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit.

Een eventueel dividend krijgt u op het rekeningnummer waarvan u het aandeel aankocht. Als u dat anders wilt, geeft u zelf het juiste rekeningnummer per brief of via e-mail door. Als u het aandeel kocht via een gemeenschappelijke rekening, staat het op twee namen. Dan moeten beide aandeelhouders ondertekenen voor de wijziging.

Dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower cvba zijn vrijgesteld van roerende voorheffing, tot een bedrag van 190 euro. Dat geldt voor de som van alle dividenden die u krijgt van alle erkende coöperaties waarvan u lid bent.

Als het totale dividend van uw aandelen boven de 190 euro ligt, dan moet u op het bedrag boven die 190 euro wel roerende voorheffing betalen. Deze wordt ingehouden door Ecopower. Het percentage roerende voorheffing verschilt elk jaar, hieronder vindt u de cijfers van de afgelopen jaren.

Voor aandelen op naam van een onderneming is er geen vrijstelling. Ecopower houdt het percentage roerende voorheffing af voor de uitbetaling.

Jaar% roerende voorheffing
op uw dividenden boven 190 euro (particulieren)
of op al uw dividenden (ondernemingen)
201015%
201121%
2012Ecopower keerde geen dividend uit
201325%
201425%
201527%
201630%

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt drie documenten naar Ecopower:

1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

  • als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
  • als Ecopower het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3. Het originele aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur.

Uw aandeel staat vast in periodes van 6 jaar. Na elke 6 jaar gaat er een nieuwe periode van 6 jaar in. Dat gebeurt automatisch. In de eerste 6 maanden van elk 6e jaar kunt u uw aandeel verkopen. Dat vraagt u schriftelijk: per brief, e-mail of fax. Ecopower neemt het aandeel terug als kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastligt in de statuten: 250 euro. U stapt in aan 250 euro, u stapt uit aan 250 euro. Als u niets doet in de eerste 6 maanden van het 6e jaar, blijft u de volgende periode van 6 jaar aandeelhouder. U kunt op elk moment aangeven dat u wilt uittreden. Wij registreren dat. Zo bent u zeker dat u niet aan een nieuwe periode van 6 jaar begint.

Zo lang u klant wilt blijven, blijft u ook aandeelhouder.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de projecten, de jaarrekeningen, de werking op de website.

Een belegging in aandelen houdt altijd risico's in. Dat geldt ook voor aandelen van Ecopower. Uitgebreide informatie over Ecopower in het algemeen en de risico's in het bijzonder vindt u terug in het informatiedocument.

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be