Algemene voorwaarden Ecotraject


Versie 12 junu 2018 (Download als pdf)

ARTIKEL 1 - DE OVEREENKOMST

1.1 De rechtsverhouding tussen Ecopower cvba, (hierna "Ecopower" genoemd), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Posthoflei 3, bus 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.389.356 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst').

De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.

De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ecopower.

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden worden aanvaard bij het plaatsen of bevestigen van een bestelling voor een Ecotraject (of enkel indien toepasselijk de eerste fase daarvan, de Quickscan). 

Bij een online bestelling dient de klant aan te vinken dat hij uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat hij deze integraal en zonder voorbehoud aanvaardt. De toepasselijke voorwaarden zijn daartoe steeds raadpleegbaar op www.ecopower.be/energiebesparing/ecotraject/algemene-voorwaarden-ecotraject. 

Bij een bestelling op papier wordt op de voorzijde van het bestelformulier steeds verwezen naar de algemene voorwaarden op de achterzijde. Op het bestelformulier zelf kruist de klant aan dat hij expliciet erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat hij deze integraal en zonder voorbehoud aanvaardt.  

1.3 De Overeenkomst voor het aangaan van een volwaardig Ecotraject (incl. fase 2 en 3) wordt definitief gesloten op de dag dat Ecopower een bevestiging van de bestelling verstuurt aan de klant. 

1.4 De klant heeft het recht om gedurende een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting van de Overeenkomst en zonder opgave van redenen deze Overeenkomst te herroepen. Herroeping kan via een eenvoudige brief of e-mail waarin de klant meldt dat hij de overeenkomst wenst te herroepen.

1.5 Indien de klant uitdrukkelijk verzocht heeft om de uitvoering van het Ecotraject (incl. fase 2 en 3) zoals hieronder omschreven op te starten voor het verstrijken van de herroepingstermijn, en hij alsnog gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, betaalt de klant een bedrag dat overeenstemt met de reeds geleverde diensten overeenkomstig art. VI. 51 of 71, §3 van boek VI van het Wetboek van economisch recht. Dit bedrag wordt berekend op basis van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

1.6 De rechtsverhouding tussen Ecopower en de klant eindigt van rechtswege nadat beide partijen hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst hebben voldaan.

ARTIKEL 2 - HET ECOTRAJECT

2.1 Een Ecotraject heeft als doel de klant te begeleiden bij het selecteren en uitvoeren van energiezuinige investeringsmaatregelen in privéwoningen.

2.2 Elk Ecotraject wordt gedeeltelijk of volledig uitgevoerd door een door Ecopower geselecteerde deskundige (de Energiebegeleider) die wordt ingeschakeld voor werkzaamheden ressorterend onder het Ecotraject.

2.3 Een Ecotraject bestaat uit één of meerdere van de onderstaande Fases in vaste volgorde:

Fase 1 - Quick Scan

De quick scan is een online vragenlijst en heeft als doel informatie te verzamelen over de volgende zaken (indien aanwezig in de woning):

 • isolatie dak: dikte, materiaal, leeftijd
 • isolatie muren: dikte, materiaal leeftijd
 • isolatie vloeren: dikte, materiaal, leeftijd
 • isolatiewaarde ramen: isolatiewaarde glas, isolatiewaarde raamprofiel, leeftijd
 • sanitair warm water: type brander, type brandstof, leeftijd
 • verwarming: type brander, type brandstof, leeftijd
 • zonnecellen, warmtepomp, zonneboiler: type, vermogen, leeftijd
 • ventilatie in de woning
 • energieverbruik: water, gas, stookolie, brandhout, pellets

De klant heeft de mogelijkheid om de Quick Scan:

 • online zelf in te vullen
 • door de Energiebegeleider of Ecopower te laten invullen indien het eerste contact telefonisch verloopt.

Een overzicht van de ingevoerde gegevens worden op een digitale of fysieke drager aan de klant bezorgd.

Nadat de gegevens van de vragenlijst door Ecopower of de Energiebegeleider zijn verwerkt, doet Ecopower een telefonische opvolging en lichthet Ecotraject toe op vlak van verloop, doelstelling en kosten, op basis van de informatie uit de Quick Scan.

Wanneer de klant wenst verder te gaan naar Fase 2 en 3 van het Ecotraject geeft hij hiertoe de uitdrukkelijk opdracht aan Ecopower via een bevestiging via het bestelformulier per e-mail of via een bestelformulier .

De klant beschikt over over een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van het bestelformulier, om de bestelbon ondertekend aan Ecopower over te maken.

Fase 2 – De energieaudit

De Energiebegeleider voert een energieaudit van de woning ter plaatse uit. Er gebeurt hierbij een visuele inspectie van (1) de gebouwschil, (2) de verwarmingsinstallatie en andere installaties – gezamenlijk aangeduid door de term “Technieken”, (3) andere zichtbare elementen waar een energiebesparing of comfortverbetering mogelijk is.

De klant verbindt er zich toe de bouwplannen van de woning (indien beschikbaar), alsook alle andere benodigde informatie die relevant is voor het energiebegeleidingstraject (EPC-attest, EPB-verslag, uitvoeringsdossier van verbouwingswerken, facturen uitgevoerde werken (isolatie, verwarmingsinstallatie, …)alsook de afrekeningsfacturen voor water, verwarming en elektriciteitsverbruik aan de Energiebegeleider voor te leggen.

Van deze analyse wordt een rapport gemaakt, met daarbij minimaal een beschrijving van de huidige energiesituatie en mogelijke verbeterpunten waarbij de maatregelen volgens prioriteit ingedeeld worden

Fase 3 – Uitvoering van de maatregelen

De klant heeft het recht vrij te kiezen bij welke aannemers hij offertes aanvraagt.

Ecopower biedt de klant hierbij de nodige ondersteuning en staat ter beschikking om de offertes met elkaar te vergelijken.

De overeenkomst voor het uitvoeren van de werken wordt door de klant afgesloten met de aannemer van zijn keuze en brengt een rechtsverhouding tussen de klant en de gekozen aannemer tot stand. Ecopower is hierbij geen betrokken partij.

2.4 In de hieronder opgesomde gevallen zal Ecopower geen Ecotraject uitvoeren:

 • Ruimtes bestemd voor professionele doeleinden;
 • Woningen met meer dan 300 m² bewoonbare oppervlakte;
 • Appartementen.

ARTIKEL 3 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

3.1 De klant bezorgt alle informatie, documenten en gegevens nodig voor het Ecotraject tijdig aan de Energiebegeleider.

3.2 De klant dient ervoor te zorgen dat desgevallend de gebouwen waar een energieaudit zal worden uitgevoerd, gemakkelijk toegankelijk zijn voor de Energiebegeleider en dient de Energiebegeleider toe te laten om zijn opdracht correct en veilig uit te voeren. Omstandigheden die een gevaar kunnen betekenen, moeten onverwijld aan de energiebegeleider en desgevallend Ecopower worden meegedeeld. Aangezien dit betrekking heeft op de veiligheid, engageert de klant zich er toe dit steeds voorafgaandelijk en schriftelijk mee te delen aan de Energiebegeleider.

3.3 De klant monitort van bij de start van het begeleidingstraject tot twee jaar na uitvoering van de maatregelen nauwgezet het energieverbruik in de woning door maandelijks de meterstanden in te geven in de gratis online tool Energie-ID. Op eenvoudige verzoek van Ecopower zal de klant deze gegevens met Ecopower delen. Indien Ecopower de geregistreerde meterstanden opvraagt is dat steeds met het exclusieve doel om de effectiviteit van de uitgevoerde energiebesparende maatregelen vast te stellen.De informatie die Ecopower in dit verband ontvangt zal met niemand anders gedeeld worden.

3.4 De klant engageert zich om bewijsstukken en facturen van al de uitgevoerde werken in het kader van het Ecotraject zorgvuldig te bewaren gedurende een periode van 5 jaar. Op eenvoudig verzoek van Ecopower zal de klant een kopie van deze documenten overmaken aan Ecopower.

Indien Ecopower deze documenten opvraagt is dat steeds met het exclusieve doel om hierover te rapporteren aan de Europose instanties die toezien op de goede uitvoering van het Ecotraject. Ecopower voert het Ecotraject namelijk uit in het kader van een Europees project dat energie-efficiëntie en besparing bij de Europese bevolking wil realiseren en waarvoor zij subsidies ontvangt. Om aan haar rapporteringsverplichting binnen naar de subsidieverlenende overheid te voldoen, moet Ecopower kunnen aantonen dat de beoogde energiebesparende maatregelen ook effectief werden uitgevoerd.

De informatie die Ecopower in dit verband ontvangt zal met niemand anders gedeeld worden dan met de betrokken Europose subsidieverlenende overheid.

Meer info aangaande het Europees project via http://cordis.europa.eu/project/rcn/194616_en.html

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN IN HOOFDE VAN ECOPOWER

4.1 Onderhavige Overeenkomst is een overeenkomst voor het leveren van diensten waarbij Ecopower zich verplicht tot uitvoering van de hierna vermelde zaken.

4.2 Wanneer de klant kiest voor de uitvoering van Fase 2, plant Ecopower de energieaudit in volgens de beschikbaarheid van de energiebegeleider. Een energieaudit wordt steeds uitgevoerd op werkdagen tussen 9u en 17u.

4.3 Bij opdracht tot uitvoering van Fase 3, zal Ecopower zoals in artikel 3 beschreven, bijstand verlenen aan de klant bij het aanvragen en vergelijken van offertes (maximaal 3 offertes per maatregel)

4.4 Ecopower zorgt ervoor dat de geleverde diensten (analyse, begeleiding en rapporten) naar beste inzicht en vermogen en in lijn met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

ARTIKEL 5 - VERTROUWELIJKHEID GEDEELDE INFORMATIE

5.1 Modellen, technieken, methodieken, instrumenten, software, materialen, alsook rapporten en lijsten met gescreende aannemers of andere bescheiden, die door Ecopower in het kader van het Ecotraject werden gedeeld met de klant, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Ecopower.

Deze mogen enkel gedeeld worden met derden mits de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Ecopower.

5.2 Ecopower hanteert een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie en gegevens van de klant, verkregen tijdens de uitvoering van het Ecotraject.

Deze geheimhoudingsplicht geldt echter niet voor de informatie die de klant met Ecopower deelt in het kader van art 3.5 in gevolge haar verplichtingen vanuit het voormelde Europees project.

ARTIKEL 6 - PRIJS EN FACTURATIEVOORWAARDEN

6.1 Voor het doorlopen van Fase 2 en 3 van het Ecotraject betaalt de klant een vast totaalbedrag van €599,00 inclusief BTW. Het bedrag zal door Ecopower worden gefactureerd na de uitvoering van fase 2 (de energieaudit). Het doorlopen van Fase 1 is voor de klant zonder kost.

6.2 Na de uitvoering van de maatregelen, krijgt de klant die tevens Coöperant is, een korting mits voorlegging van voldane facturen voor de uitgevoerde werken voor de maatregelen die in de energieaudit voorgesteld worden. De korting bedraagt €100,00 inclusief btw (21%). Deze korting wordt onmiddellijk toegekend aan de klant bij facturatie van het Ecotraject. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden (voorleggen facturen) binnen een termijn van 2 jaar na de uitvoering van de energieaudit, zal een bijkomende factuur van €100,00 inclusief btw (21%) gestuurd worden.

6.3 Alle facturen dienen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te worden vereffend, via overschrijving. Na afloop van deze betalingstermijn stuurt Ecopower een aanmaning. De factuur wordt dan verhoogd met 5 euro administratiekosten. Dit bedrag kan opgetrokken worden op basis van de index van de consumptiegoederen. Als dan nog niet betaald wordt binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, wordt een tweede aanmaning gestuurd. De factuur wordt dan opnieuw met 5 euro verhoogd.

Is de klant tevens Coöperant bij Ecopower dan kan het aandeel (en/of het dividend) van de klant ingehouden worden pro rata het nog aan Ecopower verschuldigde bedrag.

6.4 De annulering of het uitstellen van een afspraak dient uiterlijk de derde werkdag die voorafgaat aan de voorziene datum van afspraak te gebeuren. Indien de klant de Energiebegeleider pas later inlicht, zal Ecopower een vast bedrag van € 50,00 inclusief btw (21%) hiervoor aanrekenen.

6.5 Verplaatsingen van de Energiebegeleider die door het doen of laten van de klant onnodig zijn geworden, zullen aan de klant worden gefactureerd tegen € 50,00 inclusief btw (21%).

6.6 In geval van eenzijdige annulering door de klant van een bestelling, rekent Ecopower hiervoor een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van het totaalbedrag.

6.7 Indien Ecopower zelf de Overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de Overeenkomst door het toedoen van Ecopower wordt verbroken, is de klant gerechtigd op eenzelfde vergoeding als deze hierboven bepaald, lastens Ecopower.

ARTIKEL 7 – KLACHTENPROCEDURE

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij Ecopower.

7.2 Bij Ecopower ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ecopower binnen de termijn van 30 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een procedure voor de bevoegde rechtbanken.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID VAN ECOPOWER en DE ENERGIEBEGELEIDER

8.1 Ecopower en/of de Energiebegeleider kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, ingeval van opzet of indien Ecopower en/of de Energiebegeleider een verbintenis niet hebben uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van deze Overeenkomst vormt.

8.2 De aansprakelijkheid van Ecopower en/of de Energiebegeleider is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte en/of gevolgschade.

8.3 Het advies dat gegeven wordt in het kader van een Ecotraject wordt steeds beoordeeld volgens de op dat moment geldende normen, voorschriften en bouwtechnieken. Indien ingevolge wijzigingen en/of evoluties van de normen, voorschriften of bouwtechnieken het gegeven advies in het kader een Ecotraject niet langer actueel of correct zou blijken, kan dit niet tot de aansprakelijkheid van Ecopower of de Energiebegeleider leiden. Gebeurlijke schade die hieruit zou voortvloeien is geen rechtstreekse schade.

8.4 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Ecopower voor de uitvoering van de diensten heeft ontvangen.

8.5 Ecopower is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door de klant verstrekte informatie.

8.6 Overmacht
Elk geval van overmacht bevrijdt Ecopower en de Energiebegeleider van rechtswege van om het even welke verbintenis in het kader van deze Overeenkomst en dit zonder aanspraak op schadevergoeding.

Worden in elk geval als gevallen van vermacht beschouwd: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, werkstakingen, lock-outs, enz.

8.7 Tevens zijn Ecopower en/of de Energiebegeleider nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals bijvoorbeeld gemiste besparingen), te wijten aan een onjuiste uitvoering door de aannemer van geadviseerde maatregelen dan wel aan de uitvoering van maatregelen die door de aannemer zelf onvoldoende op uitvoerbaarheid, wenselijkheid en/of alternatieven zijn onderzocht.

8.8 De klant vrijwaart Ecopower en de Energiebegeleider voor eventuele aanspraken van derden, als deze bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die toerekenbaar is aan de klant zelf.

8.9 De klant dient zelf na te gaan of er voor de door de Energiebegeleider of Ecopower voorgestelde werken een vergunnning of toelating dient te worden bekomen van een overheidsinstantie. Ecopower en de Energiebegeleider kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van werken zonder een geldige vergunning of toelating.

ARTIKEL 9 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ecopower verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en hun personeelsleden in het kader van zijn diensten, klantenbeheer, boekhouding en marketingactiviteiten (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang).

 

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De klant heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid consulteren op de website of contact opnemen via info@ecopower.be.

ARTIKEL 10 – ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Ecopower mag de Overeenkomst(en) overdragen aan een derde mits Ecopower er voor zorgt dat de klant daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zal Ecopower de klant hierover steeds inlichten.

10.2 Ongeldigheid of onwettigheid van een van de in de Overeenkomst voorziene clausules brengt geenszins de ongeldigheid van de andere clausules met zich mee.

10.3 De contractuele relaties tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.

10.4 In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij de wetgever op dwingende wijze anders voorschrijft.

Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be