Algemene voorwaarden Ecotraject


Versie 25 april 2017 (download als PDF)

ARTIKEL 1 - DE OVEREENKOMST

1.1 De rechtsverhouding tussen Ecopower cvba, (hierna "Ecopower" genoemd), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Posthoflei 3, bus 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.389.356 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst').

De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.

De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ecopower.

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden worden aanvaard bij het plaatsen of bevestigen van een bestelling voor een Ecotraject.

Bij een online bestelling dient de klant aan te vinken dat hij uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat hij deze integraal en zonder voorbehoud aanvaardt. De toepasselijke voorwaarden zijn daartoe steeds raadpleegbaar via de online bestelmodule.

Bij een bestelling op papier wordt op de voorzijde van het bestelformulier steeds verwezen naar de algemene voorwaarden op de achterzijde. Op het bestelformulier zelf kruist de klant aan dat hij expliciet erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat hij deze integraal en zonder voorbehoud aanvaardt.

1.3 De Overeenkomst wordt definitief gesloten op de dag dat Ecopower een bevestiging van de bestelling verstuurt aan de klant.

1.4 De klant heeft het recht om gedurende een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting van de Overeenkomst en zonder opgave van redenen deze Overeenkomst te herroepen.

1.5 Indien de klant uitdrukkelijk verzocht heeft om de uitvoering van het Ecotraject zoals hieronder omschreven op te starten voor het verstrijken van de herroepingstermijn, en hij alsnog gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, betaalt de klant een bedrag dat overeenstemt met de reeds geleverde diensten overeenkomstig art. VI. 51 of 71, §3 van boek VI van het Wetboek van economisch recht. Dit bedrag wordt berekend op basis van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

1.6 De rechtsverhouding tussen Ecopower en de klant eindigt van rechtswege nadat beide partijen hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst hebben voldaan.

ARTIKEL 2 - HET ECOTRAJECT

2.1 Een Ecotraject heeft als doel de klant te begeleiden bij het selecteren en uitvoeren van energiezuinige investeringsmaatregelen in privéwoningen.

2.2 Elk Ecotraject wordt volledig uitgevoerd door een door Ecopower geselecteerde deskundige (de Energiebegeleider) die wordt ingeschakeld voor werkzaamheden ressorterend onder het Ecotraject.

2.3 Een Ecotraject bestaat uit één of meerdere van de onderstaande Fases in vaste volgorde:

Fase 1 - Quick Scan

De quick scan is een online vragenlijst en heeft als doel informatie te verzamelen over de volgende zaken (indien aanwezig in de woning):

 • isolatie dak: dikte, materiaal, leeftijd
 • isolatie muren: dikte, materiaal leeftijd
 • isolatie vloeren: dikte, materiaal, leeftijd
 • isolatiewaarde ramen: isolatiewaarde glas, isolatiewaarde raamprofiel, leeftijd
 • sanitair warm water: type brander, type brandstof, leeftijd
 • verwarming: type brander, type brandstof, leeftijd
 • zonnecellen, warmtepomp, zonneboiler: type, vermogen, leeftijd
 • ventilatie in de woning
 • energieverbruik: water, gas, stookolie, brandhout, pellets

De klant heeft de mogelijkheid om de Quick Scan:

 • online zelf in te vullen
 • door de Energiebegeleider of Ecopower te laten invullen indien het eerste contact telefonisch verloopt.

Een overzicht van de ingevoerde gegevens worden op een digitale of fysieke drager aan de klant bezorgd.

Nadat de gegevens van de vragenlijst door Ecopower of de Energiebegeleider zijn verwerkt, doet de Energiebegeleider een telefonische opvolging en lichthet Ecotraject toe op vlak van verloop, doelstelling en kosten, op basis van de informatie uit de Quick Scan.

Wanneer de klant wenst verder te gaan naar Fase 2 en 3 van het Ecotraject geeft hij hiertoe de uitdrukkelijk opdracht aan Ecopower via een bestelbon.

De klant beschikt over over een termijn van veertien kalendardagen na de dag van de telefonische opvolging, om de bestelbon ondertekend aan Ecopower over te maken.

Fase 2 – De energieaudit

De Energiebegeleider voert een energieaudit van de woning ter plaatse uit. Er gebeurt hierbij een visuele inspectie van (1) de gebouwschil, (2) de verwarmingsinstallatie en andere installaties – gezamenlijk aangeduid door de term “Technieken”, (3) andere zichtbare elementen waar een energiebesparing of comfortverbetering mogelijk is. Indien opportuun, wordt de visuele inspectie aangevuld met een thermografische scan van relevante bouwdelen of gevelvlakken. [1]

De klant verbindt er zich toe de bouwplannen van de woning (indien beschikbaar), alsook alle andere benodigde informatie die relevant is voor het energiebegeleidingstraject (EPC-keuringsattest, EPB-verslag, uitvoeringsdossier van verbouwingswerken, facturen uitgevoerde werken (isolatie, verwarmingsinstallatie, …)alsook de afrekeningsfacturen voor water, verwarming en elektriciteitsverbruik aan de Energiebegeleider voor te leggen.

Van deze analyse wordt een rapport gemaakt, met daarbij minimaal een beschrijving van de huidige energiesituatie en mogelijke verbeterpunten waarbij de maatregelen volgens prioriteit ingedeeld worden

Fase 3 – Uitvoering van de maatregelen

De klant krijgt een lijst met aannemers die de werken kunnen uitvoeren en waarbij hij offertes kan opvragen.

De lijst bevat aannemers die door een intergemeentelijke begeleidingscommissie van onafhankelijke deskundigen werd bevraagd in het kader van groepsaankoopacties [2] georganiseerd door Kyoto in het Pajottenland. Deze commissie stelt de uitgebreide vragenlijsten (materialen, ervaringen, garanties) op, nodigt de aannemers/installateurs uit op gesprek en maakt de uiteindelijke keuze tussen de offertes van de aannemers/installateurs. Er wordt eerst geselecteerd op een hoogstaande kwalitatieve uitvoering (luchtdichting, garanties op lange termijn, vorming van alle werknemers, properheid van de werf). Dit wordt gecontroleerd aan de hand van referenties van werken die de aannemer/installateur in de regio heeft uitgevoerd. Vervolgens wordt de aannemer/installateur verder opgevolgd bij het opstellen van de offertes, het uitvoeren van de werken en de facturatie. Volgens de evolutie van de prijzen wordt de screening periodiek volledig overgedaan zodat nieuwe prijzen en nieuwe aannemers/installateurs kunnen worden opgenomen.

De klant is niet gebonden aan deze lijst en heeft het recht vrij te kiezen bij welke aannemers hij offertes aanvraagt.

De Energiebegeleider biedt de klant hierbij de nodige ondersteuning en staat ter beschikking om de offertes met elkaar te vergelijken.

De overeenkomst voor het uitvoeren van de werken wordt door de klant afgesloten met de aannemer van zijn keuze en brengt een rechtsverhouding tussen de klant en de gekozen aannemer tot stand. Ecopower is hierbij geen betrokken partij.

2.4 In de hieronder opgesomde gevallen zal Ecopower geen Ecotraject uitvoeren:

 • Ruimtes bestemd voor professionele doeleinden;
 • Woningen met meer dan 300 m² bewoonbare oppervlakte;
 • Appartementen.

ARTIKEL 3 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

3.1 De klant bezorgt alle informatie, documenten en gegevens nodig voor het Ecotraject tijdig aan de Energiebegeleider.

3.2 De klant dient ervoor te zorgen dat desgevallend de gebouwen waar een energieaudit zal worden uitgevoerd, gemakkelijk toegankelijk zijn voor de Energiebegeleider en dient de Energiebegeleider toe te laten om zijn opdracht correct en veilig uit te voeren. Omstandigheden die een gevaar kunnen betekenen, moeten onverwijld aan de Energiebegeleider en desgevallend Ecopower worden meegedeeld. Aangezien dit betrekking heeft op de veiligheid, engageert de klant zich er toe dit steeds voorafgaandelijk en schriftelijk mee te delen aan de Energiebegeleider.

3.3 De klant monitort van bij de start van het begeleidingstraject tot twee jaar na uitvoering van de maatregelen nauwgezet het energieverbruik in de woning door maandelijks de meterstanden in te geven in de gratis online tool Energie-ID. Op eenvoudige verzoek van Ecopower zal de klant deze gegevens met Ecopower delen. Indien Ecopower de geregistreerde meterstanden opvraagt is dat steeds met het exclusieve doel om de effectiviteit van de uitgevoerde energiebesparende maatregelen vast te stellen.De informatie die Ecopower in dit verband ontvangt zal met niemand anders gedeeld worden.

3.4 De klant engageert zich om bewijsstukken en facturen van al de uitgevoerde werken in het kader van het Ecotraject zorgvuldig te bewaren gedurende een periode van 5 jaar. Op eenvoudig verzoek van Ecopower zal de klant een kopie van deze documenten overmaken aan Ecopower.

Indien Ecopower deze documenten opvraagt is dat steeds met het exclusieve doel om hierover te rapporteren aan de Europose instanties die toezien op de goede uitvoering van het Ecotraject. Ecopower voert het Ecotraject namelijk uit in het kader van een Europees project dat energieefficiëntie en besparing bij de Europese bevolking wil realiseren en waarvoor zij subsidies ontvangt. Om aan haar rapporteringsverplichting binnen naar de subsidieverlenende overheid te voldoen, moet Ecopower kunnen aantonen dat de beoogde energiebesparende maatregelen ook effectief werden uitgevoerd.

De informatie die Ecopower in dit verband ontvangt zal met niemand anders gedeeld worden dan met de betrokken Europose subsidieverlenende overheid.

Meer info aangaande het Europees project via http://cordis.europa.eu/project/rcn/194616_en.html

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN IN HOOFDE VAN ECOPOWER

4.1 Onderhavige Overeenkomst is een overeenkomst voor het leveren van diensten waarbij Ecopower zich verplicht tot uitvoering van de hierna vermelde zaken.

4.2 Wanneer de klant kiest voor de uitvoering van Fase 2, plant de Energiebegeleider uiterlijk de veertiende (14) kalenderdag na de dag waarop de betaling werd ontvangen, de energieaudit in. Een energieaudit wordt steeds uitgevoerd op werkdagen tussen 8u en 17u.

4.3 Bij opdracht tot uitvoering van Fase 3, bezorgt de Energiebegeleider uiterlijk de zevende (7) kalenderdag na da dag van de ontvangst van betaling, de lijst met aannemers aan de klant. De Energiebegeleider zal vervolgens en zoals in artikel 3 beschreven, in deze fase bijstand verlenen aan de klant bij het aanvragen en vergelijken van offertes.

4.4 Ecopower zorgt ervoor dat de geleverde diensten (analyse, begeleiding en rapporten) naar beste inzicht en vermogen en in lijn met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

ARTIKEL 5 - VERTROUWELIJKHEID GEDEELDE INFORMATIE

5.1 Modellen, technieken, methodieken, instrumenten, software, materialen, alsook rapporten en lijsten met gescreende aannemers of andere bescheiden, die door Ecopower in het kader van het Ecotraject werden gedeeld met de klant, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Ecopower.

Deze mogen enkel gedeeld worden met derden mits de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Ecopower.

5.2 Ecopower hanteert een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie en gegevens van de klant, verkregen tijdens de uitvoering van het Ecotraject.

Deze geheimhoudingsplicht geldt echter niet voor de informatie die de klant met Ecopower deelt in het kader van art 3.5 in gevolge haar verplichtingen vanuit het voormelde Europees project.

ARTIKEL 6 - PRIJS EN FACTURATIEVOORWAARDEN

6.1 Voor het doorlopen van Fase 1 en 2 van het Ecotraject betaalt de klant een vast totaalbedrag van €599,00 inclusief BTW. Het bedrag zal door Ecopower worden gefactureerd. Het doorlopen van Fase 1 is voor de klant zonder kost.

6.2 Na de uitvoering van de maatregelen, krijgt de klant die tevens Coöperant is, een korting mits voorlegging van voldane facturen voor de uitgevoerde werken voor de maatregelen die in de energieaudit voorgesteld worden. De korting bedraagt €100,00 inclusief btw (21%).

6.3 Alle facturen dienen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te worden vereffend, via overschrijving. Na afloop van deze betalingstermijn stuurt Ecopower een aanmaning. De factuur wordt dan verhoogd met 5 euro administratiekosten. Dit bedrag kan opgetrokken worden op basis van de index van de consumptiegoederen. Als dan nog niet betaald wordt binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, wordt een tweede aanmaning gestuurd. De factuur wordt dan opnieuw met 5 euro verhoogd.

Is de klant tevens Coöperant bij Ecopower dan kan het aandeel (en/of het dividend) van de klant ingehouden worden pro rata het nog aan Ecopower verschuldigde bedrag.

6.4 De annulering of het uitstellen van een afspraak dient uiterlijk de derde werkdag die voorafgaat aan de voorziene datum van afspraak te gebeuren. Indien de klant de Energiebegeleider pas later inlicht, zal Ecopower een vast bedrag van € 50,00 inclusief btw (21%) hiervoor aanrekenen.

6.5 Verplaatsingen van de Energiebegeleider die door het doen of laten van de klant onnodig zijn geworden, zullen aan de klant worden gefactureerd tegen € 50,00 inclusief btw (21%).

6.6 In geval van eenzijdige annulering door de klant van een bestelling, rekent Ecopower hiervoor een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van het totaalbedrag.

6.7 Indien Ecopower zelf de Overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de Overeenkomst door het toedoen van Ecopower wordt verbroken, is de klant gerechtigd op eenzelfde vergoeding als deze hierboven bepaalt, lastens Ecopower.

ARTIKEL 7 – KLACHTENPROCEDURE

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij Ecopower.

7.2 Bij Ecopower ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ecopower binnen de termijn van 30 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een procedure voor de bevoegde rechtbanken.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID VAN ECOPOWER en DE ENERGIEBEGELEIDER

8.1 Ecopower en/of de Energiebegeleider kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, ingeval van opzet of indien Ecopower en/of de Energiebegeleider een verbintenis niet hebben uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van deze Overeenkomst vormt.

8.2 De aansprakelijkheid van Ecopower en/of de Energiebegeleider is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte en/of gevolgschade.

8.3 Het advies dat gegeven wordt in het kader van een Ecotraject wordt steeds beoordeeld volgens de op dat moment geldende normen, voorschriften en bouwtechnieken. Indien ingevolge wijzigingen en/of evoluties van de normen, voorschriften of bouwtechnieken het gegeven advies in het kader een Ecotraject niet langer actueel of correct zou blijken, kan dit niet tot de aansprakelijkheid van Ecopower of de Energiebegeleider leiden. Gebeurlijke schade die hieruit zou voortvloeien is geen rechtstreekse schade.

8.4 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Ecopower voor de uitvoering van de diensten heeft ontvangen.

8.5 Ecopower is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door de klant verstrekte informatie.

8.6 Overmacht
Elk geval van overmacht bevrijdt Ecopower en de Energiebegeleider van rechtswege van om het even welke verbintenis in het kader van deze Overeenkomst en dit zonder aanspraak op schadevergoeding.

Worden in elk geval als gevallen van vermacht beschouwd: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, werkstakingen, lock-outs, enz.

8.7 Tevens zijn Ecopower en/of de Energiebegeleider nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals bijvoorbeeld gemiste besparingen), te wijten aan een onjuiste uitvoering door de aannemer van geadviseerde maatregelen dan wel aan de uitvoering van maatregelen die door de aannemer zelf onvoldoende op uitvoerbaarheid, wenselijkheid en/of alternatieven zijn onderzocht.

8.8 De klant vrijwaart Ecopower en de Energiebegeleider voor eventuele aanspraken van derden, als deze bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die toerekenbaar is aan de klant zelf.

ARTIKEL 9 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

9.1 De verwerking van de persoonsgegevens van de klant heeft als doel de uitvoering en afhandeling van de Overeenkomst(en) die de klant met Ecopower heeft afgesloten, en het daaraan verbonden beheer van en de toegang tot het deel van de Ecopower- website(s) gereserveerd voor klanten, conform de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en elektronische handel.

9.2 De persoonsgegevens van de klant kunnen voorts worden verzameld en verwerkt door daartoe aangestelde personeelsleden van Ecopower, andere tussenpersonen en andere partners van Ecopower. Voorgaande personen hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak in het kader van dit energiebegeleidingstraject.

9.3 De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database op de data-infrastructuur van Ecopower. De servers staan in België en toegang is enkel mogelijk vanuit Ecopower en na authenticaie via UserID en Paswoord

9.4 De toegang tot de persoonsgegevens wordt enkel verleend aan een duidelijk gedefinieerde groep gebruikers en is enkel mogelijk na authenticatie via UserID en Paswoord

9.5 Behalve de partijen opgesomd in art 9.2 worden de persoonsgevens niet gedeeld met derde partijen.

9.6 In geen geval zal Ecopower persoonsgegevens delen met derde partijen in het kader van directe marketing doeleinden.

9.7 De data wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van de diensten zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De klant kan steeds toegang verkrijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting of verwijdering ervan vragen door eenvoudig de vraag hiertoe te richten aan Ecopower via onderstaande coördinaten:

Ecopower cvba – ter attentie van Dhr. Bart Colman
Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem
E-mail: bart.colman@ecopower.be

ARTIKEL 10 – ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Ecopower mag de Overeenkomst(en) overdragen aan een derde mits Ecopower er voor zorgt dat de klant daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zal Ecopower de klant hierover steeds inlichten.

10.2 Ongeldigheid of onwettigheid van een van de in de Overeenkomst voorziene clausules brengt geenszins de ongeldigheid van de andere clausules met zich mee.

10.3 De contractuele relaties tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.

10.4 In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij de wetgever op dwingende wijze anders voorschrijft.[1] Een thermografiche scan is in alle gevallen louter optioneel en heeft slechts een aanvullend karakter. Het is nooit een verplichting in het kader van het Energiebegeleidingstraject. Een dergelijke scan heeft ook enkel nut bij geschikte klimatologische omstandigheden, zijnde een bewolkte, windstille dag met een voldoende groot verschil tussen de binnen -en de buitentemperatuur.

[2] Het Kyoto in het Pajottenlandproject (www.kyotoinhetpajottenland.be) organiseert groepsaankoopacties waartoe per energierenovatoetechniek een intergemeentelijke begeleidingscommissie van onafhankelijke deskundigen werd opgericht.

Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be