Algemene voorwaarden contract elektriciteitslevering voor coöperanten


Versie 3 januari 2018 (download als pdf)

1. Termijn

Ecopower levert enkel elektriciteit aan coöperanten. Dit is een contract van onbepaalde duur.

De klant kan op elk moment overstappen naar een andere leverancier – binnen de wettelijke en door de netbeheerder opgelegde termijnen. De klant moet enkel met de nieuwe leverancier een overeenkomst afsluiten en is dus niet verplicht om Ecopower in te lichten (een eenvoudig bericht helpt wel: mail, telefoon, brief, fax).

Ecopower kan het contract eenzijdig stopzetten, met een eenvoudig schrijven en een opzegtermijn van drie maanden.

2. Prijs

Ecopower levert met dit contract enkel laagspanning voor jaarlijks uitgelezen meters. Ecopower baseert zich voor de facturatie op de gege­vens die doorgegeven worden door het officieel aan­gestelde meterbedrijf. De prijs bevat alle kosten voor het verbruik: vaste kosten, btw, distributie- en transportkosten en wettelijke bijdragen. De prijs voor elk telwerk is dezelfde.

Het prosumententarief (indien van toepassing) en de Bijdrage Energiefonds worden afzonderlijk doorgerekend.

Ecopower heeft het recht om wijzigingen van de door de overheid of de distributienetbeheerder op­gelegde kosten, bijdragen of taksen door te rekenen aan de klant (integraal of volgens gewogen systeem).

Ecopower kan naast deze correcties haar prijs één keer per jaar aanpassen. Dit wordt minstens drie maan­den vooraf aangekondigd.

Ecopower heeft telkens een informatieverplichting.

3. Manier van factureren

Ecopower ontvangt van het officieel aangestelde meterbedrijf de gegevens van het elektrici­teitsverbruik van de klant. Op basis daarvan wordt een afrekening gemaakt. Er worden tussentijdse facturen gemaakt zoals de klant dit wenst: maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks.

De facturen moeten binnen de 25 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden. Bij een domiciliëring zorgt Ecopower daarvoor, anders gebeurt dit door middel van overschrijving op de rekening van Ecopower. Na deze periode van 25 dagen – rekening houdend met een week banktransfertijd – stuurt Ecopower een aanmaning.

De factuur wordt dan verhoogd met 5 euro administratiekosten. Dit bedrag kan opgetrokken worden op basis van de index van de consumptiegoederen. Als dan nog niet betaald wordt binnen de 15 dagen, wordt een tweede aanmaning gestuurd. De factuur wordt dan opnieuw met 5 euro verhoogd. Als dat zonder gevolg blijft, kan Ecopower het contract opzeggen – volgens de wettelijk voorziene procedure. Het aandeel (en/of het dividend) dat de klant heeft in Ecopower kan ingehouden worden a rato van het nog aan Ecopower verschuldigde bedrag voor de levering van elektriciteit. Dit stelt de klant niet vrij van gerechtelijke vervolging.

Als de klant recht heeft op betaling van Ecopower in­gevolge foutieve facturatie of laattijdige terugbetaling, dan wordt dit terug betaald inclusief de wettelijke interest. Hierbij is niet bedoeld: normale terugbetaling bij de afrekening. Wel: fouten die de klant heeft aangegeven en die niet meteen zijn rechtgezet. Bij terugbetaling aan de klant na een afrekening, geldt dezelfde betaaltermijn die aan de klant wordt gevraagd. Er wordt opschorting van betaling voorzien bij een gemotiveerde betwisting van de facturen, voor het betwiste deel.

4. Wachtlijst

Indien er bij het moment van aanmelden onvoldoende productiecapaciteit beschikbaar is om de klant op te nemen plaatst Ecopower de klant op een wachtlijst. Ecopower zal duidelijk aangeven wanneer de klant een aansluiting mag verwach­ten. De klant kan zich steeds op eenvoudig verzoek van deze lijst laten schrappen.

5. Persoonsgegevens

Alle inlichtingen die Ecopower van klanten bewaart worden enkel gebruikt voor de levering van hernieuwbare energie. In het kader van de overschakeling worden het EAN-nummer, de naam en het adres van de klant doorgegeven aan de distributie­netbeheerder en worden de historische verbruiks­gegevens opgevraagd. Voor het systeem van sociaal tarief worden de dezelfde gegevens doorgegeven aan de federale overheid. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De klant heeft het recht de gegevens die Ecopower bewaart in te zien en eventuele fouten te laten verbeteren.

6. Geldigheid – integraliteit van de overeenkomst

Dit contract en de algemene voorwaarden blijven ook geldig als een onderdeel ervan nietig is. Als Ecopower niet aandringt op de naleving van één of meerdere bepalingen van dit contract, betekent dit niet dat Ecopower verzaakt aan dit recht of een beperking van dit recht aanvaardt.

Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be